Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2845. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 9181.

  
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 4. in 5. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10) 12. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 62/16) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji dne 31. 8. 2016 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju tudi: občina, koncedent), določa predmet in pogoje za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju tudi: javna služba).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe uporabniki storitev javne službe ter razmerja do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljevanju tudi: koncesionar),
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNIH SLUŽB
2. člen
(dejavnosti, ki so predmet javnih služb)
Dejavnosti, ki so predmet javnih služb, so storitve, ki so določene v 12. in 13. členu Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽB TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Območje izvajanja javne službe je območje celotne Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
4. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporabniki storitev javne službe so vsi imetniki odpadkov, ki imajo ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb (kot lastnik, uporabnik in/ali upravljavec stavbe);
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost (kot lastnik, uporabnik in/ali upravljavec stavbe);
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje odpadkov.
(2) Uporabniki storitev javne službe so tudi vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe, ki je na območju občine in jo uporabljajo občasno, oziroma v tej stavbi nimajo stalnega ali začasnega bivališča.
5. člen
(razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom sprejetim po javnem pooblastilu.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesionirane javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesioniranih javnih služb:
– da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje javne službe,
– da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje javne službe (sam ali v delovanju z drugimi izvajalci oziroma podizvajalci),
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so z zakonom predpisana.
(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti tudi Program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ter elaborat o oblikovanju cen, v skladu z državnim predpisom, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(4) Pogoji in njihovo izpolnjevanje se natančno določijo v razpisni dokumentaciji.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora vzpostaviti, voditi in vzdrževati kataster komunalnih naprav v skladu s predpisi. Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev občine.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar izvaja javne službe v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi akti sprejetimi na podlagi javnega pooblastila.
(2) Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja z drugimi izvajalci oziroma podizvajalci.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
9. člen
(obseg monopola)
(1) Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe, v kateri se določijo pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja.
(2) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo,
– dolžnost zagotavljati javno službo uporabnikom neprekinjeno, nemoteno, enakopravno in skladno z določenimi pogoji in standardi ter v javnem interesu.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
(nastanek koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje za izvajanje javne službe nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
11. člen
(začetek koncesijskega obdobja)
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati javno službo najkasneje naslednji delovni dan po sklenitvi koncesijske pogodbe.
12. člen
(trajanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje traja 10 let.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNIH SLUŽB
13. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe iz naslednjih virov:
plačila uporabnikov za opravljene storitve javne službe,
proračuna občine za namene določene s tem odlokom in drugimi predpisi,
dotacije, donacije in subvencije,
sredstev EU, pridobljenih iz strukturnih in drugih skladov,
drugi viri.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
14. člen
(koncesijska dajatev)
Plačilo koncesionarja koncedentu za izvajanje javne službe na podlagi tega odloka ni predvideno.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH SLUŽB
15. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in javne službe izvaja občinska uprava ali njen pooblaščeni izvajalec nadzora in pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
16. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javnih služb v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
(odkup koncesije)
(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javnih služb.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
19. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
20. člen
(prevzem javnih služb v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javne službe v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
21. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
22. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ter javno-zasebnega partnerstva.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
23. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.
24. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga, v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP).
(2) Za vodenje postopka javnega razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja izvajanja javne službe, za katerega se podeljuje koncesija, da omogočajo strokovno presojo vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
25. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 24. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
26. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine.
XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
1. Prenos koncesije
27. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
28. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi z načinom izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih
29. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
4. Začasen prevzem
30. člen
(začasen prevzem)
V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njihovo izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
31. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
32. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o dodelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 103/03).
34. člen
(začetek veljavnosti novega odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35403-0002/2016
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 31. avgusta 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost