Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina, stran 9184.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1) 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), določil Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS, št. 83/12), določil Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb /OGJSOT-UPB1/ (Uradni list RS, št. 100/07), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne 10. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina 
1. člen 
5. člen Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina objavljenega v Uradnem listu RS, št. 94/11, 41/15 se spremeni in glasi:
»Občina Tišina zagotavlja javno službo oskrbe s pitno vodo preko Režijskega obrata Občine Tišina ter javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. v obliki in na način določen v predpisu občine, ki ureja gospodarske javne službe. Izvajalca opravljata gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo« na oskrbovalnih območjih določenih v 6. členu tega odloka.
Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovoda.«
2. člen 
6. člen Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina se spremeni:
»Režijski obrat Občine Tišina in javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. zagotavljata izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo na območju celotne Občine Tišina, in sicer na naslednjih oskrbovanih območjih:
Št. območja
Naselje
Izvajalec
13057
Krajna
Režijski obrat Občine Tišina
13056
Sodišinci, Gederovci
13055
Murski Petrovci
13061
Petanjci, Tišina
13061
Tropovci, Gradišče
Javno podjetje vodovod sistema B d.o.o.
13065
Murski črnci
13059
Vanča vas, Rankovci
13062
Borejci z romskim naseljem
« 
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0037/2016-1
Tišina, dne 11. oktobra 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost