Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

Št. 039-6/2016-1 Ob-3223/16, Stran 2253
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis MOL 
za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2017
I. Predmet razpisa
Znanstvene oziroma strokovne publikacije in posveti
I.a. Znanstvene in strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki:
– Znanstvene in strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki, ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.
I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
– Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja okolja in življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.
Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 18. novembra 2017, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo in zahtevek za izplačilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.
II. Osnovni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– morajo imeti sedež v Mestni občini Ljubljana,
– za znanstvene in strokovne publikacije so prijavitelji vlog lahko: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost,
– za znanstvene in strokovne posvete so prijavitelji vlog lahko: javni zavodi, nepridobitne organizacije.
Posebna pogoja, ki ju morajo izpolnjevati prijavitelji:
– izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti po pogodbi o sofinanciranju – v primeru, da je bila s posameznim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2016 (Uradni list RS, št. 79 z dne 23. 10. 2015) sklenjena pogodba o sofinanciranju;
– za znanstveni oziroma strokovni posvet: znanstveni oziroma strokovni posvet mora biti izveden na območju Mestne občine Ljubljana (velja za znanstveni oziroma strokovni posvet).
Vloge prijaviteljev, katerih znanstvena oziroma strokovna publikacija oziroma znanstveni oziroma strokovni posvet je bil sprejet v sofinanciranje v predhodnem letu aktualnega razpisa (sprejet v sofinanciranje v okviru Javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oziroma strokovnega tiska ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2016, Uradni list RS, št. 79 z dne 23. 10. 2015) in so bile z njimi sklenjene pogodbe o sofinanciranju, pa niso izpolnili vseh svojih pogodbenih obveznosti do izteka pogodbenega roka, tj. do 18. 11. 2016, bodo pri obravnavi vloge v sklopu aktualnega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij ter znanstvenih oziroma strokovnih posvetov v letu 2017 zavrnjene.
III.a. Merila za izbor izvajalcev znanstvenih in strokovnih publikacij:
– vsebina obravnavane publikacije,
– aktualnost vsebine za MOL,
– ugled in reference avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna komisija.
III.b. Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:
– vsebina obravnave posveta,
– pomen in aktualnost tematike za MOL,
– neposredna uporabnost rezultatov posveta za MOL,
– ugled aktivnih udeležencev posveta,
– pričakovana odzivnost,
– delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna komisija.
IV. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 18. novembra 2017.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti
– morajo dejansko nastati
– morajo biti prepoznavni in preverljivi
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili
– morajo biti z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne zakonodaje
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.
V. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2017 je 19.000,00 EUR.
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2017.
VI. Roki porabe dodeljenih sredstev: MOL bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOL za leto 2017 in veljavnimi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 12. 2016 (velja datum poštnega žiga). Vlogi je potrebno predložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in kraj prijavitelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno oznako na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – vloga: Javni razpis – znanstvene publikacije« oziroma »Ne odpiraj – vloga: Javni razpis – znanstveni posvet«. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija, ne bo javno in se bo pričelo 12. 12. 2016. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju področna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali katerega od osnovnih ali posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.
X. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku osmih dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci pogodb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka prijavnega roka vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, II. nadstropje, Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na tel. 01/306-46-56 (Lidija Kovačič) oziroma po elektronski pošti lidija.kovacic@Ljubljana.si, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v ponedeljek, 8. 11. 2016, ob 11. uri, v Klubu 15 na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko zgornje telefonske številke ali e-naslova.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost