Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2016 z dne 21. 10. 2016

Kazalo

2810. Pravilnik o tlačni opremi, stran 9055.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o tlačni opremi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in področje uporabe) 
(1) Ta pravilnik določa zahteve za dostopnost na trgu in začetek obratovanja tlačne opreme v skladu z Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 164).
(2) Ta pravilnik se uporablja za načrtovanje, proizvodnjo in ugotavljanje skladnosti tlačne opreme in sklopov, za katere je najvišji dovoljeni tlak višji od 0,5 bara.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za:
1. cevovode, ki vsebujejo cevovod ali sistem cevovodov, oblikovanih za prenos katerega koli fluida ali snovi do napeljave ali od nje po kopnem ali na vodi, vključno z zadnjo izolacijsko napravo znotraj meja napeljave in z vso dodano opremo, načrtovano posebej za cevovode; ta izključitev ne velja za standardno tlačno opremo, kakršno je mogoče najti v postajah za zvezno zmanjševanje tlaka ali kompresijskih postajah;
2. omrežja za oskrbo, distribucijo in odvajanje vode in s tem povezano opremo ter dovodne cevi, kot so dovodni kanali, tlačni predori, tlačni jaški za hidroelektrične napeljave in z njimi povezane posebne armature;
3. enostavne tlačne posode, ki so zajete v Direktivi 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 45);
4. aerosolne razpršilnike, ki jih zajema Direktiva Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic glede aerosolnih razpršilnikov (UL L št. 147 z dne 9. 6. 1975, str. 40);
5. opremo za delovanje vozil, določenih v naslednjih pravnih aktih:
– Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL L št. 263 z dne 9. 10. 2007, str. 1),
– Uredbi (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 1),
– Uredbi (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52);
6. opremo, ki po 13. členu tega pravilnika ni razvrščena višje, kakor v razred I in jo obravnava ena od naslednjih direktiv:
– Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembi Direktive 95/16/ES (UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006, str. 24);
– Direktiva 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti dvigal in varnostnih sestavnih delov za dvigala na trgu (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 251);
– Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z dostopnostjo na trgu električne opreme, konstruirane za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 357);
– Direktiva Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih (UL L št. 169 z dne 12. 7. 1993, str. 1);
– Direktiva 2009/142/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 v zvezi z napravami na plinsko gorivo (UL L št. 330 z dne 16. 12. 2009, str. 10);
– Direktiva 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 309);
7. opremo, ki jo zajema točka (b) prvega odstavka 346. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 1);
8. opremo, posebej načrtovano za jedrsko uporabo, pri kateri lahko napaka povzroči oddajanje radioaktivnosti;
9. opremo za nadziranje vrtin, ki se uporablja v naftni, plinski ali geotermični raziskovalni in črpalni panogi ter v podzemnih skladiščih, namenjenih zadrževanju oziroma nadziranju tlaka vrtin; ta obsega glavo vrtine, varovala proti izbruhu, cevne razdelilnike in vso njihovo opremo v smeri proti toku;
10. opremo, ki obsega ohišje ali stroje, pri katerih dimenzioniranje, izbira materiala in načela proizvodnje temeljijo predvsem na zahtevah za zadostno jakost, togost in obstojnost opreme, da prevzame statične in dinamične obratovalne vplive ali druge obratovalne značilnosti, in pri kateri tlak ni pomemben dejavnik pri načrtovanju; taka oprema lahko zajema:
– motorje s turbinami in motorje z notranjim zgorevanjem;
– parne stroje, plinske oziroma parne turbine, turbogeneratorje, kompresorje, črpalke in zagonske naprave;
11. plavže, vključno s sistemom za hlajenje peči, rekuperatorji vročega zraka, izločevalniki prahu in čistilniki izpušnih plinov plavža, ter kupolke za direktno redukcijo, vključno s sistemom za hlajenje peči, plinskimi izmenjevalci in lonci za taljenje, pretaljevanje, razplinjevanje in ulivanje jekla, železa ter barvnih kovin;
12. ohišja za visokonapetostno električno opremo, kot so stikalne, kontrolne in regulacijske naprave, transformatorji in rotacijski stroji;
13. tlačne cevi za zavarovanje prenosnih sistemov, na primer za električne in telefonske kable;
14. ladje, rakete, zrakoplove in premične offshore enote ter opremo, posebej namenjeno za vgradnjo na te enote ali za njihov pogon;
15. tlačno opremo iz fleksibilnega ohišja, na primer gume, zračne blazine, igralne žoge, napihljive čolne in drugo podobno tlačno opremo;
16. izpušne in sesalne glušnike;
17. steklenice ali pločevinke za pijače z dodanim ogljikovim dioksidom za končno porabo;
18. posode, načrtovane za prevoz in distribucijo pijač, pri katerih produkt najvišje dovoljenega tlaka in prostornine znaša 500 barL, najvišji dovoljeni tlak pa ne presega 7 bar;
19. opremo, kot jo določata Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (UL L št. 260 z dne 30. 9. 2008, str. 13) in Direktiva 2010/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o premični tlačni opremi in o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/EGS, 84/527/EGS in 1999/36/ES (UL L št. 165 z dne 30. 6. 2010, str. 1), ter opremo, ki jo določata Uredba o nadzoru pomorskega prometa (Uradni list RS, št. 94/10, 26/12 in 84/15) in Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – MP, št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, in Uradni list SFRJ – MP, št. 11/63, 49/71, 62/73, 15/78 in 2/80) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS – MP, št. 24/92);
20. radiatorje in cevi v sistemih za ogrevanje s toplo vodo;
21. posode, načrtovane za hrambo tekočin, pri katerih tlak plina nad tekočino ne preseže 0,5 bar.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. „tlačna oprema“ so posode, cevovodi, varnostne armature in tlačne armature, vključno s, kadar je primerno, sestavnimi deli, pritrjenimi na dele pod tlakom, kot so prirobnice, šobe, spojnice, podpore, dvižne zanke;
2. „posoda“ je ohišje, oblikovano in izdelano za zadrževanje fluidov pod tlakom, vključno z neposredno nanj pritrjenimi deli do spojnega mesta, kjer se povezuje z drugo opremo; posodo lahko sestavlja več kakor ena komora;
3. „cevovod“ so sestavni deli tlačne opreme, namenjeni transportu fluidov, kadar so sestavljeni skupaj zaradi povezave v tlačni sistem; cevovod vključuje zlasti cev ali sistem cevi, cevni material, pribor, raztezne spoje, gibke cevi ali ustrezne druge tlačno obremenjene komponente, ter toplotne izmenjevalnike, sestavljene iz cevi in namenjene hlajenju ali ogrevanju zraka;
4. „varnostne armature“ so naprave, načrtovane za zaščito tlačne opreme pred preseganjem dovoljenih omejitev, vključno z napravami za neposredno omejevanje tlaka, kot so varnostni ventili, naprave z varovalnim razpočnim diskom, naprave z varovalnim klecnim vretenom, krmiljeni varnostni sistemi za sproščanje tlaka in omejilnimi napravami, ki aktivirajo sredstva za popravek tlaka ali poskrbijo za ustavitev ali ustavitev in izklop, kot so tlačna ali temperaturna stikala ali nivojska stikala in varnostne merilne, krmilne in regulacijske naprave;
5. „tlačne armature“ so naprave z obratovalno funkcijo in s tlačno obremenjenim ohišjem;
6. „sklop“ je več enot tlačne opreme, ki jih proizvajalec sestavi tako, da tvorijo povezano in funkcionalno celoto;
7. „tlak“ je relativen tlak proti atmosferskemu tlaku, to je nadtlak. Posledica tega je, da je brezzračni prostor označen z negativno vrednostjo;
8. „najvišji dovoljeni tlak“ (v nadaljnjem besedilu: PS) je najvišji tlak, za katerega je tlačna oprema načrtovana, kakor ga določi proizvajalec, ki tudi izbere mesto, kjer se tlak določi, to pa je lahko bodisi na mestu spoja oziroma namestitve zaščitnih omejilnih naprav ali na vrhu tlačne opreme, ali če to ni primerno, katera koli določena točka;
9. „najvišja oziroma najnižja dovoljena temperatura“ (v nadaljnjem besedilu: TS) pomeni najvišjo oziroma najnižjo temperaturo, za katero je tlačna oprema načrtovana, in jo določi proizvajalec;
10. „prostornina“ (v nadaljnjem besedilu: V) je notranja prostornina komore, vključno s prostornino nastavkov do prvega prirobničnega spoja ali zvarjenega mesta, vendar brez prostornine notranjih delov;
11. „imenska velikost“ (v nadaljnjem besedilu: DN) je številčna oznaka velikosti, ki je skupna za vse sestavne dele cevovodnega sistema, razen za tiste sestavne dele, ki so opisani z zunanjimi premeri ali velikostjo navoja; to je ustrezna zaokrožena številka za potrebe sklicevanja, in je le ohlapno povezana s proizvodnimi dimenzijami; imenski vrednosti DN sledi številka;
12. „fluidi“ so plini, tekočine in pare v čisti, enoviti fazi in tudi njihove mešanice; fluidi lahko vsebujejo suspenzijo trdnih snovi;
13. „stalni spoji“ so spoji, ki jih brez porušitve ni mogoče razdvojiti;
14. „Evropska odobritev materialov“ je tehnična listina, v kateri so določene lastnosti materialov, namenjenih ponavljajoči uporabi pri proizvodnji tlačne opreme, ki niso zajeti v nobenem usklajenem standardu;
15. „omogočiti dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo tlačne opreme ali sklopov za distribucijo ali uporabo na trgu Evropske Unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi proti plačilu bodisi brezplačno;
16. „dajanje na trg“ pomeni, da je tlačna oprema ali sklop prvič dostopen na trgu Evropske Unije;
17. „dajanje v uporabo“ pomeni prvo uporabo tlačne opreme ali sklopa s strani uporabnika;
18. „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki proizvaja tlačno opremo ali sklop, ali za katero se taka oprema ali sklop načrtuje ali proizvaja, in ki tlačno opremo ali sklop trži pod svojim imenom ali blagovno znamko ali pa ga uporablja v lastne namene;
19. „pooblaščeni zastopnik“ pomeni fizično ali pravno osebo s sedežem v Evropski Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu opravlja določene naloge;
20. „uvoznik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo s sedežem v Evropski Uniji, ki da tlačno opremo ali sklope iz tretje države na trg Evropske Unije;
21. „distributer“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, razen proizvajalca in uvoznika, ki omogoča dostopnost tlačne opreme ali sklopov na trgu;
22. „gospodarski subjekt“ pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika ali distributerja;
23. „tehnična specifikacija“ pomeni dokument, s katerim so predpisane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tlačna oprema ali sklopi;
24. „harmonizirani standard“ pomeni harmonizirani standard, kot je opredeljen v točki (c) prvega odstavka drugega člena Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 3/6 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
25. „akreditacija“ pomeni akreditacijo, kot je opredeljena v deseti točki drugega člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 2018 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 765/2008);
26. „nacionalni akreditacijski organ“ pomeni nacionalni akreditacijski organ, kot je opredeljen v 11. točki drugega člena Uredbe (ES) št. 765/2008;
27. „ugotavljanje skladnosti“ pomeni proces, s katerim se ugotavlja, ali so izpolnjene bistvene varnostne zahteve iz tega pravilnika, ki se nanašajo na tlačno opremo ali sklope;
28. „organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;
29. „odpoklic“ pomeni ukrep za vrnitev tlačne opreme ali sklopov, ki so že dostopni potrošnikom ali drugim uporabnikom;
30. „umik“ pomeni ukrep, ki preprečuje, da bi bili tlačna oprema ali sklopi iz dobavne verige dostopni na trgu;
31. „oznaka CE“ pomeni oznako, s katero proizvajalec izjavlja, da je tlačna oprema ali sklop v skladu z zahtevami zakonodaje Evropske Unije o harmonizaciji, ki določa njeno namestitev;
32. „zakonodaja EU o harmonizaciji“ pomeni zakonodajo Evropske Unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov.
3. člen 
(omogočanje dostopnosti na trgu in začetek obratovanja) 
(1) Tlačna oprema ali sklopi so lahko dostopni na trgu ali dani v uporabo le, če izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, so ustrezno nameščeni in vzdrževani ter se uporabljajo za predvidene namene.
(2) Na sejmih, razstavah, predstavitvah in drugih podobnih prireditvah je dovoljen prikaz tlačne opreme ali sklopov, ki niso skladni s tem pravilnikom, če oznaka na vidnem mestu jasno kaže, da tlačna oprema ali sklopi ne smejo biti dani na trg oziroma uporabo, dokler se jih ne uskladi. Med predstavitvami je treba poskrbeti za ustrezne varnostne ukrepe, da se zagotovi varnost ljudi.
4. člen 
(tehnične zahteve) 
(1) Bistvene varnostne zahteve iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, mora izpolnjevati naslednja tlačna oprema:
1. posode, razen navedenih v 2. točki tega odstavka, za:
a) pline, utekočinjene pline, raztopljene pod tlakom raztopljene pline, pare in tudi tiste tekočine, pri katerih je parni tlak pri najvišji dovoljeni temperaturi več kakor za 0,5 bar višji od normalnega atmosferskega tlaka (1 013 mbar), v okviru naslednjih omejitev:
– za fluide iz skupine 1 s prostornino, večjo od 1 l, in produktom PS V, večjim od 25 bar·l, ali s tlakom PS, višjim od 200 bar v skladu s tabelo 1 Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
– za fluide iz skupine 2 s prostornino, večjo od 1 l, in produktom PS V, večjim od 50 bar·l, ali s tlakom PS, višjim od 1 000 bar, ter vse prenosne gasilne aparate in jeklenke za dihalne aparate v skladu s tabelo 2 Priloge 2 tega pravilnika;
b) tekočine, pri katerih je parni tlak pri najvišji dovoljeni temperaturi največ 0,5 bar nad normalnim atmosferskim tlakom (1 013 mbar) v okviru naslednjih omejitev:
– za fluide iz skupine 1 s prostornino, večjo od 1 l, in produktom PS V, večjim od 200 bar·l, ali s tlakom PS, višjim od 500 bar v skladu s tabelo 3 Priloge 2 tega pravilnika),
– za fluide iz skupine 2 s tlakom PS, višjim od 10 bar, in produktom PS V, večjim od 10 000 bar·l, ali s tlakom PS, višjim od 1 000 bar v skladu s tabelo 4 Priloge 2 tega pravilnika;
2. s plamenom ali drugače ogrevana tlačna oprema, pri kateri lahko pride do pregretja, namenjena pridobivanju pare ali vroče vode pri temperaturah, višjih od 110 °C, s prostornino večjo od 2 l, ter vsa tlačna kuhalna posoda v skladu s tabelo 5 Priloge 2 tega pravilnika;
3. cevovodi, namenjeni za:
a) pline, utekočinjene pline, pline, raztopljene pod tlakom, pare in tiste tekočine, pri katerih je parni tlak pri najvišji dovoljeni temperaturi več kakor za 0,5 bar višji od normalnega atmosferskega tlaka (1 013 mbar), v okviru naslednjih omejitev:
– za fluide iz skupine 1 z DN, večjim od 25 v skladu s tabelo 6 Priloge 2 tega pravilnika,
– za fluide iz skupine 2 z DN, večjim od 32, in produktom PS DN, večjim od 1 000 bar v skladu s tabelo 7 Priloge 2 tega pravilnika;
b) tekočine, pri katerih je parni tlak pri najvišji dovoljeni temperaturi največ 0,5 bar nad normalnim atmosferskim tlakom (1 013 mbar) v okviru naslednjih omejitev:
– za fluide iz skupine 1 z DN, večjim od 25, in produktom PS DN, večjim od 2 000 bar v skladu s tabelo 8 Priloge 2 tega pravilnika,
– za fluide iz skupine 2 s PS, večjim od 10 bar, in DN, večjim od 200, in produktom PS DN, večjim od 5 000 bar v skladu s tabelo 9 Priloge 2 tega pravilnika;
4. varnostne in tlačne armature, namenjene tlačni opremi, vsebovani v točkah 1., 2. in 3. tega odstavka, vključno s primeri, ko je takšna oprema sestavni del sklopa.
(2) Bistvene varnostne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika, morajo izpolnjevati naslednji sklopi, ki vključujejo vsaj eno enoto tlačne opreme, zajete v prejšnjem odstavku:
1. sklopi, namenjeni pridobivanju pare ali vroče vode pri temperaturi, višji od 110 °C, kateri vsebujejo vsaj eno enoto s plamenom ali drugače ogrevane tlačne opreme, ki predstavlja tveganje za pregretje;
2. sklopi, ki niso navedeni v 1. točki, če proizvajalec predvideva njihovo dostopnost na trgu, in v uporabi.
(3) Sklopi, namenjeni pridobivanju tople vode pri temperaturah, ki niso višje od 110 °C, ki se ročno polnijo s trdnim gorivom in imajo PS·V večji kot 50 bar·l, morajo izpolnjevati varnostne zahteve navedene v točkah 2.10, 2.11, 3.4, 5(a) in 5(d) Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Tlačna oprema in sklopi, s parametri, ki so nižji ali enaki omejitvam, navedenim v 1. do 3. točki prvega odstavka tega člena in v prejšnjem odstavku, morajo biti za zagotovitev varne uporabe izdelani skladno z dobro inženirsko prakso in opremljeni z ustreznimi navodili za uporabo. Taka oprema ali sklop ni označena z oznako CE iz 18. člena tega pravilnika.
5. člen 
(prost pretok) 
(1) Zaradi tveganja, ki ga predstavlja tlak, se ne sme ovirati, omejiti ali prepovedati dostopnosti na trgu ali uporabe tlačne opreme ali sklopov, ki so skladni s tem pravilnikom in pod pogoji, ki jih določi proizvajalec. Zaradi tveganja, ki ga predstavlja tlak, se ne sme ovirati, omejiti ali prepovedati dostopnosti na trgu ali pri uporabi tlačne opreme ali sklopov, ki so skladni z določbami tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Zaradi tveganja, ki ga predstavlja tlak, se ne sme ovirati, omejiti ali prepovedati dostopnosti na trgu ali uporabe tlačne opreme ali sklopov, katerih skladnost je ugotovil notranji nadzorni organ iz druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice), če je bil imenovan v skladu s 23. členom tega pravilnika in pogoji iz 22. člena tega pravilnika.
(3) Kadar je tlačna oprema ali sklop namenjena vgradnji v Republiki Sloveniji, morajo biti navodila, ki so nujna za varno in pravilno uporabo tlačne opreme in sklopov, navedenih v točkah 3.3 in 3.4 Priloge 1 tega pravilnika, v slovenskem jeziku.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
6. člen 
(obveznosti proizvajalca) 
(1) Pri dajanju svoje tlačne opreme ali sklopov iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika na trg ali pri uporabi za lastne namene proizvajalec zagotovi, da so bili ti proizvodi načrtovani in proizvedeni v skladu z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. Pri dajanju svoje tlačne opreme ali sklopov iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika na trg ali pri uporabi v lastne namene proizvajalec zagotovi, da so bili načrtovani in proizvedeni v skladu z dobro inženirsko prakso.
(2) Proizvajalec za tlačno opremo ali sklope iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika pripravi tehnično dokumentacijo iz Priloge 3 tega pravilnika, ki je sestavni del tega pravilnika, ter izvede ali da izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti iz 14. člena. Kadar je bilo s postopkom ugotavljanja skladnosti dokazano, da tlačna oprema ali sklopi iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika izpolnjujejo veljavne zahteve, proizvajalec pripravi izjavo EU o skladnosti in namesti oznako CE.
(3) Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti še deset let po tem, ko so bili tlačna oprema ali sklopi dani na trg.
(4) Proizvajalec zagotovi, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti s tem pravilnikom. Pri tem upošteva spremembe pri načrtovanju ali lastnostih tlačne opreme ali sklopov ali njihovih lastnostih ter spremembe harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, na podlagi katerih je deklarirana skladnost tlačne opreme ali sklopov. Ko je to potrebno zaradi tveganj za življenje in zdravje ljudi in premoženja, ki jih predstavlja tlačna oprema ali sklopi, proizvajalec zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov ter drugih uporabnikov pregleduje vzorce tlačne opreme ali sklopov, dostopnih na trgu,preverja pritožbe in po potrebi vodijo knjigo pritožb, register neustrezne tlačne opreme in sklopov in odpoklicev takšne opreme ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.
(5) Proizvajalec zagotovi, da je na tlačni opremi ali sklopih označena vrsta, serija, serijska številka ali drug identifikacijski element ali da v primeru, kadar velikost ali narava opreme ali sklopa tega ne dopušča, zagotovi, da so zahtevane informacije navedene na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen opremi.
(6) Proizvajalec na tlačni opremi ali sklopu navede svoje ime oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko in poslovni naslov ali poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen opremi. V naslovu se navede center za stike, na katerem je proizvajalec dosegljiv. Kontaktni podatki morajo biti v slovenskem jeziku.
(7) Proizvajalec zagotovi, da so tlačni opremi ali sklopom iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika priložena navodila in varnostne informacije v skladu s točkama 3.3 in 3.4 Priloge 1 tega pravilnika, v slovenskem jeziku. Navodila in varnostne informacije morajo biti jasne, razumljive in nedvoumne. Proizvajalec zagotovi, da so tlačni opremi ali sklopu iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika priložena navodila in varnostne informacije v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega pravilnika v slovenskem jeziku. Navodila in varnostne informacije morajo biti jasne, razumljive in nedvoumne.
(8) Proizvajalec, ki meni ali upravičeno domneva, da tlačna oprema ali sklopi, ki so jih dali na trg, niso skladni s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost tlačne opreme ali sklopov, ali pa jih po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar tlačna oprema ali sklopi predstavljajo tveganje za življenje in zdravje ljudi in premoženja, proizvajalec o tem takoj obvesti pristojne organe za nadzor trga.
(9) Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa za nadzor nad trgom proizvajalec temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebno za dokazovanje skladnosti tlačne opreme ali sklopov s tem pravilnikom, v slovenskem jeziku. Te informacije in dokumentacija se lahko predložijo v papirni ali elektronski obliki. Proizvajalec s pristojnim organom za nadzor nad trgom na njegovo zahtevo sodeluje pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo tlačna oprema ali sklopi, ki so jih dali na trg.
7. člen 
(pooblaščeni zastopnik) 
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom imenuje pooblaščenega zastopnika. Obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in obveznost priprave tehnične dokumentacije iz drugega odstavka prejšnjega člena niso del nalog pooblaščenega zastopnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
a) hrani izjavo EU o skladnosti in tehnično dokumentacijo ter omogoči organom za nadzor trga dostop do nje še deset let po tem, ko so bili tlačna oprema ali sklopi dani na trg;
b) na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa za nadzor nad trgom zagotovi temu organu vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti tlačne opreme ali sklopa;
c) na zahtevo pristojnih nacionalnih organov sodeluje z njim v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja, ki jih predstavlja tlačna oprema ali sklop.
8. člen 
(obveznosti uvoznika) 
(1) Uvoznik lahko da na trg le tlačno opremo ali sklope, skladne s tem pravilnikom.
(2) Preden uvoznik da tlačno opremo ali sklope iz prvega in drugega odstavka 4. člena na trg, zagotovi, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti v skladu s 14. členom tega pravilnika. Uvoznik tudi zagotovi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da imajo tlačna oprema ali sklopi nameščeno oznako CE, da so jim priložena navodila in varnostne informacije v skladu s točkama 3.3 in 3.4 Priloge 1 tega pravilnika, ter da je proizvajalec upošteval zahteve iz petega in šestega odstavka 6. člena. Preden uvoznik da tlačno opremo ali sklope iz tretjega odstavka 4. člena na trg, zagotovi, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da so tlačni opremi ali sklopom priložena ustrezna navodila za uporabo ter da je proizvajalec upošteval zahteve iz petega in šestega odstavka 6. člena. Kadar uvoznik meni ali upravičeno domneva, da tlačna oprema ali sklop ni skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, tlačne opreme ali sklopa ne sme dati na trg, dokler se ne zagotovi njune skladnosti. Kadar tlačna oprema ali sklop predstavlja tveganje za življenje in zdravje ljudi in premoženja, mora uvoznik o tem obvestiti proizvajalca in pristojni organ za nadzor trga.
(3) Uvoznik na tlačni opremi ali sklopu navede svoje ime oziroma firmo ali registrirano blagovno znamko in poslovni naslov ali poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen opremi ali sklopu. Kontaktni podatki so v slovenskem jeziku.
(4) Uvoznik zagotovi, da so tlačni opremi ali sklopom iz prvega in drugega odstavka 4. člena priložena navodila in varnostne informacije v skladu s točkama 3.3 in 3.4 Priloge 1 tega pravilnika v jeziku, ki ga potrošniki in drugi uporabniki zlahka razumejo. Uvozniki zagotovijo, da so tlačni opremi ali sklopu iz tretjega odstavka 4. člena priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku.
(5) Uvoznik zagotovi, da medtem, ko so tlačna oprema ali sklopi iz prvega in drugega odstavka 4. člena pod njegovo odgovornostjo, pogoji njihovega skladiščenja ali prevoza ne ogroža njihove skladnosti z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
(6) Kadar je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja tlačna oprema ali sklopi, uvoznik zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov ter drugih uporabnikov pregleduje vzorce tlačne opreme in sklopov, ki so dostopni na trgu, preverja in po potrebi vodi knjigo pritožb, register neustrezne tlačne opreme in sklopov ter odpoklicev takšne opreme in o vsem tovrstnem spremljanju obvešča distributerje.
(7) Uvoznik, ki meni ali upravičeno domneva, da tlačna oprema ali sklopi, ki jih da na trg, niso skladni s tem pravilnikom, nemudoma izvede potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost te tlačne opreme ali sklopov, ali pa jih po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar tlačna oprema ali sklop predstavlja tveganje, uvoznik o tem takoj obvesti pristojne organe in jim predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(8) Uvoznik še deset let po tem, ko sta bila tlačna oprema ali sklop dana na trg, hrani kopijo izjave EU o skladnosti za potrebe organa za nadzor trga in zagotovi, da je tehnična dokumentacija na voljo tem organom na njihovo zahtevo.
(9) Na podlagi utemeljene zahteve pristojnega organa mu uvoznik predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti tlačne opreme ali sklopa, v jeziku, ki ga ta organ zlahka razume. Te informacije in dokumentacija se lahko predložijo v papirni ali elektronski obliki. Na zahtevo tega organa uvoznik sodeluje z njim pri kateri koli dejavnosti za odstranitev tveganj, ki jih povzroča tlačna oprema ali sklop, ki ga je dal na trg.
9. člen 
(obveznosti distributerja) 
(1) Ko distributer omogoči dostopnost tlačne opreme ali sklopov na trgu, deluje s potrebno skrbnostjo, da zagotovi njihovo skladnost z zahtevami tega pravilnika.
(2) Preden distributer omogoči dostop do tlačne opreme ali sklopov iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika na trgu, preveri, da ima tlačna oprema in sklop nameščeno oznako CE, da so opremljeni z zahtevanimi dokumenti ter navodili in varnostnimi informacijami v skladu s točkama 3.3 in 3.4 Priloge 1 tega pravilnika v jeziku, ki je zlahka razumljiv potrošnikom in drugim uporabnikom, ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz člena petim in šestim odstavkom 6. člena tega pravilnika oziroma tretjim odstavkom 8. člena tega pravilnika. Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da tlačna oprema ali sklopi niso skladni z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika, dostopnost tlačne opreme ali sklopa na trgu omogoči šele, ko je zagotovljena njihova skladnost. Kadar tlačna oprema ali sklop predstavlja tveganje za življenje in zdravje ljudi in premoženja, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika ter organe za nadzor trga. Preden distributer tlačno opremo ali sklop iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika da na trg, preveri, da ima ta tlačna oprema ali sklop nameščeno oznako CE, da je opremljena z ustreznimi navodili za uporabo v slovenskem jeziku, ter da sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve iz petega in šestega odstavka 6. člena oziroma tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(3) Distributer zagotovi, da medtem, ko so tlačna oprema ali sklopi iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika pod njegovo odgovornostjo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njihove skladnosti z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika. Distributer, ki meni ali upravičeno domneva, da tlačna oprema ali sklopi, katerih dostopnost na trgu je omogočil, niso skladni s tem pravilnikom, zagotovi izvedbo ustreznih korektivnih ukrepov, da zagotovi skladnost te opreme ali sklopa ali jih po potrebi umakne ali odpokliče. Kadar tlačna oprema ali sklop predstavlja tveganje, distributer o tem takoj obvesti pristojne organe za nadzor trga v in jim predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(4) Na podlagi utemeljene zahteve organa za nadzor trga, distributer temu organu predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti tlačne opreme ali sklopov. Te informacije in dokumentacija se lahko predloži v papirni ali elektronski obliki. Na zahtevo organa za nadzor trga distributer z njim sodeluje pri kateri koli dejavnosti za odstranitev tveganja, ki ga povzročajo tlačna oprema ali sklopi, katerih dostopnost na trgu je omogočil.
10. člen 
(primeri, v katerih obveznosti proizvajalca veljajo tudi za uvoznika in distributerja) 
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 6. člena tega pravilnika, če da tlačno opremo ali sklop na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali tlačno opremo ali sklop, ki je že bila dana na trg, spremeni tako, da to lahko vpliva na njeno skladnost s tem pravilnikom.
11. člen 
(identifikacija gospodarskih subjektov) 
(1) Gospodarski subjekti na zahtevo organa za nadzor nad trgom identificirajo:
a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil tlačno opremo ali sklop;
b) vsak gospodarski subjekt, kateremu so dobavili tlačno opremo ali sklop.
(2) Gospodarski subjekti morajo biti sposobni predložiti informacije iz prejšnjega odstavka še deset let po tem, ko sta jim bila tlačna oprema ali sklop dobavljena, oziroma še deset let po tem, ko so tlačno opremo ali sklop dobavili.
III. SKLADNOST IN RAZVRSTITEV TLAČNE OPREME IN SKLOPOV 
12. člen 
(domneva o skladnosti) 
(1) Za tlačno opremo ali sklope iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, se domneva, da so skladni z bistvenimi varnostnimi zahtevami, zajetimi v teh standardih ali njihovih delih iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Za materiale, ki se uporabljajo za izdelovanje tlačne opreme ali sklopov in so v skladu z evropskimi odobritvami materialov, se domneva, da so skladni z ustreznimi bistvenimi varnostnimi zahtevami iz Priloge 1 tega pravilnika.
13. člen 
(razvrstitev tlačne opreme) 
(1) Tlačna oprema, navedena v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika, se v skladu s Prilogo 2 tega pravilnika razvrsti v razrede po naraščajočih stopnjah nevarnosti.
(2) Za namen razvrstitve iz prejšnjega odstavka se fluidi delijo v naslednji dve skupini:
1. skupino 1, ki jo sestavljajo snovi in zmesi, kot so opredeljene v 7. in 8. točki 2. člena Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 1272/2008), ki so razvrščene kot nevarne v skladu z naslednjimi razredi fizikalnih nevarnosti in nevarnosti za zdravje iz drugega in tretjega dela Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:
a) nestabilni eksplozivi ali eksplozivi podrazredov 1.1, 1.2, 1.3., 1.4 in 1.5,
b) vnetljivi plini razredov 1 in 2,
c) oksidativni plini razreda 1,
č) vnetljive tekočine razredov 1 in 2,
d) vnetljive tekočine razreda 3, pri katerih je najvišja dovoljena temperatura nad plameniščem,
e) vnetljive trdne snovi razreda 1 in 2,
f) samoreaktivne snovi in zmesi vrst A do F,
g) piroforne tekočine razreda 1,
h) piroforne trdne snovi razreda 1,
i) snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, razredov 1, 2 in 3,
j) oksidativne tekočine razredov 1, 2 in 3,
k) oksidativne trdne snovi razredov 1, 2 in 3,
l) organski peroksidi vrst A do F,
m) akutna oralna strupenost razreda 1 in 2,
n) akutna kožna strupenost razreda 1 in 2,
o) akutna strupenost pri vdihavanju razredov 1, 2 in 3,
p) strupenost za določene organe – enkratna izpostavljenost razreda 1.
2. skupino 2, ki zajema snovi in zmesi, ki niso navedene v 1. točki prejšnjega odstavka.
(3) Skupina 1 zajema tudi snovi in zmesi, vsebovane v tlačni opremi, katerih najvišja dovoljena temperatura je višja od plamenišča fluida.
(4) Kadar je posoda sestavljena iz več komor, se jo razvrsti v najvišji razred, ki velja za posamezne komore. Kadar komora vsebuje več fluidov, se jih razvrsti na podlagi fluida, ki zahteva najvišji razred.
14. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti) 
(1) Postopki ugotavljanja skladnosti, ki se uporabijo za enoto tlačne opreme, se določijo po razredu, v katerega je razvrščena oprema na način, ki je določen v prejšnjem členu.
(2) Postopki ugotavljanja skladnosti, ki jih je treba uporabljati za različne razrede, so naslednji:
a) razred I:
– modul A
b) razred II:
– modul A2
– modul D1
– modul E1
c) razred III:
– moduli B (tip načrta) + D
– moduli B (tip načrta) + F
– moduli B (tip proizvodnje) + E
– moduli B (tip proizvodnje) + C2
– moduli H
č) razred IV:
– moduli B (tip proizvodnje) + D
– moduli B (tip proizvodnje) + F
– modul G
– modul H1.
(3) Postopki ugotavljanja skladnosti so določeni v Prilogi 3 tega pravilnika.
(4) Tlačna oprema je podvržena enemu od postopkov ugotavljanja skladnosti, ki ga lahko proizvajalec izbere izmed postopkov, določenih za razred, v katerega se uvršča. Proizvajalec lahko izbere tudi enega od postopkov, ki se uporabljajo za višji razred, če je ta na razpolago.
(5) V okviru postopkov za zagotavljanje kakovosti tlačne opreme iz razredov III in IV, navedenih v 1.a) točki, prvi alineji 1.b) točke in 2. točki prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, priglašeni organ ob nenapovedanih pregledih vzame vzorec opreme iz proizvodnih ali skladiščnih prostorov, da pripravi ali da pripraviti končno oceno, kakor je navedeno v točki 3.2 Priloge 1 tega pravilnika. Proizvajalec obvesti priglašeni organ o proizvodnem načrtu. Priglašeni organ opravi vsaj dva pregleda v prvem letu proizvodnje. Pogostnost zaporednih pregledov določi priglašeni organ na podlagi meril, določenih v točki 4.4 modulov D, E in H ter točki 5.4 modula H1 Priloge 3 tega pravilnika.
(6) Pri izdelavi posameznih enot posod in tlačne opreme iz razreda III, navedenih v 2. točki prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, v okviru postopka za modul H, priglašeni organ pripravi ali da pripraviti končno oceno za vsako enoto, kakor je navedeno v točki 3.2 Priloge 1 tega pravilnika. Proizvajalec priglašenemu organu sporoči načrt proizvodnje.
(7) Sklopi iz drugega odstavka 4. člena so podvrženi postopku celostnega ugotavljanja skladnosti, ki obsega naslednje ocene:
a) oceno vsake enote tlačne opreme, ki sestavlja sklop in je naveden v prvem odstavku 4. člena, ter ni bil podvržen postopku ugotavljanja skladnosti in nima ločene oznake CE; postopek ugotavljanja skladnosti se določi glede na razred posameznih enot opreme;
b) oceno povezanosti različnih komponent sklopa, kakor je navedeno v točkah 2.3, 2.8 in 2.9 Priloge 1 tega pravilnika, ki se določi z uporabo najvišjega razreda, ki je na razpolago za zadevno opremo, vendar ne istega, kakor se uporablja za katero koli varnostno armaturo;
c) oceno zaščite sklopa pred preseganjem dovoljenih obratovalnih omejitev, kakor je navedeno v točkah 2.10 in 3.2.3 Priloge 1 tega pravilnika, ki se opravi z uporabo najvišjega razreda, veljavnega za enote opreme, potrebne zaščite.
(8) Kadar je uporaba tlačne opreme ali sklopov v interesu raziskav, lahko pristojni organi odstopijo od zahtev prvega in drugega odstavka tega člena in omogočijo dostopnost na trgu in uporabo posameznih enot tlačne opreme in sklopov iz 2. člena tega pravilnika, za katere se niso uporabili postopki, navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena.
(9) Dokumentacija in dopisi v zvezi s postopki ugotavljanja skladnosti se pripravijo v slovenskem jeziku ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.
15. člen 
(evropska odobritev materialov) 
(1) Evropsko odobritev materialov izda na zahtevo enega ali več proizvajalcev materialov ali opreme eden od priglašenih organov, ki so imenovani posebej za to nalogo. Priglašeni organ določi ter izvede ali da izvesti ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti vrste materiala z ustreznimi zahtevami tega pravilnika. V primeru materialov, katerih uporaba je spoznana za varno pred 29. novembrom 1999, priglašeni organ pri potrjevanju take skladnosti upošteva obstoječe podatke.
(2) Preden priglašeni organ izda evropsko odobritev materialov, obvesti države članice in Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) tako, da jim pošlje ustrezne informacije. Priglašeni organ lahko izda evropsko odobritev materialov ob upoštevanju predloženih pripomb držav članic in Komisije po preteku treh mesecev od obvestila.
(3) Izvod evropske odobritve materialov priglašeni organ pošlje državam članicam, priglašenim organom in Komisiji.
(4) Priglašeni organ, ki je izdal evropsko odobritev materialov, to odobritev prekliče, če ugotovi, da ne bi smela biti izdana ali da je ta vrsta materiala zajeta v harmoniziranem standardu. O vsakem preklicu odobritve takoj obvesti druge države članice, priglašene organe in Komisijo.
16. člen 
(notranji nadzorni organ) 
(1) V obratovanje se lahko da tudi tlačno opremo in sklope, katerih skladnost z bistvenimi varnostnimi zahtevami je ugotovil notranji nadzorni organ. Tlačna oprema in sklopi, katerih skladnost je ugotovil notranji nadzorni organ, nimajo oznake CE.
(2) Tlačna oprema ali sklopi iz v prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo le v podjetjih, ki jih upravlja skupina, katere del je notranji nadzorni organ, in ki glede tehnične specifikacije za načrtovanje, proizvodnjo, nadzor, vzdrževanje ter uporabo tlačne opreme in sklopov vodi splošno varnostno politiko.
(3) Notranji nadzorni organ deluje izključno za skupino, katere del je.
(4) Postopki za ugotavljanje skladnosti, ki jih uporabljajo notranji nadzorni organ, so moduli A2, C2, F in G, kakor je določeno v Prilogi 3 tega pravilnika.
(5) Ministrstvo, pristojno za trg, priglasi drugim državam članicam in Komisiji organe, ki so imenovani za notranji nadzorni organ, naloge notranjih nadzornih organov ter za vsak notranji nadzorni organ seznam podjetij, ki izpolnjujejo določbe drugega odstavka tega člena.
(6) Za imenovanje notranjih nadzornih organov s strani priglasitvenega organa morajo le-ti izpolnjevati zahteve, določene v 23. členu tega pravilnika.
17. člen 
(izjava EU o skladnosti) 
(1) Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti je v slovenskem jeziku in ima vzorčno strukturo, določeno v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje elemente, opredeljene v ustreznih postopkih ugotavljanja skladnosti iz Priloge 3 tega pravilnika, in se stalno posodablja.
(3) Kadar se za tlačno opremo ali sklop uporablja več kot en akt Evropske unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v zvezi z vsemi temi akti Evropske unije. Ta izjava vsebuje seznam uporabljenih aktov Evropske unije, vključno z navedbo njihove objave.
(4) S pripravo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost, da je tlačna oprema ali sklop skladen z zahtevami tega pravilnika.
18. člen 
(splošna načela za oznako CE) 
Za oznako CE veljajo splošna načela iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
19. člen 
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE) 
(1) Oznaka CE mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščena na:
a) vsako enoto tlačne opreme, navedeno v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika, ali njegovo ploščico s podatki;
b) vsak sklop, naveden v drugem odstavku 4. člena, ali ploščico s podatki.
(2) Oznaka CE se namesti na enoto ali sklop iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena, ko je le-ta dokončan ali v stanju, ki omogoča končno oceno, kakor je opisano v točki 3.2. Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Kadar namestitev oznake CE ni mogoča ali ni zagotovljena zaradi narave opreme ali sklopa, se jo namesti na embalažo in na priložene dokumente.
(4) Oznake CE ni treba pritrditi na vsako posamezno enoto tlačne opreme, ki sestavlja sklop. Posamezne enote tlačne opreme, ki že imajo oznako CE in so sestavni del sklopa, oznako še naprej ohranijo.
(5) Oznaka CE se namesti, preden je enota tlačne opreme ali sklop dan na trg.
(6) Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, kadar takšen organ sodeluje v fazi nadzora proizvodnje.
(7) Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti organ sam ali, po njegovih navodilih, proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
(8) Oznaki CE in po potrebi identifikacijski številki iz prejšnjega odstavka lahko sledi katera koli druga oznaka, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.
IV. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN NJIHOVA PRIGLASITEV 
20. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ za namene tega pravilnika je ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: priglasitveni organ).
21. člen 
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ obvešča Komisijo o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti in o spremljanju priglašenih organov ter vsaki spremembi v zvezi s tem.
22. člen 
(zahteve za priglašeni organ in imenovani neodvisni organ) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti mora izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in so podrobneje določeni s tem pravilnikom.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti je kot tretja stranka neodvisen od organizacije, za katero izvaja ugotavljanje skladnosti in ni povezan s tlačno opremo ali sklopom, ki ga ocenjuje. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje tlačne opreme ali sklopov, katerih skladnost ugotavlja, lahko opravlja naloge le, če je zagotovljena njegova neodvisnost in ni nasprotja interesov.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci tlačne oprema ali sklopov, katerih skladnost ugotavljajo, niti zastopniki katere od teh strani. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko uporablja ocenjevane posode, nujne za njegovo delovanje oziroma v zasebne namene. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo neposredno sodelovati pri načrtovanju, proizvodnji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh posod niti zastopati strank, ki sodelujejo pri teh dejavnostih, prav tako pa ne smejo sodelovati pri nobeni dejavnosti, ki bi lahko nasprotovala njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni, kar zlasti velja za svetovalne storitve. Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, da dejavnosti njegovih podružnic ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovo osebje izvajata dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno integriteto in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivale na njegovo presojo ali rezultate njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti kar zadeva osebe ali skupine oseb, ki jih zanimajo rezultati teh dejavnosti.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben vse naloge ugotavljanja skladnosti, za katere je priglašen, izvesti sam ali zagotoviti, da so naloge izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti skladno s tem pravilnikom.
(6) Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto ali kategorijo tlačne opreme ali sklopov, za katero je priglašen, na voljo:
a) osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov, s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in možnost ponovitve teh postopkov. Imeti mora ustrezno politiko in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot organ za ugotavljanje skladnosti, in svojimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih so ustrezno upoštevani velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda in množična ali serijska narava proizvodnega postopka.
(7) Organ za ugotavljanje skladnosti mora imeti potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, in dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.
(8) Osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ima:
a) tehnično in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) znanje o zahtevah glede ocenjevanja, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za njegovo izvajanje;
c) znanje in razumevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika, veljavnih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb usklajevalne zakonodaje Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije;
č) sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ocenjevanje izvedeno.
(9) Zagotovljena mora biti nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in osebja, pristojnega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Plačilo najvišjega vodstva in osebja, pristojnega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sme biti odvisno od števila izvedenih postopkov ugotavljanja skladnosti ali rezultatov teh ugotavljanj.
(10) Organi za ugotavljanje skladnosti imajo sklenjeno zavarovanje odgovornosti.
(11) Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog po tem pravilniku, razen pred pristojnimi organi države članice, v kateri izvaja svoje dejavnosti. Lastninske pravice vseh udeleženih subjektov v postopku ugotavljanja skladnosti morajo biti spoštovane.
(12) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje dela priglašenih organov, ustanovljene v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Evropske unije, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela te skupine, pa uporabljajo kot splošne smernice.
23. člen 
(zahteve za notranji nadzorni organ) 
(1) Za namene priglasitve mora notranji nadzorni organ izpolnjevati zahteve iz tega člena.
(2) Notranji nadzorni organ izpolnjuje pogoje kot organ za ugotavljanje skladnosti iz zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in so podrobneje določeni s tem pravilnikom.
(3) Notranji nadzorni organ je organizacijsko razpoznaven in ima v skupini, katere del je, take načine poročanja, da je zagotovljena in dokazana njegova nepristranskost.
(4) Notranji nadzorni organ, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci tlačne oprema ali sklopov, katerih skladnost ugotavljajo, niti zastopniki katere od teh strani. Notranji nadzorni organ lahko uporablja ocenjevane posode, nujne za njegovo delovanje oziroma v zasebne namene Notranji nadzorni organ, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo neposredno sodelovati pri načrtovanju, proizvodnji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju teh posod niti zastopati strank, ki sodelujejo pri teh dejavnostih, prav tako pa ne smejo sodelovati pri nobeni dejavnosti, ki bi lahko nasprotovala njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni, kar zlasti velja za svetovalne storitve. Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, da dejavnosti njegovih podružnic ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(5) Notranji nadzorni organ in njegovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno strokovno usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti s strani oseb ali skupin oseb, za katere so rezultati navedenih dejavnosti pomembni.
(6) Notranji nadzorni organ je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene v skladu s 16. členom tega pravilnika in za katere je bil priglašen, sam ali zagotoviti, da so izvedene v njegovem imenu in pod njegovo pristojnostjo. Notranji nadzorni organ ima vedno in za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto ali kategorijo tlačne opreme, za katere je priglašen, na razpolago:
a) osebje s strokovnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost ponovitve teh postopkov. Imeti mora ustrezno politiko in postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih izvaja kot notranji nadzorni organ, in drugimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, pri katerih je ustrezno upoštevana velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, in njegova struktura, stopnja zahtevnosti tehnologija zadevnega proizvoda ter masovna ali serijska narava proizvodnega postopka.
(7) Osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ima:
a) ustrezno strokovno in poklicno usposobljenost, ki zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) zadostno znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ugotavljanj skladnosti;
c) primerno znanje in razumevanje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika, uporabljanih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb zakonodaje Evropske Unije o harmonizaciji in nacionalne zakonodaje;
d) sposobnost za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.
(8) Zagotovljena mora biti nepristranskost notranjega nadzornega organa, njihovega najvišjega vodstva in osebja, pristojnega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Notranji nadzorni organ se ne sme vključevati v nobeno tako dejavnost, ki bi lahko ogrožala neodvisnost njegovih odločitev ali neoporečnost glede njegovih dejavnosti pregledovanja. Plačilo najvišjega vodstva in osebja, pristojnega za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti notranjega nadzornega organa, ni odvisno od števila izvedenih postopkov ugotavljanja skladnosti ali rezultatov teh ugotavljanj.
(9) Notranji nadzorni organ zavaruje svojo odgovornost, razen če zanjo jamči skupina, katere del je.
(10) Osebje notranjega nadzornega organa je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s 16. členom tega pravilnika ali drugimi predpisi. Lastniške pravice so spoštovane.
(11) Notranji nadzorni organi sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih koordinacijske skupine priglašenih organov, ustanovljene v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske Unije o harmonizaciji, ali zagotovijo, da je njihovo osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeno o teh dejavnostih, upravne odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela te skupine, pa uporabljajo kot splošne smernice.
24. člen 
(domneva o skladnosti organov za ugotavljanje skladnosti) 
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže svojo skladnost z merili, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih za akreditacijo ali njihovih delih, se domneva, da izpolnjuje zahteve iz 22. člena tega pravilnika oziroma prejšnjega člena, če veljavni harmonizirani standardi zajemajo te zahteve.
25. člen 
(odvisne družbe in podizvajalci) 
(1) Kadar priglašeni organ, notranji nadzorni organ ali imenovani neodvisni organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti sklene pogodbo s podizvajalci ali te naloge prenese na podružnico, zagotovi, da podizvajalec ali podružnica izpolnjuje zahteve iz 22. oziroma 23. člena tega pravilnika, in o tem obvesti ministrstvo.
(2) Priglašeni organ, notranji nadzorni organ ali imenovani neodvisni organ v celoti prevzame odgovornost za naloge, ki jih izvajajo njegovi podizvajalci ali podružnice, ne glede na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali podružnico samo, če stranka s tem oglaša.
(4) Priglašeni organ, notranji nadzorni organ ali imenovani neodvisni organ hrani ter omogoča priglasitvenemu organu dostop do ustreznih dokumentov v zvezi s presojo usposobljenosti podizvajalca ali podružnice in nalogami, ki jih izvaja skladno s tem pravilnikom.
26. člen 
(zahtevek za priglasitev) 
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti predloži zahtevek za priglasitev priglasitvenemu organu.
(2) Zahtevku za priglasitev se priloži opis ugotavljanja skladnosti, opis modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti in opis proizvoda ali proizvodov, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter akreditacijska listina, ki jo izda Slovenska akreditacija, ki potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz 22. ali 23. člena tega pravilnika.
(3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more predložiti akreditacijske listine, priglasitvenemu organu predloži vsa potrebna dokazila za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegove skladnosti z zahtevami iz 22. ali 23. člena tega pravilnika.
27. člen 
(priglasitveni postopek) 
(1) Priglasitveni organ lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, imenovane neodvisne organe in notranje nadzorne organe, ki izpolnjujejo zahteve iz 22. ali 23. člena tega pravilnika.
(2) Priglasitveni organ o priglasitvi obvesti države članice in Komisijo po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija. Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevni posodi ali posodah in akreditacijsko listino.
(3) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka prejšnjega člena, priglasitveni organ državam članicam in Komisiji predloži listinske dokaze, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, s katerimi se zagotovi, da bo organ pod rednim nadzorom in da bo stalno izpolnjeval zahteve iz 22. oziroma 23. člena tega pravilnika. Organ za ugotavljanje skladnosti lahko opravlja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe akreditacijske listine iz drugega odstavka prejšnjega člena oziroma v dveh mesecih od priglasitve v primeru uporabe listinskih dokazov iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
28. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali če je priglašeni organ, notranji nadzorni organ ali imenovani neodvisni organ prenehal opravljati dejavnost, priglasitveni organ izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradiva tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni organ ali da so na voljo priglasitvenemu organu in organu za nadzor nad trgom na njuno zahtevo.
29. člen 
(izpodbijanje pristojnosti priglašenih organov, imenovanih neodvisnih organov in notranjih nadzornih organov) 
Kadar Komisija dvomi oziroma je bila opozorjena, da obstaja dvom glede usposobljenosti priglašenega organa, imenovanega neodvisnega organa ali notranjega nadzornega organa ali njihovih stalnih izpolnjevanj prevzetih obveznosti, ji priglasitveni organ na njeno zahtevo predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanje usposobljenosti zadevnega organa za ugotavljanje skladnosti.
30. člen 
(obveznosti priglašenih organov, imenovanih neodvisnih organov in notranjih nadzornih organov) 
(1) Priglašeni organi, notranji nadzorni organi in imenovani neodvisni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti skladno s postopki ugotavljanja skladnosti iz 14., 15. in 16. člena tega pravilnika in 3.1.2 in 3.1.3 točke Priloge 1 tega pravilnika.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Priglašeni organi, notranji nadzorni organi in imenovani neodvisni organi pri izvajanju svojih postopkov upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem to deluje, in njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije obravnavane opreme in množično ali serijsko naravo proizvodnega postopka. Pri tem v vsakem primeru spoštujejo stopnjo zahtevnosti in raven zaščite, ki je potrebna za to, da je posoda skladna s tem pravilnikom.
(3) Kadar priglašeni organ, notranji nadzorni organi in imenovani neodvisni organi ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev iz Priloge 1 tega pravilnika ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in ne izda certifikata o skladnosti.
(4) Kadar med postopkom spremljanja skladnosti po izdaji certifikata priglašeni organ, notranji nadzorni organi in imenovani neodvisni organi ugotovi, da posoda ni več skladna, od proizvajalca zahteva, da izvede ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat.
(5) Kadar korektivni ukrepi niso izvedeni ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ, notranji nadzorni organi in imenovani neodvisni organi po potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate.
31. člen 
(pritožba zoper odločitve priglašenih organov, imenovanih neodvisnih organov in notranjih nadzornih organov) 
Priglašeni organ, imenovani neodvisni organ oziroma notranji nadzorni organ zagotovi, da je zoper njegovo odločitev iz tretjega, četrtega ali petega odstavka prejšnjega člena na voljo pritožbeni postopek.
32. člen 
(obveznost obveščanja za priglašene organe, imenovane neodvisne organe in notranje nadzorne organe) 
(1) Priglašeni organi, imenovani neodvisni organi in notranji nadzorni organi obveščajo priglasitveni organ:
a) o vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku certifikata;
b) o vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg priglasitve ali pogoje za priglasitev;
c) o vsakem zaprosilu za informacije v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ki so ga prejeli od organov za nadzor nad trgom;
č) na njegovo zahtevo o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v obsegu njihove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organi, imenovani neodvisni organi in notranji nadzorni organi zagotavljajo drugim organom, ki so priglašeni na podlagi tega pravilnika in izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti ter pokrivajo enake posode, zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi rezultati ugotavljanja skladnosti, na zahtevo drugih priglašenih organov pa tudi v zvezi s pozitivnimi.
33. člen 
(usklajevanje priglašenih organov, imenovanih neodvisnih organov in notranjih nadzornih organov) 
Priglašeni organi, imenovani neodvisni organi in notranji nadzorni organi neposredno ali prek pooblaščenih zastopnikov sodelujejo pri delu usklajevanja za sodelovanje med organi sektorske skupine organov za ugotavljanje skladnosti v okviru Komisije.
V. NADZOR NAD TRGOM, NADZOR NAD TLAČNO OPREMO IN SKLOPI, KI VSTOPAJO NA TRG EVROPSKE UNIJE, IN ZAŠČITNI POSTOPEK 
34. člen 
(nadzor nad trgom in nadzor nad tlačno opremo in sklopi, ki vstopajo na trg Evropske unije) 
Za tlačno opremo in sklope, zajete v 1. členu tega pravilnika, se uporabljajo tretji odstavek 15. člena in 16. do 29. člen Uredbe 765/2008/ES.
35. člen 
(postopek za ravnanje s tlačno opremo in sklopi, ki pomenijo tveganje) 
Kadar organ za nadzor nad trgom meni, da neskladnost ni omejena na ozemlje Republike Slovenije, o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta, obvesti Komisijo in druge države članice skladno s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
36. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je ukrep druge države članice v postopku za ravnanje s posodami, ki pomenijo tveganje, upravičen organ za nadzor trga sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladne posode s trga. O sprejetih ukrepih obvesti Komisijo v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Če Komisija ugotovi, da je ukrep organa za nadzor nad trgom neupravičen, organ ta ukrep umakne.
37. člen 
(formalna neskladnost) 
Organ za nadzor nad trgom od gospodarskega subjekta zahteva, da zadevno neskladnost odpravi, kadar ugotovi katero od naslednjih dejstev:
a) oznaka CE je bila nameščena tako, da je kršen 30. člen Uredbe 765/2008/ES ali 19. člen tega pravilnika;
b) oznaka CE ni bila nameščena;
c) identifikacijska številka priglašenega organa, ki je bil udeležen v fazi nadzora proizvodnje je bila nameščena tako, da je kršen 19. člen tega pravilnika, ali ni bila nameščena;
č) podatki iz točke 3.3 Priloge 1 tega pravilnika niso bili nameščeni ali so bili nameščeni tako, da je kršen 19. člen tega pravilnika ali točka 3.3 Priloge 1 tega pravilnika;
d) izjava EU o skladnosti ni bila pripravljena;
e) izjava EU o skladnosti ni bila pravilno pripravljena;
f) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;
g) manjkajo podatki iz šestega odstavka 6. člena ali tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika, so napačni ali nepopolni;
h) ni izpolnjena druga zahteva iz 6. ali 8. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
38. člen
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 17/11 – ZTZPUS-1, 101/11 in 18/15).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje stabilnih tlačnih posod za utekočinjene pline iz zraka (Uradni list SFRJ, št. 39/88) in Pravilnik o tehničnih normativih za postavljanje stabilnih tlačnih posod za utekočinjen ogljikov dioksid (Uradni list SFRJ, št. 39/90).
39. člen 
(veljavnost certifikatov in dostopnost na trgu) 
(1) Tlačne posode in sklopi, ki so skladne s Pravilnikom o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 17/11 – ZTZPUS-1, 101/11 in 18/15) in so bile dane na trg ali v uporabo pred uveljavitvijo tega pravilnika, so lahko dostopne na trgu ali dane v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Tlačna oprema in sklopi, ki so bili v skladu s predpisi dani na trg do 29. maja 2002, so lahko dani v uporabo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Certifikati, ki so bili izdani v skladu s Pravilnikom o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03, 138/06, 17/11 – ZTZPUS-1, 101/11 in 18/15), ostanejo v veljavi.
40. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-209/2016
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EVA 2016-2130-0064
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost