Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2016 z dne 20. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2016 z dne 20. 10. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

2797. Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

USTAVNO SODIŠČE

2798. Odločba o razveljavitvi tretje povedi prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevno žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje; o razveljavitvi druge povedi 130. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na možnost spremembe denarne kazni, izrečene po prvem odstavku 78. člena tega zakona, v kazen zapora; ter o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu

OBČINE

Celje

2799. Obvezna razlaga 1. člena Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”

Metlika

2800. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2016
2801. Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in območju črpališča Obrh v Metliki

Tišina

2802. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina za programsko obdobje 2015–2020

Tržič

2803. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
2804. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

POPRAVKI

2805. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja z oznako 15 S2 Leše – ob grabnu

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

55. Sklep o potrditvi Zaključkov, sprejetih na sestanku med oblastmi Bosne in Hercegovine in Republike Slovenije pod pokroviteljstvom Oddelka za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je potekal v Sarajevu 6. in 7. aprila 2016 glede izvrševanja sodbe v zadevi Ališić (pritožba št. 60642/08)

Ministrstvo za zunanje zadeve

56. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju pri civilnem Globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino
57. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Generalno upravo za tisk in objave Ljudske republike Kitajske
58. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o sodelovanju na področju prometa
59. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prometu
AAA Zlata odličnost