Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2933. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9450.

  
Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 23. 3. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki sta dostopna na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 z dne 13. 4. 2016, str. 1);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne 29. 4. 2016, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2222 z dne 1. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih, potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2015, str. 2).
(2) Ta uredba ureja tudi izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja, ki se nanaša na vsebine s področja gozdarstva, za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ministrstvo je naročnik javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;«.
V peti alineji se beseda »plačnik« nadomesti z besedilom »izvajalec plačila«.
V enajsti alineji se pika nadomesti z vejico in dodata novi dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– dopolnilne dejavnosti so dejavnosti pridelave, predelave in trženja, ki so v povezavi s proizvodi iz priloge 1 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47);
– kmetijski sektor so vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.«.
3. člen 
Drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Usposabljanja se izvajajo za področje kmetijstva, gozdarstva ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov v okviru:
1. izbirnih in obveznih usposabljanj na podlagi 28., 29. in 33. člena Uredbe 1305/2013/EU za potrebe naslednjih ukrepov:
– Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP),
– Ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK) in
– Dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ);
2. ostalih izbirnih usposabljanj.
(3) Vsebine usposabljanj so:
1. pri obveznih usposabljanjih:
a) ukrep DŽ:
– področje prašičereje: ravnanje rejca s prašiči, etologija prašičev in živalim prilagojena reja (tehnologije, normativi), preventivno zdravstveno varstvo prašičev, konkurenčnost;
– področje govedoreje in reje drobnice: pašništvo, ravnanje z živalmi, etologija, preventivo zdravstveno varstvo živali, konkurenčnost;
b) ukrep KOPOP:
– predhodno usposabljanje: predstavitev sheme ukrepa KOPOP, naravovarstvene in vodovarstvene vsebine, vsebine podnebnih sprememb;
– redno usposabljanje: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP, ohranjanje narave, varstvo voda in tal, podnebne spremembe, konkurenčnost;
c) ukrep EK:
– osnovno usposabljanje: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK, tla, gnojenje in varstvo rastlin, upravljanje kmetije, ekološko čebelarjenje ali pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin ali prilagajanje na podnebne spremembe, prikaz dobrih praks;
– nadaljevalno usposabljanje: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK, tehnologije načinov reje živali, novosti v tehnologiji rastlinske pridelave, predelava po sektorjih mesa, mleka in sadja ali prilagajanje na podnebne spremembe ali ekološko oziroma biodinamično kmetovanje na območjih Natura 2000, ekološko čebelarjenje ali pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin ali trženje, prikaz dobrih praks, konkurenčnost;
2. pri izbirnih usposabljanjih:
a) gozdarstvo: varno delo v gozdu, trajnostno upravljanje gozda, gozdna območja Natura 2000;
b) usposabljanja za mlade kmete in druge ciljne skupine podukrepa 1.1: ekonomika kmetijskega gospodarstva, poslovno povezovanje v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti, učenje digitalnih spretnosti;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov: poslovno povezovanje v kmetijstvu, varnost in kakovost (izboljšanje proizvodov, praks, procesov in tehnologij za večjo produktivnost), razvoj novih proizvodov, uspešno prilagajanje razmeram na trgu.«.
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se na koncu tretje alineje beseda »ter« nadomesti s podpičjem in na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem ter doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »prve in druge« nadomesti z besedilom »prve, druge in pete«.
6. člen 
V prvem odstavku 8. člena se za besedilom »gozdarskem sektorju« doda besedilo »ter pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov«.
7. člen 
V prvem odstavku 10. člena se na koncu tretje alineje beseda »ter« nadomesti s podpičjem, v četrti alineji se beseda »dejavnostjo« nadomesti z besedo »dejavnost«, pika pa se nadomesti s podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.«.
8. člen 
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »prve in druge« nadomesti z besedilom »prve, druge in pete«.
9. člen 
V prvem odstavku 21. člena se v točki e) za besedilom »oziroma EK« dodata vejica in besedilo »razen za tista kmetijska gospodarstva, ki vstopajo v naravovarstvene operacije ukrepa KOPOP«.
10. člen 
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 702/2014/EU« nadomesti z besedilom »Uredbo 809/2014/EU, Uredbo 702/2014/EU in Uredbo 1306/2013/EU«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začeti postopki) 
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15), se končajo na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15).
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2016
Ljubljana, dne 3. novembra 2016
EVA 2016-2330-0081
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost