Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2941. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2016, stran 9456.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 26. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2016 (Uradni list RS, št. 19/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-2 proračuna leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.408.796,95
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.453.744,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2.947.648,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.561.888,00
703 Davki na premoženje
194.010,00
704 Domači davki na blago in storitve
191.750,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
506.096,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
378.936,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
60.060,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
144.600,00
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
78.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
3.700,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
62.900,00
73
PREJETE DONACIJE
1.200,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb dolgoročnih sredstev
1.200,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
809.252,95
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
614.190,07
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
195.062,88
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.708.245,93
40
TEKOČI ODHODKI
1.441.802,25
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
391.106,59
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
58.059,00
402 Izdatki za blago in storitve
941.136,66
403 Plačila domačih obresti
2.500,00
409 Rezerve
49.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.918.878,89
410 Subvencije
36.400,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.058.440,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
158.357,04
413 Drugi tekoči domači transferi
665.681,85
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.242.563,79
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.242.563,79
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
105.001,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
66.916,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
38.085,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–299.448,98
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
261.000,00
ZADOLŽEVANJE
261.000,00
500 Domače zadolževanje
261.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
61.800,00
55
ODPLAČILA DOLGA
61.800,00
550 Odplačila domačega dolga
61.800,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–100.248,98
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
199.200,00
XI
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
155.448,98
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
100.248,98
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-1/2015
Kobarid, dne 26. oktobra 2016
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.