Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Ob-3337/16, Stran 2400
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016 in sprememba z dne 29. 7. 2016, Slovenska Strategija Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 20. 9. 2015 in Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13), Nacionalne strategije za razvoj pismenosti, Državnih smernic za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju, Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020 in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-116/2016/7, z dne 2. 11. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020 (v nadaljevanju OP 2014–2020), prednostna os »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifični cilj »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. V okviru navedenega specifičnega cilja bomo prispevali k razvoju inovativnih učnih okolij za spodbujanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov. Prav tako bomo zasledovali tudi cilje Strategije pametne specializacije, na področju, ki spodbuja sistemske in dolgoročnejše ukrepe znotraj izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.
Namen:
Z javnim razpisom za sofinanciranje operacij razvoja in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc želimo posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju učenci) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (v nadaljevanju VIZ) še posebej na področju bralne, naravoslovne, matematične in digitalne pismenosti, in sicer tako, da se pri učencih razvija kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov ter kulturna zavest in izražanje.
Cilji:
Cilji javnega razpisa so:
– vzpostavitev oziroma nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc na vsaj 285 VIZ, ki vključujejo vse ravni izobraževalnega sistema (do visokošolskega sistema), pri tem pa se bodo VIZ povezovali med seboj, z javnimi visokošolskimi zavodi, javnimi zavodi po 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter javnimi raziskovalni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– vzpostavitev oziroma nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev razpisa (npr. didaktična podpora, usposabljanje strokovnih delavcev VIZ, strokovne skupnosti in e-skupnosti za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks, didaktična gradiva, evalvacije ipd.), ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov, javnih zavodov po 28. členu ZOFVI in javnih raziskovalnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja;
– spremljava dejavnosti projekta iz prejšnjih alinej ter evalvacija dosežkov, ki vključuje postopke ugotavljanja dviga kompetenc.
Opomba: V nadaljevanju besedila se za navajanje javni zavodi po 28. členu ZOFVI ter javni raziskovalni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja uporablja dikcija javni zavodi.
Ciljne skupine javnega razpisa so: otroci, učenci in dijaki ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ.
Regija izvajanja:
Operacije v okviru javnega razpisa so namenjene dvigu splošnih kompetenc učencev, zato se uporabljajo pravila, ki veljajo za sistemske ukrepe, pri katerih je pričakovan učinek za celoten sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013), se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvajajo upravičenci v korist obeh programskih območij (kohezijske regije Vzhodna Slovenija – KRVS in kohezijske regije Zahodna Slovenija – KRZS), uporabilo t. i. sorazmerni pristop (»pro-rata«) sofinanciranja aktivnosti. Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni ključ, tj. podatek glede števila VIZ v posamezni kohezijski regiji, kar pomeni delitev finančnih sredstev v razmerju 53 % KRVS in 47 % KRZS oziroma tako razmerje VIZ.
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je »razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« (skupaj sredstva za sofinanciranje do 12,58 mio EUR) in je razdeljen v več sklopov oziroma podsklopov:
– Sklop 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost (skupaj sredstva za sofinanciranje do 4,8 mio EUR)
Sklop 1 je razdeljen na tri podsklope:
– sklop 1.1: Bralna pismenost in razvoj slovenščine (sredstva za sofinanciranje do 2,55 mio EUR);
– sklop 1.2: Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje (sredstva za sofinanciranje do 1,125 mio EUR);
– sklop 1.3: Večjezičnost (sredstva za sofinanciranje do 1,125 mio EUR).
– Sklop 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (skupaj sredstva za sofinanciranje do 4 mio EUR).
– Sklop 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja (skupaj sredstva za sofinanciranje do 3,28 mio EUR).
– Sklop 4: Kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc (sredstva za sofinanciranje do 0,5 mio EUR).
Predvidene aktivnosti:
V okviru vsakega sklopa (oziroma vsakega posameznega izbranega projekta) bodo celovito potekale naslednje aktivnosti:
1. analiza stanja na vseh partnerjih konzorcija (popis izhodiščnega stanja in priprava instrumenta, s katerim se bo meril napredek kompetenc na začetku in koncu projekta, zbiranje obstoječih praks);
2. celovito načrtovanje, razvijanje, implementacija in evalviranje pedagoških strategij, pristopov oziroma praks;
3. celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ, ki vključuje tudi vzpostavitev in delovanje razvojnih timov;
4. celovito načrtovanje in izvedba evalvacije projekta;
5. promocija projekta doma in v tujini.
Predvideni rezultati:
V okviru vsakega sklopa so predvideni naslednji rezultati:
1. analiza stanja na vseh partnerjih konzorcija ter skupna analiza na relevantnem področju;
2. poročilo o preizkušenih didaktičnih pristopih in pedagoške strategije ter priporočila, ki prispevajo k dvigu kompetenc s področja projekta s primeri dobrih praks;
3. priporočila za razvoj podpornega okolja, ki zagotovijo širjenje in trajnost rezultatov (strokovne podlage, širjenje dobrih praks, preizkušnje modelov, vsebine usposabljanj za strokovne delavce, organizacija v inovativnih učnih okoljih);
4. na področju evalvacije projekta: poročilo o doseženem napredku kompetenc učencev v okviru projekta in morebitna druga evalvacijska poročila;
5. promocija projekta doma in v tujini: spletna stran projekta, predstavitve na konferencah in drugih strokovnih zborih izven projekta ter strokovni in znanstveni članki.
Aktivnosti in rezultati naj bodo zastavljeni na način, da je možna sistemska uvedba na nacionalni ravni.
V nadaljevanju so za posamezen sklop/podsklop opredeljeni specifični cilji in ostali pričakovani rezultati, več pojasnil je navedenih v 4. točki Navodil za prijavo.
Sklop 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost
Sklop je razdeljen na naslednje podsklope:
Sklop 1.1: Bralna pismenost in razvoj slovenščine
Nameni tega sklopa so dvig ravni bralne pismenosti na vseh vzgojno-izobraževalnih ravneh, učinkovitejši pouk in raba slovenščine v vzgojno izobraževalnem procesu ter priprava predlogov ustreznih programov usposabljanja strokovnih delavcev VIZ za razvoj bralne pismenosti učencev. Pri tem je treba posebno pozornost posvetiti tudi vlogi šolske knjižnice.
Specifični cilji:
1. priprava učinkovitih didaktičnih pristopov pri učenju in poučevanju ter rabi slovenščine, ki še posebej spodbujajo:
– dvig ravni bralne pismenosti učencev skozi učinkovitejšo rabo slovenščine kot učnega jezika v vzgojno-izobraževalnem procesu;
– dvig ravni bralne pismenosti učencev z namenom zmanjševanja razlik med spoloma, vključevanjem ranljivih skupin (revni, priseljenci in njihovi potomci, begunci, Romi, otroci s posebnimi potrebam) ter vzgajanjem za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti;
– razvoj raznovrstnih motivacij za branje (tudi branje kakovostnega sodobnega in žanrsko raznolikega leposlovja in poučnih knjig za otroke in mladino, spodbujanje branja kakovostnih e-gradiv) z aktivno participacijo učencev ter spodbujanje k izražanju o prebranem;
2. razvoj in preizkus pripomočkov za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v drugem in tretjem triletju osnovne šole;
3. razvoj in preizkus modelov umeščanja slovenščine kot drugega jezika za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik v izvedbeni kurikul;
4. razvoj in preizkus modelov posodobljene vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča VIZ.
Specifični pričakovani rezultati:
1. didaktični pristopi, gradiva in strategije ter priporočila, ki prispevajo k dvigu bralne pismenosti s primeri dobrih praks še posebej za otroke v vrtcu in učence osnovnih šol. Poseben poudarek naj bo namenjen ranljivim skupinam (revni, priseljenci in njihovi potomci, begunci, Romi …), tudi tistim, katerih slovenščina ni materni jezik;
2. predlog vsebin in usposabljanj strokovnih delavcev VIZ za dvig bralne pismenosti učencev s posebnim poudarkom na usposabljanjih za vzgojitelje v vrtcih in učitelje v osnovnih šolah;
3. priprava predlogov diagnostičnih instrumentov za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v drugem in tretjem triletju osnovne šole s preizkusom in evalvacijo instrumentov ter oblikovanjem končnih instrumentov za oceno bralne pismenosti in pisnih spretnosti ter ugotavljanja primanjkljajev bralne pismenosti za učence v drugem in tretjem triletju osnovnih šol;
4. modeli umeščanja slovenščine kot drugega jezika za učence, ki jim slovenščina ni materni jezik v kurikul. Rezultat vključuje primere razvitih modelov dobrih praks, kazalnike uspešnosti, opredelitev kompetenc strokovnih delavcev, ki ta pouk izvajajo in predloge usposabljanj;
5. modeli posodobljene vloge šolske knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča VIZ za dvig bralne pismenosti. Rezultat vključuje različne primere razvitih modelov dobrih praks, kazalnike razvoja šolskega knjižničarstva na nacionalni ravni in ravni VIZ, predlog priporočil s protokolom za pripravo razvojnih načrtov šolskih knjižnic na ravni VIZ.
Sklop 1.2: Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje
Namen sklopa je razviti in preizkusiti didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc, še posebej na področju sporazumevalnih zmožnosti, ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti, kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, poleg tega pa omogočali učencem aktivno spoznavanje različnih področij kulture (uprizoritvene umetnosti – gledališče, lutke in sodobni ples, vizualne – likovna umetnost, arhitektura, fotografija, oblikovanje, glasbene umetnosti, filmske umetnosti in avdiovizualne kulture, intermedijske umetnosti – multimedija, bralno kulturo, kulturno dediščino in tehniško kulturo).
Specifični cilji:
1. priprava učinkovitih didaktičnih pristopov za razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje (medpredmetno, kroskurikularno vključevanje različnih področij KUV);
2. razvoj in preizkus modelov sodelovanja VIZ z ustvarjalci oziroma kulturnimi ustanovami;
3. ustvariti podporno okolje za izvajanje kakovostne KUV še posebej na področjih izven večjih mestnih središč in s tem približevanje kulturnih dobrin otrokom in mladim;
4. priprava vsebin in usposabljanj strokovnih delavcev za nove pristope in aktivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu.
Specifični pričakovani rezultati:
1. didaktični pristopi in strategije ter priporočila za dvig sporazumevalne zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje (na različnih področjih kulture in pri tem upoštevati povezovanje s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci);
2. predlog vsebin in usposabljanj strokovnih delavcev VIZ za nove pristope in aktivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu s pomočjo KUV.
Sklop 1.3: Večjezičnost
Namen sklopa je razvoj in preizkus didaktičnih strategij in oblikovanje podpornega okolja, ki spodbuja večjezičnost učenca. Didaktične strategije in oblikovanje podpornega okolja vključujejo sedem področij (gl. Navodila), od katerih je dan poseben poudarek učenju in poučevanju tujih jezikov, maternih jezikov otrok priseljencev in medkulturnih zmožnosti. Pri razvoju didaktičnih strategij in oblikovanju podpornega okolja na področju večjezičnosti je treba upoštevati strategije poučevanja slovenščine (italijanščine, madžarščine na narodnostno mešanih okoljih) kot učnega in drugega jezika ter celovito jezikovno politiko na nivoju VIZ.
Sistematičnost in preglednost celovite jezikovne politike na nivoju VIZ je mogoče zagotoviti preko t. i. šolske jezikovne izkaznice, ki je eden izmed ciljev omenjenega sklopa.
Specifični cilji:
1. izdelava koncepta šolske jezikovne strategije na nivoju VIZ, ki bo v nadaljevanju podlaga za pripravo nacionalnega jezikovnega programa;
2. razvoj sodobnih in inovativnih didaktičnih pristopov k učenju in poučevanju jezikov za razvoj učenčeve večjezične in medkulturne sporazumevalne zmožnosti ob upoštevanju že preizkušenih uspešnih didaktičnih pristopov iz prejšnjih projektov (Obogateno učenje tujih jezikov, Evropski jezikovni listovnik, Sporazumevanje v tujih jezikih itd.);
3. priprava vsebin in predlogov usposabljanj strokovnih delavcev za nove pristope in aktivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu;
4. priprava sodobnih in inovativnih didaktičnih pristopov in strategij za vključevanje latinščine na področju osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja;
5. ustvarjanje podpornega okolja za učenje manj poučevanih jezikov v okviru sistema VIZ.
Specifični pričakovani rezultati:
1. didaktični pristopi in strategije ter priporočila za dvig splošnih kompetenc preko področja večjezičnosti s posebnim poudarkom na vzpostavljanju sinergij med jeziki ter med jezikovnimi in nejezikovnimi predmeti;
2. predlog vsebin in usposabljanj strokovnih delavcev VIZ za nove pristope in aktivnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu na področju razvoja večjezičnosti in zagotavljanju celovite jezikovne politike na nivoju VIZ;
3. predlog koncepta šolske jezikovne strategije ter priprava modela šolske jezikovne izkaznice.
Sklop 2: Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov
Namen sklopa je razvoj oziroma nadgradnja pedagoških strategij in podpornih okolij za spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov predvsem na področju naravoslovne, matematične in finančne pismenosti (tudi s premišljeno uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije – IKT). Navedeni namen je mogoče doseči predvsem z interdisciplinarnim povezovanjem različnih področji ter ustrezno fleksibilno organizacijo kurikula.
Specifični cilj:
Razvoj in preizkus pedagoških pristopov in strategij, katerih cilj je dvig naravoslovne in matematične pismenosti ter premišljena uporaba IKT, in sicer tistih, ki bodo vključevali:
1. interdisciplinarno reševanje problemov, saj posamezna predmetna oziroma strokovna področja velikokrat rešujejo probleme na posamezni stroki na najbližji način. Zato je potrebno zagotoviti smiselne povezave med njimi, timsko načrtovanje in izvajanje pouka ipd.;
2. celovita krepitev kritičnega mišljenja učencev in strokovnih delavcev, katere pogoj je tesno sodelovanje učiteljev različnih predmetnih in strokovnih področij;
3. reševanje problemov preko uporabe smiselnih in učinkovitih IKT: inoviranje in kreativna raba tehnologije, igrifikacija učenja (»gamebased learning«) za podporo reševanja problemov in odločanja, krepitev logičnega in abstraktnega mišljenja z vključevanjem algoritmičnega mišljenja in programiranja (»computational thinking«), krepitev kritičnega mišljenja skupaj s kibernetsko in medijsko pismenostjo.
Specifični pričakovani rezultati:
1. didaktični pristopi, pedagoške strategije ter dobre prakse, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov za dvig naravoslovne in matematične pismenosti;
2. izdelani preverjeni izvedbeni kurikuli, ki so skupni več predmetnim oziroma strokovnim področjem.
Sklop 3: Pedagogika 1:1 za udejanjanje personaliziranega in sodelovalnega učenja ter formativnega ocenjevanja
Namen sklopa je premišljena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje. Pri tem je pomembna širitev že obstoječih inovativnih učnih okolij, ki so bila pilotno vzpostavljena v okviru projekta Pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, na druge oddelke na posameznem VIZ in tudi druge VIZ.
Specifični cilj:
Razvijati oziroma nadgrajevati in preizkusiti didaktične pristope in pedagoške strategije, v katerih bo pouk prilagojen individualnim potrebam učencev in timskemu delu. Učitelji in učenci naj pri tem uporabljajo dosedanje rezultate projektov (e-gradiva, e-učbeniki, e-storitve).
Pričakovani rezultati:
1. izdelani preverjeni izvedbeni kurikuli, v katerih so uporabljena praktična in teoretična izhodišča obstoječih sodobnih modelov/konceptov poučevanja in učenja ter pri tem razvidni didaktični pristopi in pedagoške prakse, ki jih omogočajo in zagotavljajo sodobne prenosne naprave;
2. priporočila za širitev oziroma posodobitev metodologije uvajanja pedagogike 1:1 preko 21. korakov.
Sklop 4: Kakovost učbenikov kot pomemben dejavnik krepitve splošnih kompetenc
Namen sklopa je opredeliti razvojne dejavnosti, ki bodo prispevale h kakovosti osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov, saj so učbeniki pomemben dejavnik dviga splošnih kompetenc.
Specifični cilj:
1. razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja in evalvacije.
Pričakovani rezultat:
1. metodologija evalvacije in kazalniki kakovosti učbenikov z vidika krepitve splošnih kompetenc.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
V nadaljevanju so navedeni vsi pogoji javnega razpisa. Če to ni posebej označeno, pogoji veljajo za vse sklope na javnem razpisu. V nekaterih točkah pa so navedeni tudi specifični pogoji za posamezne sklope/podsklope.
Popolna prijava mora vsebovati izpolnjeno in podpisano prijavnico z izpolnjenimi vsemi prilogami iz razpisne dokumentacije.
3.1 Prijavitelj
Prijavitelj na javnem razpisu je poslovodeči partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija. Posamezen subjekt je lahko poslovodeči v največ dveh sklopih (v primeru več prijav istega poslovodečega partnerja, bosta upoštevani tisti prijavi, ki bosta prvi evidentirani v vložišču ministrstva).
Poseben pogoj za sklop 4
Prijavitelj na JR mora biti javni raziskovalni zavod oziroma javni visokošolski zavod.
3.2 Sestava konzorcija
Na javnem razpisu se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo v okviru:
Sklopov 1 in 2: vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javni visokošolski zavodi, javni zavodi.
Sklopov 3 in 4: osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javni visokošolski zavodi, javni zavodi.
Obvezni partnerji konzorcija:
Vsak konzorcij sestavljajo VIZ, javni visokošolski zavodi ter javni zavodi.
Konzorcijski partnerji lahko sodelujejo z zunanjimi izvajalci na področju projekta.
VIZ je v projekt lahko vključen kot:
– razvojni VIZ: sodeluje pri razvoju didaktičnih pristopov, pedagoških strategij in praks, podpornih okolij ter širi rezultate na druge VIZ in lahko sodeluje v različnih timih na ravni konzorcija ali
– implementacijski VIZ: sodeluje predvsem pri implementaciji in preizkušanju v projektu razvitih didaktičnih pristopov, pedagoških strategij in praks ter podpornih okolij.
Za dosego programsko specifičnega kazalnika učinka (število VIZ vključenih v vse sklope razpisa je 285) je določeno minimalno število vključenih VIZ v posamezen sklop. Zato se posamezni VIZ lahko praviloma prijavi samo v en sklop/podsklop.
Pri tem se srednja šola v okviru istega šolskega centra (v kolikor se ne prijavi šolski center kot posamezni prijavitelj) in vrtec pri osnovni šoli štejeta kot posamezni VIZ. Šolski center, ki ima v svoji sestavi več šol, lahko kot konzorcijskega partnerja prijavi eno ali več srednjih šol ali pa šolski center v celoti (ne more prijaviti šole v svoji sestavi in istočasno šolski center).
Zahtevano število po posameznih sklopih je naslednje:
Sklop 1.1: skupaj vsaj 52 VIZ iz 6 statističnih regij, od tega vsaj 27 VIZ iz manj razvitih regij*. Pri prijavi je potrebno zagotoviti VIZ z naslednjimi vlogami:
– razvojni VIZ vsaj 12 VIZ: vsaj 3 vrtci, 6 osnovnih šol in 1 gimnazija ter 2 poklicni oziroma strokovni šoli ter
– implementacijski VIZ vsaj 24 VIZ: vsaj 6 vrtcev, 12 osnovnih šol in 2 gimnaziji ter 4 poklicne oziroma strokovne šole;
Sklop 1.2: skupaj vsaj 26 VIZ iz vsaj 6 statističnih regij, in sicer vsaj 4 vrtci, 6 osnovnih šol, 2 gimnaziji ter 3 poklicne oziroma strokovne šole. Vključenih mora biti vsaj 13 VIZ iz manj razvitih regij*. Prednost naj imajo vrtci in OŠ izven večjih mestnih središč;
Sklop 1.3: skupaj vsaj 26 VIZ iz vsaj 6 statističnih regij, in sicer vsaj 2 vrtca, 8 osnovnih šol, 2 gimnaziji ter 3 poklicne oziroma strokovne šole. Vključenih mora biti vsaj 13 VIZ iz manj razvitih regij*;
Sklop 2: Skupaj vsaj 96 VIZ iz vsaj 8 statističnih regij, od tega vsaj 48 iz manj razvitih regij*. Pri prijavi je potrebno zagotoviti VIZ z naslednjimi vlogami:
– razvojni VIZ vsaj 24 VIZ: vsaj 2 vrtca, 10 osnovnih šol in 6 gimnazij ter 6 poklicnih oziroma strokovnih šol ter
– implementacijski VIZ vsaj 48 VIZ: vsaj 4 vrtci, 20 osnovnih šol in 12 gimnazij ter 12 poklicnih oziroma strokovnih šol.
Sklop 3: Skupaj vsaj 75 VIZ iz vsaj 8 statističnih regij in od tega vsaj 38 iz manj razvitih regij*. Pri prijavi je potrebno zagotoviti VIZ z naslednjimi vlogami:
– razvojni VIZ vsaj 18 VIZ: vsaj 6 osnovnih šol in 6 gimnazij ter 6 poklicnih oziroma strokovnih šol ter
– implementacijski VIZ vsaj 36 VIZ: vsaj 12 osnovnih šol in 12 gimnazij ter 12 poklicnih oziroma strokovnih šol.
Sklop 4: skupaj vsaj 10 VIZ.
* Obrazložitev: manj razvite regije so tiste iz 3. člena Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), ki imajo indeks razvoja enak ali večji 100,4.
3.3 Konzorcijskapogodba
Vsi konzorcijski partnerji podpišejo konzorcijsko pogodbo (priloga 5 prijavnega obrazca).
3.4 Izjave konzorcijskih partnerjev
Vsi konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem) priložijo podpisano in ožigosano izjavo (priloga 9 in 10 prijavnega obrazca). Ta vsebuje tudi naslednje splošne pogoje na razpisu:
Pogoji
Dokazila
1
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v Republiki Sloveniji,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
2
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji Erar
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
4
ima na dan oddaje vloge poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
5
ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
6
da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče.
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
3.5. Razmerje finančnih sredstev znotraj konzorcija
VIZ morajo prejeti vsaj 70 % celotne višine dodeljenih sredstev.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, bodo ocenjene z naslednjimi merili.
4.1. Izločitvena merila
Za vse sklope veljajo izločitvena merila. Če bo vsaj eno od meril ovrednoteno kot NE, bo prijava izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.
Skladnost z javnim razpisom: Predlog projekta je skladen z namenom in cilji javnega razpisa in zagotavlja doseganje vseh specifičnih ciljev in rezultatov posameznega sklopa.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Realna izvedljivost: Predlog projekta je izvedljiv, upošteva vse aktivnosti in časovni ter finančni okvir, določen s tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
DA NE 
(izločitveno merilo)
Ciljne skupine: Izkazovanje ustreznih ciljnih skupin.
DA NE 
(izločitveno merilo)
4.2. Merila za ocenjevanje prijav
Pravočasno prispele in formalno popolne vloge bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija), katero imenuje s sklepom ministrica, na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
Merila za sklope 1, 2 in 3
MERILO
Št. točk
I. KAKOVOST PRIJAVE
160
1. Poznavanje obstoječega stanja in uporaba relevantnih dosedanjih rezultatov
40
a. Kakovost predložene analize stanja na razpisanem področju
20
b. Celovitost povezave prijave z dosedanjimi relevantnimi rezultati na področju projekta
20
2. Kakovost elaborata prijavljenega projekta
120
a. Sistematičnost in preglednost
10
b. Vsebinska celovitost
10
c. Cilji projekta
10
d. Celovita vzpostavitev podpornega okolja za VIZ
10
e. Dodana vrednost na ravni VIZ
10
f. Medpredmetno oziroma medpodročno povezovanje
10
g. Aktivna vloga otrok/učencev/dijakov
10
h. Trajnost
10
i. Časovni in finančni načrt
10
j. Vodenje in organizacija
10
k. Evalvacija dosežkov
10
l. Spremljava
10
II. ČLOVEŠKI VIRI
50
1. Vodja projekta in koordinator konzorcija:
10
2. Nove zaposlitve (vključno z delnimi zaposlitvami za vsaj 30 %)
10
3. Število vključenih strokovnih delavcev iz VIZ
30
III. SODELUJOČE USTANOVE
70
1. Sestava konzorcija
70
a. V konzorciju sodelujejo VIZ iz statističnih regij
10
b. Delež VIZ iz manj razvitih regij
10
c. V konzorciju poleg VIZ sodelujejo še (javni zavod in javni visokošolski zavod)
10
d. Reference konzorcijskih partnerjev (brez poslovodečega) na področju izvajanja projektov kohezijske politike ali EU projektov (javni visokošolski zavodi, javni zavodi) od vključno leta 2011 naprej
10
e. Reference konzorcijskih partnerjev (brez poslovodečega) iz razpisanih vsebinskih področij (javni visokošolski zavodi, javni zavodi) od vključno leta 2011 naprej
10
f. Reference poslovodečega partnerja na področju vodenja oziroma koordiniranja konzorcijev od vključno leta 2011 naprej
10
g. Reference poslovodečega partnerja na področju izvajanja projektov kohezijske politike ali EU projektov od vključno leta 2011 naprej
10
POSEBNA MERILA – SKLOP 1.2
50
1. Število vrtcev in osnovnih šol izven večjih mestnih središč vključenih v predlog projekta.
20
a. Število vrtcev iz manjših naselij, ki morajo uporabiti medkrajevni prevoz do kulturnih ustanov nacionalnega pomena 
10
b. Število osnovnih šol iz manjših naselij, ki morajo uporabiti medkrajevni prevoz do kulturnih ustanov nacionalnega pomena 
10
2. Število področij kulture vključenih v predlog projekta
15
a. Število vključenih področij kulture
15
3. Število kulturnih ustanov vključenih v predlog projekta (OPOMBA: kulturna ustanova ne more biti konzorcijski partner)
15
a. Število vključenih kulturnih ustanov
15
Merila za sklop 4
MERILO
Št. točk
I. KAKOVOST PRIJAVE
90
1. Poznavanje obstoječega stanja in uporaba relevantnih dosedanjih rezultatov
20
a. Kakovost predložene analize stanja na razpisanem področju
10
b. Celovitost povezave prijave z dosedanjimi relevantnimi rezultati na področju projekta
10
2. Kakovost elaborata prijavljenega projekta
70
a. Sistematičnost in preglednost
10
b. Vsebinska celovitost
10
c. Cilji projekta
10
d. Časovni in finančni načrt
10
e. Vodenje in organizacija
10
f. Evalvacija dosežkov
10
g. Spremljava
10
II. ČLOVEŠKI VIRI
30
1. Vodja projekta in koordinator konzorcija:
10
2. Nove zaposlitve (vključno z delnimi zaposlitvami za vsaj 30 %)
10
3. Število vključenih strokovnih delavcev iz VIZ
10
III. SODELUJOČE USTANOVE
40
1. Sestava konzorcija
40
a. Reference konzorcijskih partnerjev (brez poslovodečega) na področju izvajanja projektov kohezijske politike ali EU projektov (javni visokošolski zavodi, javni zavodi) od vključno leta 2011 naprej
10
b. Reference konzorcijskih partnerjev (brez poslovodečega) iz razpisanih vsebinskih področij (javni visokošolski zavodi, javni zavodi) od vključno leta 2011 naprej
10
c. Reference poslovodečega partnerja na področju vodenja oziroma koordiniranja konzorcijev od vključno leta 2011 naprej
10
d. Reference poslovodečega partnerja na področju izvajanja projektov kohezijske politike ali EU projektov od vključno leta 2011 naprej
10
Način ocenjevanja posameznih meril je podrobneje opredeljen na ocenjevalnem listu in je sestavni del razpisne dokumentacije.
4.3. Postopek izbora
Vse popolne vloge bo ocenila komisija, ki je sestavljena iz 8 članov. Za posamezno vlogo bo podana skupna ocena. Komisija izvede ocenjevalni postopek in postopek izbora na podlagi meril iz 4.2. točke javnega razpisa, podrobneje so opredeljena v ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije.
V spodnji tabeli je opredeljeno najvišje možno število točk za posamezni sklop/podsklop.
Navedeno je tudi minimalno število točk glede na posamezni sklop/podsklop, ki jih je potrebno doseči, da je prijavitelj lahko izbran. V nasprotnem primeru vloga ni upravičena do sofinanciranja in se zavrne.
Sklop
Št. možnih točk
Minimalno št. točk
Sklop 1.1.
280
154
Sklop 1.2.
330
182
Sklop 1.3.
280
154
Sklop 2
280
154
Sklop 3
280
154
Sklop 4
160
88
V kolikor dva ali več prijaviteljev v okviru istega sklopa doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilu »Kakovost prijave« nadalje glede na število točk doseženih pri merilu »Človeški viri«. V kolikor bi bili projekti pri obeh merilih enako točkovani, se izbere tistega, ki je dosegel več točk pri merilu »Sodelujoče ustanove, V konzorciju poleg VIZ sodelujejo še (javni zavod, javni visokošolski zavod)«. V skrajnem primeru, če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bo o izboru odločil žreb.
O izboru odloči na predlog komisije minister za izobraževanje, znanost in šport ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev v skladu s 26. točko javnega razpisa.
Število izbranih:
Zaradi sistemskih ukrepov, pri katerih je pričakovan učinek za celoten sistem vzgoje in izobraževanja, bo za vsak sklop, med prijavljenimi projekti, ki izpolnjujejo vse pogoje in ki bodo zadostili izločitvenim merilom, izbrana ena prijava, ki bo dosegla vsaj minimalno predpisano število točk in bo imela med vsemi prijavitelji največje število točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 12.580.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, po posameznih proračunskih letih in po sklopih/podsklopih naslednja:
Sklop 1.1.:
– za proračunsko leto 2016: 101.351,35 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 53.716,21 EUR, od tega:
– 42.972,98 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 10.743,23 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 47.635,14 EUR, od tega:
– 38.108,11 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 9.527,03 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 366.891,89 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 194.452,70 EUR, od tega:
– 155.562,16 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 38.890,54 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 172.439,19 EUR, od tega:
– 137.951,35 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 34.487,84 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 403.378,38 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 213.790,54 EUR, od tega:
– 171.032,43 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 42.758,11 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V- slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 189.587,84 EUR, od tega:
– 151.670,27 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 37.917,57 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 418.581,08 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 221.847,97 EUR, od tega:
– 177.478,38 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 44.369,59 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 196.733,11 EUR, od tega:
– 157.386,49 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 39.346,62 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 468.243,24 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 248.168,92 EUR, od tega:
– 198.535,14 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 49.633,78 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 220.074,32 EUR, od tega:
– 176.059,46 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 44.014,86 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 488.513,51 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 258.912,16 EUR, od tega:
– 207.129,73 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 51.782,43 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 229.601,35 EUR, od tega:
– 183.681,08 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 45.920,27 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 303.040,54 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 160.611,49 EUR, od tega:
– 128.489,19 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 32.122,30 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 142.429,05 EUR, od tega:
– 113.943,24 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 28.485,81 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sklop 1.2.:
– za proračunsko leto 2016: 44.713,83 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 23.698,33 EUR, od tega:
– 18.958,66 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 4.739,67 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 21.015,50 EUR, od tega:
– 16.812,40 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 4.203,10 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 161.864,07 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 85.787,96 EUR, od tega:
– 68.630,37 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 17.157,59 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 76.076,11 EUR, od tega:
– 60.860,89 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 15.215,22 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 177.961,06 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 94.319,36 EUR, od tega:
– 75.455,49 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 18.863,87 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 83.641,70 EUR, od tega:
– 66.913,36 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 16.728,34 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 184.668,13 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 97.874,11 EUR, od tega:
– 78.299,29 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 19.574,82 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V- slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 86.794,02 EUR, od tega:
– 69.435,21 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 17.358,81 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 206.577,90 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 109.486,29 EUR, od tega:
– 87.589,03 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 21.897,26 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 97.091,61 EUR, od tega:
– 77.673,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 19.418,32 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 215.520,67 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 114.225,95 EUR, od tega:
– 91.380,76 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 22.845,19 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 101.294,71 EUR, od tega:
– 81.035,77 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 20.258,94 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 133.694,36 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 70.858,01 EUR, od tega:
– 56.686,41 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 14.171,60 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 62.836,35 EUR, od tega:
– 50.269,08 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 12.567,27 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sklop 1.3.:
– za proračunsko leto 2016: 44.713,83 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 23.698,33 EUR, od tega:
– 18.958,66 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 4.739,67 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 21.015,50 EUR, od tega:
– 16.812,40 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 4.203,10 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 161.864,07 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 85.787,96 EUR, od tega:
– 68.630,37 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 17.157,59 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 76.076,11 EUR, od tega:
– 60.860,89 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 15.215,22 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 177.961,05 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 94.319,36 EUR, od tega:
– 75.455,48 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 18.863,87 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 83.641,69 EUR, od tega:
– 66.913,35 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 16.728,34 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 184.668,13 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 97.874,11 EUR, od tega:
– 78.299,29 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 19.574,82 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 86.794,02 EUR, od tega:
– 69.435,21 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 17.358,80 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 206.577,90 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 109.486,29 EUR, od tega:
– 87.589,03 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 21.897,26 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 97.091,61 EUR, od tega:
– 77.673,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 19.418,32 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 215.520,67 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 114.225,95 EUR, od tega:
– 91.380,76 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 22.845,19 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 101.294,71 EUR, od tega:
– 81.035,77 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 20.258,94 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 133.694,36 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 70.858,01 EUR, od tega:
– 56.686,41 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 14.171,60 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 62.836,35 EUR, od tega:
– 50.269,08 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 12.567,27 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sklop 2:
– za proračunsko leto 2016: 158.982,51 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 84.260,73 EUR, od tega:
– 67.408,59 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 16.852,15 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 74.721,78 EUR, od tega:
– 59.777,42 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 14.944,36 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 575.516,69 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 305.023,85 EUR, od tega:
– 244.019,08 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 61.004,77 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 270.492,85 EUR, od tega:
– 216.394,28 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 54.098,57 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 632.750,40 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 335.357,71 EUR, od tega:
– 268.286,17 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 67.071,55 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 297.392,69 EUR, od tega:
– 237.914,15 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 59.476,53 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 656.597,77 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 347.996,82 EUR, od tega:
– 278.397,45 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 69.599,37 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 308.600,95 EUR, od tega:
– 246.880,76 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 61.720,19 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 734.499,21 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 389.284,58 EUR, od tega:
– 311.427,66 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 77.856,92 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 345.214,63 EUR, od tega:
– 276.171,70 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 69.042,93 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 766.295,71 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 406.136,72 EUR, od tega:
– 324.909,38 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V- EU udeležba (80,00 %) in
– 81.227,35 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 360.158,98 EUR, od tega:
– 288.127,19 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 72.031,80 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 475.357,72 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 251.939,59 EUR, od tega:
– 201.551,67 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 50.387,92 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 223.418,13 EUR, od tega:
– 178.734,50 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 44.683,63 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Sklop 3:
– za proračunsko leto 2016: 130.365,66 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 69.093,80 EUR, od tega:
– 55.275,04 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 13.818,76 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 61.271,86 EUR, od tega:
– 49.017,49 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 12.254,37 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 471.923,69 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 250.119,55 EUR, od tega:
– 200.095,64 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 50.023,91 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 221.804,13 EUR, od tega:
– 177.443,31 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 44.360,83 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 518.855,32 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 274.993,32 EUR, od tega:
– 219.994,66 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 54.998,66 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 243.862,00 EUR, od tega:
– 195.089,60 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 48.772,40 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 538.410,17 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 285.357,39 EUR, od tega:
– 228.285,91 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 57.071,48 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 253.052,78 EUR, od tega:
– 202.442,23 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 50.610,56 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 602.289,35 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 319.213,35 EUR, od tega:
– 255.370,68 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 63.842,67 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 283.076,00 EUR, od tega:
– 226.460,80 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 56.615,20 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 628.362,48 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 333.032,11 EUR, od tega:
– 266.425,69 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 66.606,42 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 295.330,37 EUR, od tega:
– 236.264,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 59.066,07 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 389.793,31 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 206.590,45 EUR, od tega:
– 165.272,36 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 41.318,09 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 183.202,86 EUR, od tega:
– 146.562,29 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 36.640,57 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
Sklop 4:
– za proračunsko leto 2016: 19.872,81 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 10.532,59 EUR, od tega:
– 8.426,07 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 2.106,52 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 9.340,22 EUR, od tega:
– 7.472,18 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 1.868,04 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 71.939,59 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 38.127,98 EUR, od tega:
– 30.502,38 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 7.625,60 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 33.811,61 EUR, od tega:
– 27.049,28 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 6.762,32 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 79.093,80 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 41.919,71 EUR, od tega:
– 33.535,77 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 8.383,94 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 37.174,09 EUR, od tega:
– 29.739,27 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 7.434,82 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 82.074,72 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 43.499,60 EUR, od tega:
– 34.799,68 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 8.699,92 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 38.575,12 EUR, od tega:
– 30.860,10 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 7.715,02 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 91.812,40 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 48.660,57 EUR, od tega:
– 38.928,46 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 9.732,11 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 43.151,83 EUR, od tega:
– 34.521,46 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 8.630,37 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 95.786,98 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 50.767,10 EUR, od tega:
– 40.613,68 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 10.153,42 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 45.019,88 EUR, od tega:
– 36.015,90 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 9.003,98 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2022: 59.419,71 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 31.492,45 EUR, od tega:
– 25.193,96 EUR s PP 150044 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 6.298,49 EUR s PP 150046 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 27.927,27 EUR, od tega:
– 22.341,81 EUR s PP 150045 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 5.585,45 EUR s PP 150047 – PN10.1 – Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do dne 30. 6. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do dne 15. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«
2. Navodila za prijavo
3. Ocenjevalni list po sklopih:
a. Ocenjevalni list za sklope 1, 2, 3
b. Ocenjevalni list za sklop 4
4. Prijavnica za projekt
5. Priloge k prijavnici:
a. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov osebja za vse partnerje konzorcija
b. Finančni načrt
c. Seznam konzorcijskih partnerjev
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun urne postavke stroškov osebja, prilogi b in c pa se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev)
d. Načrt aktivnosti in rezultatov
e. Vzorec konzorcijske pogodbe
f. Izjava poslovodečega partnerja
g. Izjava konzorcijskega partnerja
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Obrazec za oddajo prijave
8. Seznam kazalnikov
9. Statistične regije Republike Slovenije
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s prilogami
11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020
12. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
1. Prijavnica za projekt
2. Priloge k prijavnici:
a. Obrazec – Izračun urne postavke stroškov osebja za vse partnerje konzorcija
b. Finančni načrt
c. Seznam konzorcijskih partnerjev
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun urne postavke stroškov osebja, prilogi b in c pa se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Finančni načrt in seznam konzorcijskih partnerjev)
d. Načrt aktivnosti in rezultatov
e. Vzorec konzorcijske pogodbe
f. Izjava poslovodečega partnerja
g. Izjava konzorcijskega partnerja
h. CV vodje projekta oziroma koordinatorja projekta
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
I. Stroški, ki so predvideni za poslovodečega konzorcijskega partnerja, javne zavode in javne visokošolske zavode:
– Standardne lestvice stroškov na enoto – urna postavka stroškov osebja
– Stroški za službena potovanja (za strokovno koordinatorstvo operacije)
– Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Delo po pogodbi o opravljanju storitev)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Delo po podjemni pogodbi)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (Delo po avtorski pogodbi)
– Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev
– Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev (kot npr. stroški za izvedbo zaključne konference, stroški najema prostorov in opreme, stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih …)
– Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv
– Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
– Drugi stroški informiranja in komuniciranja (npr. nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov …)
II. Stroški, ki so predvideni za razvojne in implementacijske VIZ:
– Standardne lestvice stroškov na enoto – urna postavka stroškov osebja
– Stroški za službena potovanja
– Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje.
III. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje:
– za konzorcijske partnerje vključno s poslovodečim partnerjem, javni zavodi, javni visokošolski zavodi: znesek pavšalnega financiranja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja in stroškov osebja zunanjih izvajalcev – delo po avtorski in delo po podjemni pogodbi1.
1Podrobnejša navodila za izračun stroškov zunanjih izvajalcev so podana v obrazcu Finančni načrt, zavihek Navodila za zunanje izvajalce.
– za konzorcijske partnerje: razvojni in implementacijski VIZ: znesek pavšalnega financiranja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja.
Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja: v skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe 1303/2013/EU, Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov ter Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v točki 2.8.1.2 in 2.3.1.), naj prijavitelj in konzorcijski partner, ki kandidira na javni razpis, določi urno postavko stroška za osebje. Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da se zadnji evidentirani letni stroški plač za zaposlene delijo s 1.720 urami. Navodila za izračun so podrobneje opredeljena v obrazcu »Izračun urne postavke stroškov osebja, drugi zavihek«. Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posamezni mesec je časovnica in pogodba o zaposlitvi posamezne osebe. Upravičenec bo strošek uveljavljal na podlagi izstavljenega obračuna ter zahtevka za izplačilo s prilogami.
Zaradi pričakovanih rasti cen (inflacije) ter iz razloga, da gre za večletni projekt, se bo metodologija skladno s Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov meseca januarja, leta 2020 revidirala in prilagodila glede na zadnje letne bruto bruto stroške zaposlenih. Z revidiranjem metodologije bo posledično določena in uporabljena nova višina standardnega stroška na enoto za izvedbo projekta, navedena sprememba pa bo stopila v veljavo z dnem 1. 2. 2020.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in v tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacijev obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plačav skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 12. 2016 do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 7. 12. 2016. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako, kot je določeno v 8. točki javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v 4.3 točki javnega razpisa ter v Ocenjevalnem listu.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov borut.campelj@gov.si. Vsak delovni dan med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 lahko pokličete mag. Boruta Čamplja (tel. 01/400-52-92).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport