Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

Ob-3326/16, Stran 2433
Svet javnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 1. redne seje Sveta šole, ki je bila 19. 10. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) imeti:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit (če ga nima, si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata).
Izbrani kandidat bo po prejemu mnenja ministra za izobraževanje, znanost in šport imenovan za mandatno dobo petih let s polnim delovnim časom. Funkcijo bo predvidoma nastopil 15. 3. 2017.
K prijavi mora kandidat predložiti naslednje:
1. fotokopijo diplome,
2. dokazilo o pridobitvi ustrezne pedagoško-andragoške izobrazbe,
3. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
4. potrdilo o pridobljenem nazivu na področju vzgoje in izobraževanja,
5. dokazilo o delovnih izkušnjah,
6. program dela zavoda za mandatno obdobje,
7. veljavno potrdilo iz kazenske evidence in
8. veljavno potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Zaželeno je, da kandidat priloži tudi opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet javnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za ravnatelja javnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine«.
Obravnavane bodo zgolj pravočasne vloge.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 10. do 11. ure po tel. 01/54-71-500.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet javnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine