Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016

Kazalo

2951. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«, stran 9490.

  
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« 
1. člen 
(Splošno) 
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
V veljavi je Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni list RS, št. 112/03, 134/06, 123/08, 32/11 in 57/12).
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Območje ZN leži v jugovzhodnem obrobju mesta Slovenska Bistrica ob avtocesti in je namenjeno gradnji stanovanjskih, upravno storitvenih, izobraževalnih, obrtniških in proizvodnih objektov. Območje ZN je v celoti komunalno opremljeno in delno pozidano.
Na posameznih nepozidanih zemljiščih se je izkazal interes po gradnji, ki pa ni v skladu z obstoječimi določili Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«.
Da se omogoči tovrstna gradnja na predmetnem območju, je potrebno pristopiti k spremembi grafičnega in tekstualnega dela veljavnega odloka.
3. člen 
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN) 
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ostali podzakonski predpisi.
4. člen 
(Določitev območja) 
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega celotno območje, ki ga ureja veljavni akt.
5. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve ZN pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora in z že zastavljenimi strokovnimi rešitvami, ki se glede na predmet sprememb in dopolnitev akta smiselno dopolnijo in nadgradijo z dopustnimi posegi in ureditvami.
Izdelava posebnih strokovnih podlag s proučitvijo različnih strokovnih rešitev ni predvidena, ustrezne strokovne rešitve se oblikujejo znotraj priprave sprememb in dopolnitev akta.
6. člen 
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev ZN) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST
ROK IZDELAVE
1.
priprava osnutka
15 dni po objavi sklepa v Uradnem listu RS
2.
pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora 
30 dni
3.
izdelava dopolnjenega osnutka 
15 dni po pridobitvi smernic
4.
javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni
5.
javna obravnava
v času javne razgrnitve
6.
stališča do morebitnih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
do 45 dni od zaključka javne razgrnitve
7.
izdelava predloga akta
15 dni po sprejemu stališč
8.
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni
9.
priprava usklajenega predloga akta in sprejem na občinskem svetu 
na prvi seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj
10.
objava sprejetega akta
po sprejemu na seji OS
7. člen 
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN) 
V postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN) 
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik in pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN, tj. Občina Slovenska Bistrica.
9. člen 
(Veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2013-11-1032
Slovenska Bistrica, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost