Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3949. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15)
3950. Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A)
3951. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C)
3952. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C)

MINISTRSTVA

3953. Pravilnik o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine
3954. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2015
3955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
3956. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
3957. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Rok-Razširimo otrokom krila, ustanova za pomoč otrokom«
3958. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za učence Osnovne šole Riharda Jakopiča, ustanova«
3959. Odločba o soglasju k spremembi sedeža ustanove in k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Zvezda, ustanova za pomoč šolskemu športu, kulturi in sociali«
3960. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vesne Rožič, ustanova«
3961. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za pomoč učencem Osnovne šole Jakoba Aljaža, ustanova«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3962. Sklep o višini maksimalne obrestne mere

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3963. Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
3964. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3965. Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015
3966. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije

OBČINE

Bled

3967. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2015

Brezovica

3968. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2015
3969. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

Brežice

3970. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Velika Dolina – Cerkev Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
3971. Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje sredstev iz proračuna Občine Brežice za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov
3972. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

3973. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2015
3974. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3975. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2015
3976. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2015

Gorenja vas-Poljane

3977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
3978. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2015
3979. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda

Ivančna Gorica

3980. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2015
3981. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
3982. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2015

Koper

3983. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper
3984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
3985. Sklep o cenah storitev javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«
3986. Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki«

Kozje

3987. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2015
3988. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2015
3989. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2015
3990. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kozje
3991. Sklep o ekonomski ceni vzgojnovarstvenih programov

Kranj

3992. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Izvedbenim prostorskim načrtom Mestne občine Kranj
3993. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Kranj na nepremičninah
3994. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2015
3995. Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2015

Krško

3996. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
3997. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško

Lendava

3998. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Lendava

Ljubno

3999. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2014

Metlika

4000. Sklep o višini točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2015

Mežica

4001. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2014
4002. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2015
4003. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Moravske Toplice

4004. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2015

Murska Sobota

4005. Odredba o poslovnem času in uradnih urah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota

Nova Gorica

4006. Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

4007. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014
4008. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Osilnica

4009. Sklep o imenovanju podžupana Občine Osilnica

Piran

4010. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2015
4011. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park cvetja«

Pivka

4012. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2015

Postojna

4013. Poročilo o izidu ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Studeno

Radeče

4014. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2015

Razkrižje

4015. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2015
4016. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2015

Rogaška Slatina

4017. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu za območje S 8a Tržišče
4018. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
4019. Letni program športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2015

Rogašovci

4020. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2015

Semič

4021. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2015
4022. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sevnica

4023. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin
4024. Odlok o spremembi območja naselja Zgornje Vodale in naselja Jeperjek ter preimenovanju dela naselja Zgornje Vodale v naselje Marendol
4025. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
4026. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2015
4027. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2015
4028. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2015

Slovenj Gradec

4029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
4030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

4031. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice v obdobju januar–marec 2015

Žirovnica

4032. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
4033. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica
4034. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
4035. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2015

Žužemberk

4036. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014 – rebalans II.
4037. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti