Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4014. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2015, stran 10775.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13 – v nadaljevanju: ZJF) ter 102. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je župan Občine Radeče dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Radeče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 101/13 – v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah proračuna Občine Radeče za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/08 z dne 27. 12. 2013; v nadaljevanju: odlok o spremembi proračuna).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |    v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/ konto/podkonto    |   Proračun|
|                         | januar–marec|
|                         |     2015|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 1.080.793,99|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  752.868,35|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  661.519,01|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  613.730,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  15.579,35|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  31.249,19|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |705 Davki na mednarodno trgovino     |      –|
|   |in transakcije              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |    960,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  91.349,34|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  87.727,54|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    45,32|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    232,20|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |    138,00|
|   |in storitev                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   3.206,28|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |       |
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic naravnih |      –|
|   |nesreč                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |  327.925,64|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno  |  45.134,92|
|   |finančnih institucij           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna |  282.790,72|
|   |iz sred. proračuna Evropska unija     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 1.192.575,71|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  158.423,55|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  66.637,34|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |   9.114,50|
|   |za socialno varnost            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev     |  66.939,29|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  14.297,95|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   1.434,47|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |  406.345,61|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   2.919,41|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  197.390,52|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|  16.685,03|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  189.350,65|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  555.852,50|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  555.852,50|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |  71.954,05|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |      –|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  71.954,05|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |450 Plačila sredstev v proračun Evropske |      –|
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III./2|PRESEŽEK PRIHODKOV            | –111.781,72|
|   |NAD ODHODKI (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI  |       |
|   |MINUS SKUPAJ ODHODKI)           |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
|   |subjektom, vključenim v enotno upravljanje|       |
|   |sredstev sistema EZR           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      –|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v jav.    |      –|
|   |skladih in drugih prav. osebah jav. prava,|       |
|   |ki imajo premoženje v svoji lasti     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |444 Dana posojila subjektom vključenim v |      –|
|   |enotno upravljanje sredstev sistema EZR  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  46.146,83|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  46.146,83|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  46.146,83|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    | –157.928,55|
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII)       |  –46.146,83|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)      | –111.781,72|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  190.838,42|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-14/2014
Radeče, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun l.r.

AAA Zlata odličnost