Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3981. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica, stran 10721.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92, 29/95, 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 22. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica
SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Ivančna Gorica plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), zavezance za plačilo, merila za določitev višine nadomestila ter merila za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila.
2. člen
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik ali neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma drugega objekta (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).
(2) V primeru solastništva je zavezanec za plačevanje nadomestila le tisti od solastnikov, ki je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma tisti, za katerega se solastniki dogovorijo. Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku oziroma enemu od solastnikov, če jih je več v istem deležu oziroma na zahtevo solastnika tudi vsakemu solastniku posebej. V primeru da do dogovora med solastniki o zavezancu ne pride, se nadomestilo odmeri vsakemu solastniku sorazmerno z njegovim lastniškim deležem.
OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
3. člen
(1) Glede na gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi in splošno opremljenost s komunalno infrastrukturo ter dostop na avtocesto, se območje Občine Ivančna Gorica razdeli na štiri območja.
(2) Meje območij, na katerih se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo, so razvidna iz grafične karte v preglednem merilu, ki je sestavni del tega odloka (Priloga 1).
MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
4. člen
(1) Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
(2) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.
(3) Stanovanjska površina je neto tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter neto tlorisna površina garaže za osebne avtomobile, pri čemer se upoštevajo vse etaže v objektu, ne glede na dejansko uporabo.
(4) Poslovna površina je neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
(5) Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, kampi, teniška igrišča, hipodromi, odprti bazeni in kopališča ter vsi ostali infrastrukturni objekti in površine, ki služijo za opravljanje poslovnih dejavnosti in ki po Zakonu o graditvi objektov niso objekti gospodarske javne infrastrukture (peskokopi, deponije …).
5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave in uporabe le-teh,
2. lega oziroma območje stavbnega zemljišča iz 3. člena tega odloka,
3. namembnost oziroma vrsta dejavnosti,
4. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih in poslovnih dejavnostih,
5. nezazidana stavbna zemljišča.
6. člen
(Opremljenost stavbnega zemljišča)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
+-------+--------------------------+----------+
|    |Opis opremljenosti    | Število |
|    |             |  točk  |
+-------+--------------------------+----------+
|1.   |CESTA (protiprašna cestna |  15  |
|    |površina)         |     |
+-------+--------------------------+----------+
|2.   |CESTA (makadamska izvedba)|  10  |
+-------+--------------------------+----------+
|4.   |KANALIZACIJA       |  15  |
+-------+--------------------------+----------+
|5.   |VODOVODNO OMREŽJE     |  15  |
+-------+--------------------------+----------+
|6.   |ELEKTRIČNO OMREŽJE    |  10  |
+-------+--------------------------+----------+
|7.   |ODVOZ ODPADKOV      |  10  |
+-------+--------------------------+----------+
(2) Pri izračunu iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje možnost priklopa oziroma uporabe javne storitve in ne dejanski priklop oziroma uporaba.
7. člen
(Lega in namembnost oziroma vrsta dejavnosti)
Glede na lego in namembnost oziroma vrsto dejavnosti se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
+----------------------------+----------------------------------+
|Vrsta dejavnosti oziroma  |Lega stavbnega zemljišča/število |
|namembnost         |točk               |
|              +------------+----------+----------+
|              |I. območje |II.    |III.   |
|              |      |območje  |območje  |
+-----+----------------------+------------+----------+----------+
|A  |Stavbna zemljišča za |80     |60    |40    |
|   |stanovanjske namene  |      |     |     |
+-----+----------------------+------------+----------+----------+
|B  |Stavbna zemljišča za |150     |130    |100    |
|   |poslovne namene    |      |     |     |
|   |gospodarskih     |      |     |     |
|   |dejavnosti,      |      |     |     |
|   |obrtnih dejavnosti in |      |     |     |
|   |trgovine       |      |     |     |
+-----+----------------------+------------+----------+----------+
|C  |Druge poslovne    |30     |20    |10    |
|   |površine, kot so   |      |     |     |
|   |nepokrita skladišča, |      |     |     |
|   |interna parkirišča,  |      |     |     |
|   |delavnice na prostem |      |     |     |
|   |parkirišča      |      |     |     |
|   |trajnejšega značaja, |      |     |     |
|   |kampi, teniška    |      |     |     |
|   |igrišča, hipodromi,  |      |     |     |
|   |odprti bazeni,    |      |     |     |
|   |kopališča, peskokopi, |      |     |     |
|   |kamnolomi, cestne   |      |     |     |
|   |baze, deponije    |      |     |     |
|   |gospodarskih družb … |      |     |     |
+-----+----------------------+------------+----------+----------+
|D  |Stavbna zemljišča za |80     |70    |60    |
|   |vinske kleti,     |      |     |     |
|   |zidanice       |      |     |     |
+-----+----------------------+------------+----------+----------+
8. člen
(Izjemne ugodnosti v gospodarskih in poslovnih dejavnostih)
V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, v nekaterih gospodarskih in poslovnih dejavnostih. K točkam glede na opremljenost s komunalno infrastrukturo in možnost priključitve nanjo, ter glede na namembnost in lego zemljišča se prištejejo dodatne točke za vrednotenje nadomestila pri naslednjih dejavnostih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Dejavnost                    |Število točk |
|                         |IV. območje |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |Vse poslovne dejavnosti, katere so vezane |2000     |
|   |na avtocesto, ki sodi v omrežje      |       |
|   |gospodarske javne             |       |
|   |infrastrukture državnega pomena in javnih |       |
|   |površin na njih kot so npr. bencinski   |       |
|   |servisi ob avtocesti,           |       |
|   |gostinska dejavnost na počivališčih ob  |       |
|   |avtocesti in podobno.           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
9. člen
(Nezazidana stavbna zemljišča)
(1) Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(2) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se ne odmerja, če je površina zemljišča manjša od predpisane površine v posamezni enoti urejanja prostora iz veljavnega prostorskega akta in na njemu ni mogoče postaviti samostojnega objekta.
(3) Za zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku ne šteje zemljišče, na katerem so zgrajeni objekti, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.
10. člen
Nezazidano stavbno zemljišče se točkuje od celotne površine nezazidanega zemljišča z 1/4 točk določenih glede na njegovo lego in namen oziroma vrsto dejavnosti ter komunalno opremljenost na podlagi 6., 7. in 8. člena tega odloka.
DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Ivančna Gorica na predlog župana določi občinski svet s sklepom za vsako leto posebej. V primeru, da se vrednost točke za prihodnje leto ne določi, velja za izračun zadnja veljavna vrednost točke, ki jo je sprejel s sklepom Občinski svet Občine Ivančna Gorica.
12. člen
Višina nadomestila se določi po naslednji formuli:
Nadomestilo = površina x število točk x vrednost točke
13. člen
(1) Odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča izda zavezancu pristojni davčni organ, ki tudi vodi postopek odmere, pobiranja in vračanja, izterjave, odpisa nadomestila zaradi neizterljivosti, zastaranja, plačila obresti in druge postopke v skladu s predpisi s tega področja.
(2) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo zavezanci v dveh obrokih.
14. člen
(1) Podatki za izračun se pridobijo iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS in prostorskih aktov, ki veljajo na območju Občine Ivančna Gorica.
(2) Občina Ivančna Gorica lahko zavezance na krajevno običajen način pozove, da ji posredujejo vse potrebne resnične podatke za izračun nadomestila. Zavezanci so dolžni v 10 dneh po sprejemu obvestila oziroma poziva Občini Ivančna Gorica sporočiti potrebne podatke za odmero nadomestila.
(3) Če občinski organ, ki vodi evidence za odmero nadomestila, ugotovi, da podatki, ki so jih posredovali zavezanci, odstopajo od podatkov iz uradnih evidenc ali če kako drugače ugotovi, da so podatki neresnični, lahko odmeri nadomestilo na podlagi podatkov, ki jih občinski organ pridobi iz uradnih evidenc ali na drug način. Občinski organ je dolžan v tem primeru o tem obvestiti zavezanca za plačilo nadomestila. Na tak način pridobljeni podatki se lahko tudi uvrstijo v uradne evidence.
(4) Zavezancem za plačilo, ki pristojni službi Občine Ivančna Gorica ne sporočijo ustreznih podatkov pristojni službi, se odmeri nadomestilo od površin, ki so na razpolago v uradnih evidencah. Če teh podatkov ni, se lahko odmeri nadomestilo na podlagi uradnih podatkov, do katerih ima dostop občinska uprava.
(5) Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva z dnem prenosa ali začetka obveznosti plačevanja nadomestila.
OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
15. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja:
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za potrebe obrambe in zaščite,
– za objekte, ki so v lasti Občine Ivančna Gorica in so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti,
– za objekte, ki so v lasti krajevnih skupnosti in so namenjeni za opravljanje njenih lastnih dejavnosti,
– za javne zavode, sklade in agencije, katerih ustanovitelj je Občina Ivančna Gorica (šole, vrtci itd.) in javne srednje šole, ki jih je ustanovila Vlada Republike Slovenije,
– za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za potrebe humanitarnih organizacij,
– za objekte javne gospodarske infrastrukture,
– za objekte, ki služijo za požarno varnost,
– za objekte, ki služijo za dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij.
16. člen
(1) Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki prejemajo le denarni prejemek po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Pri oprostitvi plačila se upoštevajo merila in pogoji iz zakona, ki urejajo socialno varstvo.
(2) O oprostitvah plačila nadomestila odloča na podlagi pisnega zahtevka občinska uprava za vsako leto posebej. Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec do 30. novembra za prihodnje leto.
(3) Kolikor je bila odločba s strani davčne uprave že izdana, je možna pritožba skladno s poukom o pravnem sredstvu v izdani odločbi.
17. člen
(1) Plačilo nadomestila se oprosti zavezanca za vse novozgrajene objekte, za katere je bil plačan komunalni prispevek, za dobo 5 let, šteto od datuma plačila. Plačila se oprosti za tisti del zazidanega ali nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega je bil komunalni prispevek plačan.
(2) Plačilo nadomestila se oprosti za dobo 5 let zavezanca, ki z nakupom nepremičnine prvič rešuje stanovanjski problem.
KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(1) Z globo 850 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne posreduje podatkov v 10 (desetih) dneh po prejemu obvestila oziroma poziva (drugi odstavek 14. člena).
(2) Z globo 650 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 250 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 150 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
(5) Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Medobčinski inšpektorat.
KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 38/87, 9/89 in 3/92), ki se nanašajo na območje Občine Ivančna Gorica.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-0007/2014-1
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost