Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3992. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Izvedbenim prostorskim načrtom Mestne občine Kranj, stran 10746.

Na podlagi petega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 2. seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Izvedbenim prostorskim načrtom Mestne občine Kranj
1. člen
S tem odlokom se ugotovi, kateri zazidalni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju, prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora in občinski podrobni prostorski načrti, sprejeti na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, so skladni oziroma v nasprotju z Izvedbenim prostorskim načrtom Mestne občine Kranj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 74/14.
2. člen
(1) Z Izvedbenim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: IPN) Mestne občine Kranj so veljavni prostorski izvedbeni načrti, razvidni iz preglednice 1, usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu kot so bili sprejeti:
Preglednica 1: veljavni prostorski izvedbeni načrti
+------+------------------------------+-------------------------+
| Zap. | Ime prostorskega izvedbenega |  Oznaka EUP v IPN   |
| št. |  načrta in njegova objava  |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 1. |Zazidalni načrt –       |EUP KR J 1 – ZN se    |
|   |Revitalizacija starega    |uporablja do sprejetja  |
|   |mestnega jedra Kranja (Uradni |novega OPPN       |
|   |vestnik Gorenjske št. 7/83 in |             |
|   |Uradni list RS, št. 116/08 in |             |
|   |53/11)            |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 2. |Zazidalni načrt D02/3 Šolski |EUP KR Z 1        |
|   |center Zlato polje (Uradni  |             |
|   |list RS, št. 82/02, 51/04,  |             |
|   |59/12 in 47/13 – obvezna   |             |
|   |razlaga)           |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 3. |Ureditveni načrt M07/1    |EUP KR SA 3/1, 3/2, 3/3 |
|   |Gorenjski sejem (Uradni list |in 3/4)         |
|   |RS, št. 16/02)        |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 4. |Občinski lokacijski načrt Sta1|EUP KR ST 22       |
|   |Pševo (Uradni list RS, št.  |             |
|   |68/05)            |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 5. |Občinski lokacijski načrt Pl 2|EUP KR PL 29/1, 29/2,  |
|   |Planina jug (Uradni list RS, |29/3, 29/4 in 29/5    |
|   |št. 68/05 in 84/12)      |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 6. |Občinski lokacijski načrt Pl 8|EUP KR PL 22/1, 22/2 in |
|   |Planina vzhod (Uradni list RS,|22/3           |
|   |št. 51/07)          |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 7. |Občinski lokacijski načrt Br1 |EUP BR 6/1 in 6/2    |
|   |Britof jug (Uradni list RS,  |             |
|   |št. 85/10)          |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 8. |Lokacijski načrt za      |EUP ML 1/5 in ML 12 ter |
|   |rekonstrukcijo regionalne   |Dobrave DO 1/3 – del   |
|   |ceste R 322 in lokalne ceste |             |
|   |L-3812 (odsek Kokrica–    |             |
|   |avtocesta), (Uradni list RS, |             |
|   |št. 23/94) ter spremembe in  |             |
|   |dopolnitve Lokacijskega načrta|             |
|   |za rekonstrukcijo regionalne |             |
|   |ceste R2-410 na odseku 1134  |             |
|   |Tržič–Kokrica, pododsek Mlaka–|             |
|   |Kokrica (Uradni list RS, št. |             |
|   |94/00)            |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 9. |Občinski podrobni prostorski |EUP NJ 4         |
|   |načrt za gradnjo cestne    |             |
|   |povezave do naselja Njivice  |             |
|   |pri Kranju (Uradni list RS,  |             |
|   |št. 74/08)          |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 10. |Občinski podrobni prostorski |EUP BR 16        |
|   |načrt skupnega pomena za   |             |
|   |regionalno cesto R1-210, odsek|             |
|   |1107 Preddvor–Kranj      |             |
|   |(Primskovo), pododsek     |             |
|   |Hotemaže–Britof (Uradni list |             |
|   |RS, št. 27/08)        |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 11. |Občinski podrobni prostorski |EUP KR Č 14       |
|   |načrt Centralne dejavnosti v |             |
|   |Čirčah (Uradni list RS, št.  |             |
|   |59/12)            |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
| 12. |Uredba o državnem prostorskem |EUP SP 10, PO 9/2    |
|   |načrtu za navezovalno cesto  |             |
|   |Jeprca – Stanežiče – Brod   |             |
|   |(Uradni list RS, št. 10/11)  |             |
+------+------------------------------+-------------------------+
(2) Prostorski izvedbeni načrti razvidni iz preglednice 1 tega člena se štejejo za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) in se v času njihove veljavnosti lahko spreminjajo in dopolnjujejo.
3. člen
(1) Z IPN Mestne občine Kranj so prostorski izvedbeni načrti, razvidni iz preglednice 2, neskladni v posameznih delih, in sicer:
Preglednica 2: izvedbeni prostorski načrti, ki so neskladni v posameznih delih
+--------+-------------------------------+----------------------+
| Oznaka |Ime prostorskega izvedbenega  |Uskladitve posameznih |
| EUP v |načrta in njegova objava    |delov sprejetih    |
|  IPN |                |prostorskih      |
|    |                |izvedbenih načrtov  |
+--------+-------------------------------+----------------------+
| TE 21/1|Ureditveni načrt Deponije   |Zahodni del      |
| TE 21/2|odpadkov Tenetiše (Uradni   |ureditvenega načrta  |
| TE 21/3|vestnik Gorenjske št. 7/89)  |(UN) ostane v veljavi |
|    |                |(EUP TE 21/1) in se  |
|    |                |ga izvaja na način in |
|    |                |v obsegu kot je bil  |
|    |                |sprejet, na vzhodnem |
|    |                |delu (EUP TE 21/2, TE |
|    |                |21/3) pa preneha   |
|    |                |veljati in se ureja s |
|    |                |Prostorskimi     |
|    |                |izvedbenimi pogoji  |
|    |                |(PIP).        |
+--------+-------------------------------+----------------------+
(2) Zahodni del UN (EUP TE 21/1) se šteje za OPPN in se v času njegove veljavnosti lahko spreminja in dopolnjuje.
4. člen
Z IPN Mestne občine Kranj se v celoti razveljavi prostorski izvedbeni načrt, razviden iz preglednica 3:
Preglednica 3: prostorski izvedbeni načrt, ki se v celoti razveljavi
+--------+--------------------------------+---------------------+
|Zap. št.|Ime prostorskega izvedbenega  |  Oznaka EUP v IPN |
|    |načrta in njegova objava    |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+
|  1.  |Zazidalni načrt območja med   |EUP KR SA 4     |
|    |Gorenjesavsko cesto in     |           |
|    |železniško postajo Kranj, cona –|           |
|    |6M1 – komunalna skladišča    |           |
|    |(Uradni vestnik Gorenjske št.  |           |
|    |24/70 in 13/72)         |           |
+--------+--------------------------------+---------------------+
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2014-3-48/01
Kranj, dne 17. decembra 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost