Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4010. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2015, stran 10767.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami), 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) in Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13, 15/14 in 56/14) je župan Občine Piran dne 19. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Piran v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Piran za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13, 15/14 in 56/14).
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2014.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva proračuna do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2014, kar znaša 4.710.315,50 €.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA    |    Znesek|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Proračun|
|                         | januar–marec|
|                         |     2015|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |1.0 |PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.872.505,97|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (I. + II.)     | 3.378.970,97|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|I.   |70  |DAVČNI PRIHODKI          | 2.693.606,11|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    | 2.040.000,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |703 |DAVKI NA PREMOŽENJE        |  214.876,52|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |  436.749,03|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |706 |DRUGI DAVKI            |   1.980,56|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|II.  |71  |NEDAVČNI PRIHODKI         |  685.364,86|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  479.405,86|
|    |   |PREMOŽENJA             |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |711 |TAKSE IN PRISTOJBINE        |   6.210,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |712 |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |  40.500,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    135,00|
|    |   |STORITEV              |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  159.114,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|III.  |72  |KAPITALSKI PRIHODKI        |  70.000,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |720 |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |     0,00|
|    |   |SREDSTEV              |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |722 |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  70.000,00|
|    |   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH     |       |
|    |   |SREDSTEV              |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|IV.  |73  |PREJETE DONACIJE          |   1.035,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |   1.035,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|V.   |74  |TRANSFERNI PRIHODKI        |  422.500,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  154.080,00|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |741 |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  268.420,00|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |       |
|    |   |EVROPSKE UNIJE           |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |2.0 |ODHODKI (40+41+42+43)       | 4.461.357,20|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|I.   |40  |TEKOČI ODHODKI           | 1.257.635,71|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  410.556,98|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |  60.338,96|
|    |   |VARNOST              |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  576.443,39|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |  53.200,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |409 |REZERVE              |  157.096,38|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|II.  |41  |TEKOČI TRANSFERI          | 2.220.394,29|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |410 |SUBVENCIJE             |  177.000,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  849.646,21|
|    |   |GOSPODINJSTVOM           |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |412 |TRANSFERI NEPROFITNIM       |  242.645,88|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  951.102,20|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|III.  |42  |INVESTICIJSKI ODHODKI       |  945.918,10|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  945.918,10|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|IV.  |43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  37.409,10|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |431 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |  22.418,00|
|    |   |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO      |       |
|    |   |PRORAČUNSKI UPORABNIKI       |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  14.991,10|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |3.0 |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI | –588.851,23|
|    |   |PRIMANJKLJAJ) 1.0 – 2.0      |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |4.0 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     0,00|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |   |(750+751)             |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |750 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |     0,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |751 |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |     0,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |5.0 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       |
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |440 |DANA POSOJILA           |     0,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |441 |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |     0,00|
|    |   |NALOŽB               |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |6.0 |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     0,00|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0 |       |
|    |   |– 5.0)               |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA              |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |7.0 |ZADOLŽEVANJE (500)         |  600.000,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |500 |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |  600.000,00|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |8.0 |ODPLAČILA DOLGA (550)       |  248.958,30|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |550 |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |  248.958,30|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |9.0 |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    | –237.809,53|
|    |   |RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)       |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |10.0 |NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)      |  351.041,70|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |11.0 |NETO FINANCIRANJE (6+10-9)     |  588.851,23|
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
|    |12.0 |OCENA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  | 1.200.000,00|
|    |   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA   |       |
+-------+-----+-----------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma Odlokom o proračunu Občine Piran, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter Odlok o proračunu občine Piran za leto 2014.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki občinskega proračuna prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. januarja 2015 do uveljavitve proračuna Občine Piran za leto 2015 oziroma do 31. 3. 2015.
Št. 410-2/2014
Piran, dne 19. decembra 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – testo unico 4, e successive modifiche) l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 5/2014 – testo unico 2) e il Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 107/13, 15/14 e 56/14) il Sindaco del Comune di Pirano, il giorno 19 dicembre 2014, adotta la seguente
D E L I B E R A
sull’esercizio provvisorio del Comune di Pirano per il periodo gennaio–marzo 2015
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
La presente delibera stabilisce e regola l’esercizio provvisorio del Comune di Pirano, nel periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2015.
Art. 2
L’esercizio provvisorio si basa sul bilancio di previsione del Comune di Pirano approvato per il 2014 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 107/13, 15/14 e 56/14).
Il volume delle entrate e degli altri ricavi, delle uscite e di altre spese del Comune è determinato in conformità alla Legge sulla finanza pubblica e al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2014.
2. AMMONTARE E STRUTTURA DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO
Art. 3
Nel periodo dell’esercizio provvisorio di regola si possono assumere impegni di spesa nei limiti degli impegni di spesa assunti nel medesimo periodo dell’esercizio di bilancio dell’anno 2014, e cioè per un ammontare equivalente a EURO 4.710.315,50.
Nel periodo dell’esercizio provvisorio, le entrate ed altri ricavi, nonché le uscite ed altre spese, riferite alla parte generale del bilancio di previsione, saranno determinate nei seguenti importi:
+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCIA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE     |    IN EURO|
|                        |    Importo|
+------------------------------------------------+--------------+
|Gruppo / Sottogruppo di conti          |  Bilancio di|
|                        |  previsione|
|                        | gennaio–marzo|
|                        |     2015|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |1.0  |ENTRATE (70+71+72+73+74)     | 3.872.505,97|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |   |ENTRATE CORRENTI (I + II)     | 3.378.970,97|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|I.  |70  |ENTRATE TRIBUTARIE        | 2.693.606,11|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |700  |IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE | 2.040.000,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |703  |IMPOSTE SUL PATRIMONIO      |  214.876,52|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |704  |IMPOSTE DI RESIDENZA SU MERCI E  |  436.749,03|
|   |   |SERVIZI              |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |706  |ALTRE IMPOSTE           |   1.980,56|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|II.  |71  |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE      |  685.364,86|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |710  |PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E    |  479.405,86|
|   |   |RICAVI PATRIMONIALI        |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |711  |TASSE E CONTRIBUZIONI       |   6.210,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |712  |AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE |   40.500,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |713  |RICAVI DALLA VENDITA DI MERCI E  |    135,00|
|   |   |SERVIZI              |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |714  |ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |  159.114,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|III. |72  |ENTRATE IN CONTO CAPITALE     |   70.000,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |720  |RICAVI DALLA VENDITA DI      |     0,00|
|   |   |IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |722  |RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI  |   70.000,00|
|   |   |ED IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|IV.  |73  |DONAZIONI             |   1.035,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |730  |DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI   |   1.035,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|V.  |74  |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI    |  422.500,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |740  |TRASFERIMENTI DA ALTRE      |  154.080,00|
|   |   |ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |741  |MEZZI TRASFERITI DAL BILANCIO   |  268.420,00|
|   |   |STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO  |       |
|   |   |DELL'UNIONE EUROPEA        |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |2.0  |SPESE (40+41+42+43)        | 4.461.357,20|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|I.  |40  |SPESE CORRENTI          | 1.257.635,71|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |400  |SALARI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI  |  410.556,98|
|   |   |DIPENDENTI            |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |401  |CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO  |   60.338,96|
|   |   |PER LA SICUREZZA SOCIALE     |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |402  |SPESE PER BENI E SERVIZI     |  576.443,39|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |403  |INTERESSI PASSIVI SU PIAZZA    |   53.200,00|
|   |   |NAZIONALE             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |409  |RISERVE              |  157.096,38|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|II.  |41  |TRASFERIMENTI CORRENTI      | 2.220.394,29|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |410  |SOVVENZIONI            |  177.000,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |411  |TRASFERIMENTI A SINGOLI CITTADINI |  849.646,21|
|   |   |ED A NUCLEI FAMILIARI       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |412  |TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED |  242.645,88|
|   |   |ISTITUZIONI NON PROFIT      |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |413  |ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI   |  951.102,20|
|   |   |NAZIONALI             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|III. |42  |SPESE D'INVESTIMENTO       |  945.918,10|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |420  |ACQUISTO E COSTRUZIONE DI     |  945.918,10|
|   |   |IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|IV.  |43  |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO   |   37.409,10|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |431  |TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO ALLE |   22.418,00|
|   |   |PERSONE GIURIDICHE E FISICHE NON |       |
|   |   |FRUITORI DI BILANCIO       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |432  |TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO AI |   14.991,10|
|   |   |FRUITORI DI BILANCIO       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |3.0  |ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO |  –588.851,23|
|   |   |DI BILANCIO) 1.0 – 2.0      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI     |       |
|INVESTIMENTI                  |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |4.0  |RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E  |     0,00|
|   |   |VENDITA DI QUOTE CAPITALE     |       |
|   |   |(750+751)             |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |750  |RESTITUZIONE CREDITI EROGATI   |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |751  |VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE   |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |5.0  |CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE  |       |
|   |   |DI CAPITALE (440+441)       |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |440  |CREDITI EROGATI          |     0,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |441  |AUMENTO QUOTE CAPITALE E     |     0,00|
|   |   |INVESTIMENTI           |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |6.0  |CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI  |     0,00|
|   |   |CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE |       |
|   |   |QUOTE CAPITALE (4.0 – 5.0)    |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|C. CONTO FINANZIARIO              |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |7.0  |INDEBITAMENTO (500)        |  600.000,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |500  |INDEBITAMENTO NAZIONALE      |  600.000,00|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |8.0  |RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)   |  248.958,30|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |550  |RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE |  248.958,30|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |9.0  |MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI MEZZI |  –237.809,53|
|   |   |SUI CONTI (1+4+7-2-5-8)      |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |10.0 |INDEBITAMENTO NETTO (7-8)     |  351.041,70|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |11.0 |FINANZIAMENTO NETTO (6+10-9))   |  588.851,23|
+------+------+----------------------------------+--------------+
|   |12.0 |SITUAZIONE DEI MEZZI SUI CONTI IN | 1.200.000,00|
|   |   |DATA 31/12 DELL’ANNO PRECEDENTE  |       |
+------+------+----------------------------------+--------------+
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio le entrate e le uscite possono aumentare alla voce entrate ed impegni di spesa finalizzati, come definiti nell’art. 43 della Legge sulla finanza pubblica, ovvero dal Decreto sul bilancio del Comune di Pirano, allorquando non siano stati previsti nell’ambito dell’esercizio provvisorio stesso.
3. ESECUZIONE DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO
Art. 4
Durante il periodo d’esercizio provvisorio, per l'esecuzione dell’esercizio provvisorio si applicano le norme della Legge sulla finanza pubblica, della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia e del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2014.
Art. 5
Durante il periodo dell’esercizio provvisorio gli utenti diretti del bilancio comunale possono assumere impegni di spesa e pagare gli stessi dalle medesime partite di bilancio, al pari del bilancio dell’anno precedente.
Le nuove partite di bilancio possono essere aperte dai fruitori diretti esclusivamente in base agli articoli 41, 43 e 44 della Legge sulla finanza pubblica.
Nel periodo dell'esercizio provvisorio il Comune può contrarre prestiti finalizzati a superare una momentanea carenza di liquidità.
Trascorso l’esercizio provvisorio le spese sostenute in tale periodo vengono incluse nel bilancio comunale di previsione per l’anno 2015.
4. DISPOSIZIONE FINALE
Art. 6
La delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e, si applica dal 1º gennaio 2015 sino all'entrata in vigore del Bilancio di previsione del Comune di Pirano per il 2015, ovvero sino al 31 marzo 2015.
N. 410-2/2014
Pirano, 19 dicembre 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost