Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3974. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 10714.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB-3) je Občinski svet Občine Dravograd na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) (Uradni list RS, št. 90/11; v nadaljevanju: odlok) se v 5. členu črta drugi odstavek.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku spremeni tabela, kot sledi:
»
+------+-------------------------+--------+
| Zap. |Opremljenost       | Št.  |
| št. |             | točk |
+------+-------------------------+--------+
|  1 |Cesta v protiprašni   |  25  |
|   |izvedbi         |    |
+------+-------------------------+--------+
|  2 |Cesta v makadamski    |  10  |
|   |izvedbi         |    |
+------+-------------------------+--------+
|  3 |Javni vodovod      |  15  |
+------+-------------------------+--------+
|  4 |Kanalizacija       |  20  |
+------+-------------------------+--------+
|  5 |Elektrika        |  10  |
+------+-------------------------+--------+
|  6 |Javna razsvetljava    |  15  |
+------+-------------------------+--------+
|  7 |Vzdrževanje zelenih   |  10  |
|   |površin         |    |
+------+-------------------------+--------+
|  8 |Informacijsko      |  15  |
|   |komunikacijski sistem  |    |
+------+-------------------------+--------+
|  9 |Plinovod         |  10  |
+------+-------------------------+--------+
«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na objekte gospodarske javne infrastrukture, če je sekundarno omrežje, na katero se je možno priključiti, oddaljeno toliko, da obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pri plinovodu se upošteva samo dejanska priključitev objekta na omrežje.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri javni razsvetljavi se upošteva razsvetljava na dovoznih poteh do objektov.«
3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»2. območje obsega strnjen del naselij Šentjanž, Libeliče, Črneče, Trbonje, Gorče, del Otiškega Vrha z industrijsko cono ter naselje Vič;«
4. člen
V 11.a členu se črta drugi odstavek.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavezanci glede zemljišč iz prejšnjega odstavka, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so oproščeni plačila NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča. Kolikor oddajajo zemljišča v uporabo tretjim osebam za kakršnokoli rabo, pa se jim obračuna odmera NUSZ, kot je to določeno v prvem odstavku tega člena.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za objekte poslovnih dejavnosti, ki ležijo v območju D-PD 02 se upošteva faktor 0,50.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4224-0001/2014
Dravograd, dne 18. decembra 2014
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost