Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4019. Letni program športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2015, stran 10779.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 26/14) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 3. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Rogaška Slatina za leto 2015
1.
V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program določa programe športa, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Rogaška Slatina.
2.
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. V Občini Rogaška Slatina za leto 2015 izpostavljamo naslednje usmeritven na področju športa:
– ohranjanje standarda na področju športa, ki je rezultat večletnega kontinuiranega vlaganja sredstev za področje športa;
– s sofinanciranjem programov za mlade ustvariti dostopne pogoje in s tem čim večjo vključenost v športne aktivnosti;
– ohranjati vsaj dosedanjo raven vrhunskega športa;
– vzpodbujati športno aktivnost vseh generacij;
– zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti;
– z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem športnih objektov tudi v prihodnje podpirati razvoj športa v občini.
3.
V skladu s proračunom Občine Rogaška Slatina se za LPŠ zagotovi 482.070 EUR sredstev.
I. Programi športa – vrednost: 77.250 EUR
+-------------------------------+--------+
|Programi športa        |   EUR|
+-------------------------------+--------+
|Interesna športna vzgoja otrok |  6.000|
|in mladine           |    |
+-------------------------------+--------+
|Športna vzgoja otrok in    | 31.016|
|mladine, usmerjena v kakovostni|    |
|in vrhunski šport       |    |
+-------------------------------+--------+
|Kakovostni in vrhunski šport  | 11.664|
+-------------------------------+--------+
|Športna rekreacija       |  4.000|
+-------------------------------+--------+
|Šport invalidov        |  1.000|
+-------------------------------+--------+
|Izobraževanje, usposabljanje in|  5.000|
|izpopolnjevanje strokovnih   |    |
|kadrov             |    |
+-------------------------------+--------+
|Športne prireditve       |  8.570|
+-------------------------------+--------+
|Delovanje športnih društev   | 10.000|
+-------------------------------+--------+
Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira strokovni kader (v primeru, da se programi izvajajo izven ur rednega delovnega časa), najem največ 60 ur objekta za skupino z najmanj 8 in največ 20 otroki.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Ciciban planinec,
– športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60-urne programe za skupino.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Mladi planinec,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi,
– udeležba na šolskih športnih tekmovanjih.
Za program »Mladi planinec« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja ter strokovni kader za organizacijo in izvedbo programa. Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega tečaja plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader in objekt. Za druge 80-urne programe na skupino z najmanj 8 in največ 20 otroki se sofinancira strokovni kader in objekt.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok oziroma mladih ter objekt. Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Interesna športna dejavnost mladine in študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe, kjer je najmanj 12 in največ 20 udeležencev, za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v naslednje skupine:
– cicibanke in cicibani – do 240-urni programi,
– mlajše pionirke in mlajši pionirji – 240 do 400-urni programi,
– starejše pionirke in starejši pionirji – 300 do 800-urni programi,
– kadetinje in kadeti – 400 do 1100 ur,
– mladinke in mladinci – 400 do 1100 ur.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje, dodajo se bonus točke za kategorizirane tekmovalce.
Kakovostni in vrhunski šport
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa ter dodajo bonus točke za kategorizirane tekmovalce in za uspehe članske ekipe oziroma članov.
Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice današnjega življenja in dela. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 10 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta. Za planinska društva, socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80 urne programe za skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, vendar največ štirim iz posameznega društva. Izvajalci morajo natančno vpisati vrsto izobraževanja, število dni in poimenski seznam udeležencev.
Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
Program se izvaja v sklopu odmevnih športnih in rekreacijskih prireditev, ki imajo značaj promocije športa ter za izvedbo športnih prireditev in tekmovanj, ki niso sestavni del rednih tekmovalnih programov nacionalnih panožnih zvez.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj, državnih in regijskih prvenstev ter občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Pri tem so šolska tekmovanja izvzeta.
Delovanje društva
Športna društva so osnovna športna asociacija, ki se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov. Društvo pridobi točke glede na:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi,
– razširjenost in tradicijo v občini,
– število mlajših selekcij.
II. Športni objekti – vrednost 364.230 EUR
+------------------------------+---------+
|Programi športa        |   EUR|
+------------------------------+---------+
|Investicijsko vzdrževanje   |  22.000|
|športnih objektov       |     |
+------------------------------+---------+
|Športni objekti        |  52.230|
+------------------------------+---------+
|Športna igrišča na prostem  | 290.000|
+------------------------------+---------+
Sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov so namenjena društvom, ki imajo v upravljanju ali lasti športne objekte in se razdelijo na osnovi javnega razpisa. S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje, posodabljanje javnih športnih objektov in tekoče vzdrževanje objektov. Sofinancira se lahko tudi športna oprema za javne športne objekte v višini do 50% vrednosti investicije. Novogradnja, obnova ter posodobitev športnih objektov pa do višine 30% vrednosti investicije.
Izvajalcem športa, ki so lastniki športnih objektov in so vpisani v razvid športnih objektov kot tudi tistim, ki so upravljavci se sofinancira tekoče vzdrževanje. Sofinancira pa se tudi vzdrževanje planinskih poti.
Za športne objekti, ki so v upravljanju javnih zavodov in društev občina se zagotavljajo sredstva za delno pokritje materialnih stroškov ter stroškov dela, tistih, ki skrbijo za vzdrževanje reda v objektih.
Športna igrišča na prostem združujejo sredstva za izgradnjo športnega igrišča s tribunami v Športnem centru ter obnovo igrišč za mali nogomet ob I. in II. OŠ.
III. Športna zveza – vrednost 20.590 EUR
Sredstva so namenjena za plačo sekretarja Športne zveze, materialne stroške delovanja zveze, organizacijo prireditev (Športnik leta, Rogaški tek idr.) ter druge programe (zdravstvena kolonija, počitniška dejavnost otrok).
IV. Šport in promocija – vrednost 20.000 EUR
Sredstva so namenjena športnim prireditvam in dogodkom, ki so velikega pomena za občino in njeno promocijo, so odmevne v širšem prostoru in se pojavljajo v nacionalnih medijih (tisk, radio, televizija).
4.
Sredstva za sofinanciranje programov športa in investicijskega vzdrževanja športnih objektov se razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih vlog v skladu z merili in kriteriji določenimi v Pravilniku za vrednotenje in sofinanciranje programa športa v Občini Rogaška Slatina.
Opredeljena sredstva se razdelijo in porabijo za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, se lahko, skladno z Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina, sredstva prerazporedijo.
5.
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina v letu 2015.
Št. 320-0010/2014-2
Rogaška Slatina, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost