Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3986. Sklep o cenah za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki«, stran 10743.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), prvega odstavka 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002, Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12 in 103/12), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Komunale Koper d.o.o. – s.r.l., št. 16/026-14, z dne 15. 12. 2014, izdajam naslednji
S K L E P
1.
Cene za storitve javnih služb »ravnanja s komunalnimi odpadki«, ki jih izvaja javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. na območju Mestne občine Koper se določijo na naslednji način:
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV:
1.1. Zbiranje komunalnih odpadkov:
+--------------------+---------+----------+
|Cena javne     | 0,0085 | EUR/kg |
|infrastrukture   |     |     |
+--------------------+---------+----------+
|Cena storitve    | 0,1500 | EUR/kg |
+--------------------+---------+----------+
1.2. Zbiranje bioloških odpadkov:
+--------------------+---------+----------+
|Cena javne     | 0,0048 | EUR/kg |
|infrastrukture   |     |     |
+--------------------+---------+----------+
|Cena storitve    | 0,1832 | EUR/kg |
+--------------------+---------+----------+
2. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV:
+--------------------+---------+----------+
|Cena javne     | 0,0000 | EUR/kg |
|infrastrukture   |     |     |
+--------------------+---------+----------+
|Cena storitve    | 0,0364 | EUR/kg |
+--------------------+---------+----------+
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
+--------------------+---------+----------+
|Cena javne     | 0,0000 | EUR/kg |
|infrastrukture   |     |     |
+--------------------+---------+----------+
|Cena storitve    | 0,1252 | EUR/kg |
+--------------------+---------+----------+
Cene so določene brez predpisanega davka na dodano vrednost.
2.
Cene za storitve javnih služb "ravnanja s komunalnimi odpadki" so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Koper za obdobje 2015–2017, št. 12/684-14.
3.
Izvajalec gospodarske javne službe »ravnanje s komunalnimi odpadki« v Mestni občini Koper, javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno.
4.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-25/2013, z dne 21. 2. 2013.
5.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2015.
Št. 354-25/2013
Koper, dne 19. decembra 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/12 e 109/12), in virtu del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002, Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12 e 103/12), per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune citta di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e visto il parere positivo del Consiglio di controllo dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., n. 16/026-14 del 15. 12. 2014, promulgo la seguente
D E L I B E R A
1.
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani”, forniti sul territorio del Comune citta di Capodistria dall’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. s.r.l., sono determinati come segue:
1. RACCOLTA DI DETERMINATI TIPI DI RIFIUTI URBANI:
1.1. Raccolta dei rifiuti urbani:
+--------------------+----------+---------+
|Locazione      |0,0085  |EURO/kg |
|dell'infrastruttura |     |     |
+--------------------+----------+---------+
|Prezzo delle    |0,1500  |EURO/kg |
|prestazioni     |     |     |
+--------------------+----------+---------+
1.2. La raccolta dei rifiuti biologici:
+--------------------+----------+---------+
|Locazione      |0,0048  |EURO/kg |
|dell'infrastruttura |     |     |
+--------------------+----------+---------+
|Prezzo delle    |0,1832  |EURO/kg |
|prestazioni     |     |     |
+--------------------+----------+---------+
2. TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI:
+--------------------+----------+---------+
|Locazione      |0,0000  |EURO/kg |
|dell'infrastruttura |     |     |
+--------------------+----------+---------+
|Prezzo delle    |0,0364  |EURO/kg |
|prestazioni     |     |     |
+--------------------+----------+---------+
3. DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI:
+--------------------+----------+---------+
|Locazione      |0,0000  |EURO/kg |
|dell'infrastruttura |     |     |
+--------------------+----------+---------+
|Prezzo delle    |0,1252  |EURO/kg |
|prestazioni     |     |     |
+--------------------+----------+---------+
I prezzi non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prescritta.
2.
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “gestione dei rifiuti urbani” sono determinati in base all’elaborato riguardante la definizione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di gestione dei rifiuti urbani nel Comune citta di Capodistria 2015-2017, n. 12/684-14, che e stato regolarmente approvato.
3.
Il fornitore del servizio pubblico economico “gestione dei rifiuti urbani”, forniti sul territorio del Comune citta di Capodistria, l’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., provvedera in conformita a questa Delibera e all’Ordinanza, all’elaborazione e alla pubblicazione sul suo sito internet e secondo le modalita localmente in uso, del tariffario con le tariffe approvate.
4.
Con l’entrata in vigore della presente delibera cessa di avere efficacia la delibera n. 354-25/2013 del 21 febbraio 2013.
5.
Il presente tariffario entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, inizia ad essere applicato invece con il giorno 1° gennaio 2015.
N. 354-25/2013
Capodistria, 19 dicembre 2014
Il Sindaco
Comune citta di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost