Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3953. Pravilnik o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine, stran 10668.

Na podlagi šestega odstavka 140. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314 – A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206 in 85/14 – ZUJF-B) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K
o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za posredovanje informacije o pričakovani višini starostne oziroma predčasne pokojnine, ki jo po uradni dolžnosti posreduje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) zavarovancu, ki v koledarskem letu dopolni 58 let starosti.
2. člen
Merila, ki jih upošteva Zavod pri posredovanju informacije o pričakovani višini starostne oziroma predčasne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: informacija), so:
– informacija se posreduje vsem zavarovancem, ki do dopolnitve 65 let starosti izpolnijo pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine po 27. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314–A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206 in 85/14 – ZUJF-B; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) ali do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2;
– informacija se posreduje samo zavarovancem, ki so rezidenti Republike Slovenije (stalno oziroma začasno prebivališče v evidenci Centralnega registra prebivalstva);
– zavarovancu se izračuna prvi možen datum upokojitve;
– zavarovancu, ki izpolni pogoje za priznanje pravice do predčasne pokojnine pred pogoji za priznanje pravice do starostne pokojnine, Zavod posreduje informacijo o pričakovani višini predčasne kot tudi o pričakovani višini starostne pokojnine;
– informacija se posreduje zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoj iz prve alineje tega člena na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene v Republiki Sloveniji;
– pri informativnem izračunu se ne upošteva dodane dobe iz naslova vključitve v obvezno dodatno pokojninsko oziroma poklicno zavarovanje, zavarovalne dobe dopolnjene v tujini in znižanja starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi okoliščin, določenih v prvem odstavku 28. člena ZPIZ-2;
– pri informativnem izračunu se upošteva znižanje starostne meje po določbi prvega in drugega odstavka 398. člena in 138. člena ZPIZ-2.
3. člen
Zavarovancem, ki v koledarskem letu dopolnijo 58 let starosti in ki do dopolnitve 65 let starosti ne bodo izpolnili pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po 29. členu oziroma starostne pokojnine po 27. členu ZPIZ-2, se pošlje obvestilo o dopolnjeni pokojninski dobi.
4. člen
Informacija iz 2. člena tega pravilnika se ne posreduje uživalcem izplačil 20 % predčasne ali starostne pokojnine po tretjem odstavku 38. člena ZPIZ-2, uživalcem delnih pokojnin po 40. členu ZPIZ-2 in uživalcem sorazmernega dela pokojnine po 116. členu ZPIZ-2.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-28/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-2611-0060
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost