Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014, stran 10793.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08, 49/09, 38/10) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14 in 56/14) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|KONTO |NAZIV KONTA               |  2. REB. 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|1   |2                    |       3|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI           | 16.297.584,51|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |(70+71+72+73+74)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 13.960.117,67|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)      | 11.314.323,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       |  9.319.773,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE           |  1.550.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |   444.550,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  2.645.794,67|
+------+----------------------------------------+---------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |  2.053.172,89|
|   |PREMOŽENJA               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE          |    4.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   29.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |   20.213,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |   539.408,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)      |  1.079.275,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |   357.183,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |   722.092,28|
|   |NEOPREDM. SRED.             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730)         |   11.683,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |   11.683,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)        |  1.246.508,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |   630.622,48|
|   |JAVNOFINAN. INSTITUC.          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA |   615.885,62|
|   |IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 17.426.918,47|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  5.657.443,28|
+------+----------------------------------------+---------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  1.326.671,29|
+------+----------------------------------------+---------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST |   217.635,40|
+------+----------------------------------------+---------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  3.969.269,15|
+------+----------------------------------------+---------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   108.162,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|409  |REZERVE                 |   35.705,44|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |  6.060.628,81|
+------+----------------------------------------+---------------+
|410  |SUBVENCIJE               |   48.851,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM |  2.862.644,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|412  |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN   |   650.715,77|
|   |USTANOVAM                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  2.464.748,71|
+------+----------------------------------------+---------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO        |   33.669,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  5.708.846,38|
+------+----------------------------------------+---------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  5.708.846,38|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. |      0,00|
|   |OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK | –1.129.333,96|
|   |(I. – II.)               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   410.003,78|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   410.003,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |   410.003,78|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|440  |DANA POSOJILA              |   410.003,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN.  |      0,00|
|   |NALOŽB                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |  1.339.800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |  1.339.800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)       |   852.020,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |   852.020,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |  –641.553,96|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)   |   487.780,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |  1.129.333,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. |   641.553,96|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
«
2. člen
Spremeni se 11. člen Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 ter se glasi:
»Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2014 dolgoročno zadolžila do višine 1.339.800,00 EUR za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000,00 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 4.220.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-113/2014
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti