Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

3977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 10716.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spr.), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 82/04, 55/02, 106/05, in 59/11) se v 3. členu dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če na posameznem od zgoraj navedenih zemljišč stoji objekt, se kot nezazidano stavbno zemljišče določi zemljiška parcela, na kateri stoji takšen objekt, od katere se odšteje površino gradbene parcele objekta ali površino stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem takega objekta.
Če gradbena parcela objekta ali površina stavbišča s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem objekta ni določena ali znana, kot nezazidano stavbno zemljišče šteje površina zemljiške parcele, na kateri stoji objekt, od katere se odšteje površina fundusa objekta, pomnožena s faktorjem 1,5.«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster, katere vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.
Če podatek o površini zazidanega stavbnega zemljišča v navedenih uradnih evidencah ne obstaja ali je očitno napačen, ali v primeru novogradnje na zemljišču, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo stavb in/ali gradbenih inženirskih objektov le-tega na podlagi terenskega ogleda in podatkov iz projektne dokumentacije objekta določi organ občine, pristojen za odmero nadomestila. V skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, se ti podatki javno razgrnejo.
Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih podatkov, oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov v ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov sami niso predlagali vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za odmero površine za tekoče leto in prihodnja odmerna leta.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se določi kot neto tlorisna površina vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen – zunanje poslovne površine, se določi kot tlorisna projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, delavnice na prostem, skladišča, športna igrišča ipd.
Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se nadomestilo zanje odmerja na enak način kot za površine, ki se nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.«
3. člen
V 5. členu se pri navedbi naselij za IV. območje doda naselje Lajše.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na komunalno opremljenost stavbnih zemljišč se posamezno stavbno zemljišče ovrednoti z naslednjim številom točk:
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|    |Infrastruktura   |Opremljenost    |Število točk|
|    |          |stavbnega zemljišča |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|1.   |vodovodno omrežje  |zemljišča, katera  |   10   |
|    |          |je mogoče      |      |
|    |          |priključiti     |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|2.   |električno omrežje |zemljišča, katera  |   10   |
|    |          |je mogoče      |      |
|    |          |priključiti     |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|3.   |kanalizacijsko   |zemljišča, katera  |   10   |
|    |omrežje       |je mogoče      |      |
|    |          |priključiti     |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|4.   |omrežje javne    |vsa zemljišča v   |   10   |
|    |razsvetljave    |strnjenem delu   |      |
|    |          |naselja, ki ima   |      |
|    |          |vzpostavljeno    |      |
|    |          |omrežje javne    |      |
|    |          |razsvetljave    |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|5.   |prometno omrežje – |utrditev v makadamu |   5   |
|    |utrditev v     |v točki zasebnega  |      |
|    |makadamu      |priključka na javno |      |
|    |          |prometno omrežje  |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|6.   |prometno omrežje – |utrditev v asfaltu |   15   |
|    |utrditev v asfaltu |v točki zasebnega  |      |
|    |          |priključka na javno |      |
|    |          |prometno omrežje  |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|7.   |prometno omrežje – |utrditev v asfaltu |   20   |
|    |utrditev v asfaltu s|s hodniki za pešce |      |
|    |hodniki za pešce  |v točki zasebnega  |      |
|    |          |priključka na javno |      |
|    |          |prometno omrežje  |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|8.   |kabelsko-      |zemljišča, katera  |   15   |
|    |informacijsko    |je mogoče      |      |
|    |omrežje       |priključiti     |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|9.   |območje urejenih  |vsa zemljišča v   |   5   |
|    |javnih parkirišč  |strnjenem delu   |      |
|    |          |naselja, ki ima   |      |
|    |          |vzpostavljena    |      |
|    |          |urejena parkirišča |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
|10.   |območje urejenih  |vsa zemljišča v   |   10   |
|    |zelenih ali     |strnjenem delu   |      |
|    |rekreacijskih    |naselja, ki ima   |      |
|    |površin       |vzpostavljene    |      |
|    |          |zelene ali     |      |
|    |          |rekreacijske    |      |
|    |          |površine      |      |
+--------+--------------------+--------------------+------------+
«
5. člen
V prvem stavku 9. člena se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).«
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se skladno s 5. in 9. členom tega odloka določi naslednje število točk:
+--------------------+------------------------------------------+
|Namembnost     |        Število točk        |
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|          |  I.  |  II.  |  III. |  IV.  |
|          | območje | območje | območje | območje |
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|A – gospodarske   |   150|    110|    90|     70|
|dejavnosti     |     |     |     |      |
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|B – poslovne    |   200|    150|   100|     70|
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|C – trgovinske in  |   160|    120|    70|     50|
|storitvene     |     |     |     |      |
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|D – družbene    |   100|    80|    60|     30|
|dejavnosti, javne  |     |     |     |      |
|funkcije      |     |     |     |      |
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|E – stanovanjski  |    50|    40|    20|     10|
|namen        |     |     |     |      |
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|F – počitniški   |    50|    50|    50|     50|
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
|          |     |     |     |     «|
+--------------------+---------+----------+---------+-----------+
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje na območju celotne občine, glede na razvrstitev naselij v 5. členu tega odloka in skladno z namensko rabo, določeno v vsakokratnem veljavnem izvedbenem prostorskem aktu občine. Obračuna se tako, da seštevek točk, ugotovljenih po merilih iz 8. in 10. člena odloka, pomnožimo s faktorjem 0,4.«
8. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črta besedilo »oziroma je bilo izdano lokacijsko dovoljenje«.
9. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena.
10. člen
Črta se tretji odstavek 14. člena.
11. člen
Črtata se 15. in 16. člen.
12. člen
V prvem stavku drugega odstavka 18. člena se črta besedilo »v višini 50 %«.
13. člen
Črta se prva alinea prvega odstavka 20. člena.
14. člen
Naziv poglavja VII. se na novo glasi »KONČNE DOLOČBE«.
15. člen
Črtata se 22. in 23. člen.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-005/2011-002
Gorenja vas, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost