Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4038. Uredba o navzkrižni skladnosti
4039. Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju
4040. Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi
4041. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
4042. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije
4043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij
4044. Uredba o spremembah Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
4045. Uredba o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju
4046. Uredba o spremembah Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
4047. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami
4048. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Odloki

4049. Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka

Sklepi

4050. Sklep o določitvi zneska na enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida

MINISTRSTVA

4051. Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora
4052. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil
4053. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
4054. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 2015
4055. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Zlati Slovenci«
4056. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija IMTA, ustanova za razvoj predavateljev managementa«
4057. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ustanova«
4058. Odločba o soglasju k spremembi imena ustanove in k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi »KD Fundacija, ustanova«
4059. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Notarska fundacija – ustanova«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4060. Tarife o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
4061. Tarifa o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev
4062. Tarifa o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
4063. Tarifa o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
4064. Poročilo o gibanju plač za oktober 2014

OBČINE

Turnišče

4065. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19

Zagorje ob Savi

4066. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015
4067. Sklep o izdaji soglasja k sporazumnemu prenehanju pogodbe o izvajanju javne službe socialno varstvene storitve »pomoč na domu«
4068. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2014–2018
4069. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A
AAA Zlata odličnost