Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4039. Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju, stran 10908.

Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način ravnanja organizacij za kontrolo in certificiranje v ekološkem kmetovanju pri ugotovljenih kršitvah in nepravilnostih ter sankcije za izvajalce v primeru ugotovljenih nepravilnosti in kršitev za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. 9. 2008, str. 103), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 836/2014 z dne 31. julija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 230 z dne 1. 8. 2014, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L št. 334 z dne 12. 12. 2008, str. 25), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 829/2014 z dne 30. julija 2014 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L št. 228 z dne 31. 7. 2014, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1235/2008/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo naslednje:
1. huda kršitev ali kršitev z dolgoročnim učinkom iz 30. člena Uredbe 834/2007/ES pomeni neskladnost posamezne zahteve, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 8/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi), katere posledica je zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za vse kmetijske pridelke oziroma živila pri pridelavi oziroma predelavi;
2. manjša kršitev pomeni neskladnost posamezne zahteve, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi;
3. namerna kršitev pomeni zavestno kršitev posamezne zahteve, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi, z razumevanjem in ob zavedanju možnih posledic takšnega dejanja;
4. ponavljajoča kršitev pomeni enako kršitev posamezne zahteve, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi, pri istem izvajalcu, najmanj dva krat v dveh zaporednih koledarskih letih;
5. večja kršitev pomeni neskladnost posamezne zahteve, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi, katere posledica je zavrnitev izdaje oziroma razveljavitev certifikata za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila pri pridelavi oziroma predelavi.
3. člen
(vodenje evidenc)
(1) Če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi, da evidence, ki jih mora voditi izvajalec, niso v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi oziroma da so nepopolne, mora izvajalec evidence dopolniti najpozneje v 20 dneh, če je manjkajoče podatke mogoče pridobiti.
(2) Če izvajalec ne dopolni evidenc v roku iz prejšnjega odstavka oziroma so evidence nepopolne in manjkajočih podatkov ni mogoče pridobiti, se izvajalcu certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila zavrne oziroma razveljavi.
4. člen
(manjša kršitev)
(1) Izvajalec mora neskladnosti, ki pomenijo manjšo kršitev, odpraviti v roku, ki ga določi organizacija za kontrolo in certificiranje.
(2) Če izvajalec ne odpravi neskladnosti v roku iz prejšnjega odstavku, se mu certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila zavrne oziroma razveljavi.
5. člen
(večja kršitev)
(1) Če gre za večjo kršitev, organizacija za kontrolo in certificiranje izvajalcu zavrne oziroma razveljavi certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila pri pridelavi oziroma predelavi.
(2) Za večjo kršitev iz prejšnjega odstavka se šteje:
– če je v tleh presežena opozorilna emisijska vrednost v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične emisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh,
– če se uporablja seme ali semenski material, ki je obdelan z nedovoljenimi sredstvi,
– če se izvaja hidroponska pridelava po 4. členu Uredbe 889/2008/ES,
– če se uporabljajo oziroma so prisotni proizvodi in snovi, ki niso v skladu z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES,
– če izvajalec ne izvaja kolobarja oziroma ima na isti površini enako kulturo več kakor dve leti,
– če je v suhi snovi presežen dovoljeni delež konvencionalne krme v obroku oziroma glede na celotno letno količino krme,
– če na kmetijskem gospodarstvu poteka vezana reja živali, ki ni v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi,
– če natovarjanje in raztovarjanje živali poteka z uporabo kakršnegakoli električnega spodbujevalnika za priganjanje živali,
– če se nadzorni ukrepi za veterinarska zdravila za živali ne izvajajo v skladu s 77. členom Uredbe 889/2008/ES,
– če izvajalec hkrati neekološko in ekološko prideluje enake sorte kmetijskih rastlin, ki se jih ne da ločiti,
– če izvajalec hkrati neekološko in ekološko vzreja enake vrste živali, razen pri ribogojstvu, kakor je določeno v 11. členu Uredbe 834/2007/ES,
– če postopki priprave ekološke hrane ne potekajo časovno ali prostorsko ločeno od neekološke hrane,
– če se pri predelavi uporabljajo snovi in tehnike, ki bi povrnile lastnosti, ki se izgubijo med predelavo,
– če vzorca potrdila o kontrolnem pregledu iz priloge V in vzorca izpiska potrdila o kontrolnem pregledu iz priloge VI Uredbe 1235/2008/ES ne potrdi pristojni carinski organ pri uvozu iz tretjih držav za kmetijske pridelke oziroma živila, ki so pridelana oziroma proizvedena v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
– če izvajalec predhodno ni pridobil dovoljenja za izjeme od pravil ekološkega kmetovanja v skladu z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES ter Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi ali
– če ekološka pridelava oziroma predelava ne poteka v skladu s splošnimi pravili kmetijske pridelave iz 4. člena Uredbe 834/2007/ES.
(3) Pri vzporedni pridelavi, določeni z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES, se za neekološko pridelavo oziroma predelavo prejšnji odstavek ne uporablja.
6. člen
(huda kršitev)
(1) Če gre za hudo kršitev, organizacija za kontrolo in certificiranje izvajalcu zavrne oziroma razveljavi certifikat za vse kmetijske pridelke oziroma živila pri pridelavi oziroma predelavi.
(2) Za hudo kršitev iz prejšnjega odstavka se šteje:
– če organizaciji za kontrolo in certificiranje ne omogoči dostopa do objektov v skladu s 67. členom Uredbe 889/2008/ES,
– če odkloni kontrolo organizacije za kontrolo in certificiranje,
– če izvajalec ne vodi nobene evidence, predpisane z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi,
– če označuje oziroma oglašuje izdelke z izrazi iz 23. člena Uredbe 834/2007/ES in ti niso proizvedeni v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi,
– če je bila ugotovljena namerna kršitev, ki se nanaša na uporabo ali prisotnost proizvodov in snovi, ki niso dovoljene z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES, ali
– če uporablja ionizirajoče sevanje.
7. člen
(obdobje preusmeritve)
(1) Če se izvajalcu zavrne oziroma razveljavi certifikat za posamezne vrste živali, začne ponovno teči obdobje preusmeritve za te živali, kakor je določeno z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi.
(2) Če je bila ugotovljena kršitev na kmetijskih zemljiščih, katere posledica je zavrnitev oziroma izdaja certifikata za kmetijske pridelke oziroma živila, začne ponovno teči obdobje preusmeritve na teh kmetijskih površinah, kakor je določeno z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi.
(3) Če se izvajalcu zavrne oziroma razveljavi certifikat za vse kmetijske pridelke oziroma živila iz prejšnjega člena, začne ponovno teči obdobje preusmeritve na vseh kmetijskih površinah oziroma za vse živali.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko organizacija za kontrolo in certificiranje po uradni dolžnosti pri posameznem izvajalcu skrajša obdobje preusmeritve za kmetijske površine in živali v naslednjih primerih:
– če na podlagi analize proizvodov živalskega ali rastlinskega porekla ugotovi, da ni prisotnih nedovoljenih proizvodov in snovi,
– če na podlagi analize tal ali kmetijskih rastlin in njihovih delov ugotovi, da ni prisotnih nedovoljenih proizvodov in snovi.
8. člen
(huda kršitev z dolgoročnim učinkom)
(1) Če je do zavrnitve izdaje oziroma razveljavitve certifikata prišlo, ker je bila pri izvajalcu ugotovljena huda kršitev iz prve do tretje alineje ter šeste alineje drugega odstavka 6. člena te uredbe in gre za ponavljajočo kršitev, organizacija za kontrolo in certificiranje izvajalcu ne izda naslednjega certifikata najmanj tri mesece od zavrnitve oziroma razveljavitve certifikata.
(2) Če je do zavrnitve izdaje oziroma razveljavitve certifikata prišlo, ker je bila pri izvajalcu ugotovljena huda kršitev iz četrte in pete alineje drugega odstavka 6. člena te uredbe, organizacija za kontrolo in certificiranje izvajalcu ne izda naslednjega certifikata najmanj šest mesecev od zavrnitve oziroma razveljavitve certifikata.
9. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00715-10/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-2330-0009
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik