Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4049. Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka, stran 10936.

Na podlagi 248. in 249. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2 in 109/12), prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 6. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, tretjega in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacija, dejavnost, organi in njihove pristojnosti, način financiranja in druga temeljna vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Javnega gospodarskega zavoda Rinka (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Zavod se ustanovi z združitvijo javnih gospodarskih zavodov, ki so bili ustanovljeni z:
– Odlokom o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p. o.,« v »Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve« (Uradni list RS, št. 62/01 in 112/13),
– Odlokom o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13),
– Odlokom o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka, p. o.,« v »Javni gospodarski zavod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13) ter
– Odlokom o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Kozjak, p. o.,« v »Javni gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kmetijstvo« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13).
3. člen
Ustanoviteljica zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa uresničuje in obveznosti izpolnjuje Vlada Republike Slovenije.
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Firma zavoda je: Javni gospodarski zavod Rinka.
Skrajšano ime firme zavoda je: JGZ Rinka.
Sedež zavoda je: Linhartova ulica 3, 3000 Celje.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod v okviru registrirane dejavnosti kot gospodarsko javno službo opravlja:
– dejavnosti iz 6. člena tega odloka z zagotavljanjem dela zaprtim osebam v skladu z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2 in 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZIKS-1) v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor in Prevzgojnem domu Radeče (v nadaljnjem besedilu: ZPKZ), in sicer znotraj dejavnosti, ki jo opravlja sam, ali v skladu z ZIKS-1 zunaj zavoda pri pravnih in fizičnih osebah, s katerimi s pogodbo podrobneje uredi pogoje dela ter medsebojne pravice in obveznosti;
– strokovne, tehnične in druge naloge, vezane na nepremično premoženje, ki je v lasti ustanoviteljice in mu je s tem odlokom dano v brezplačno uporabo, ter druge naloge, ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj.
Gospodarska javna služba, ki jo opravlja zavod, je sestavni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, kot je določeno z letnim programom dela in finančnim načrtom.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
Dejavnost, ki jo opravlja zavod kot gospodarsko javno službo, lahko zaradi smotrne in gospodarne izrabe opreme opravlja tudi za zunanje uporabnike – tržna dejavnost.
6. člen
Dejavnosti zavoda skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
01.110  Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in
     oljnic
01.130  Pridelovanje zelenjadnic in melon,
     korenovk in gomoljnic
01.190  Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih
     rastlin
01.300  Razmnoževanje rastlin
01.4   Živinoreja
01.410  Prireja mleka
01.420  Druga govedoreja
01.430  Konjereja
01.450  Reja drobnice
01.460  Prašičereja
01.470  Reja perutnine
01.490  Reja drugih živali
01.500  Mešano kmetijstvo
14.190  Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter
     dodatkov
16.100  Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.230  Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240  Proizvodnja lesene embalaže
16.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
     plute, slame in protja
22.220  Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
     mas
24.310  Hladno vlečenje profilov
24.320  Hladno valjanje traku
24.330  Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
24.340  Hladno vlečenje žice
24.530  Litje lahkih kovin
24.540  Litje drugih neželeznih kovin
25.110  Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
     njihovih delov
25.500  Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
     valjanje kovin; prašna metalurgija
25.611  Prekrivanje kovin s kovino
25.110  Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
     njihovih delov
25.120  Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.290  Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev
     in cistern
25.732  Proizvodnja orodja za stroje
25.731  Proizvodnja ročnega orodja
25.9   Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
25.930  Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in
     vzmeti
28.2   Proizvodnja drugih naprav za splošne
     namene
29.200  Proizvodnja karoserij za vozila;
     proizvodnja prikolic, polprikolic
31.090  Proizvodnja drugega pohištva
31.010  Proizvodnja pohištva za poslovne in
     prodajne prostore
31.020  Proizvodnja kuhinjskega pohištva
32.990  Drugje nerazvrščene predelovalne
     dejavnosti
43.210  Inštaliranje električnih napeljav in
     naprav
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.390  Druga zaključna gradbena dela
46.230  Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.90   Nespecializirana trgovina na debelo
47.190  Druga trgovina na drobno v
     nespecializiranih prodajalnah
77    Dajanje v najem in zakup
77.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v
     najem in zakup
78.200  Posredovanje začasne delovne sile
78.300  Druga oskrba s človeškimi viri
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
     okolice
82.920  Pakiranje
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče
     dejavnosti za poslovanje
85.320  Srednješolsko poklicno in strokovno
     izobraževanje
85.5   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
     usposabljanje
95.220  Popravila gospodinjskih in hišnih naprav
     in opreme
95.290  Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
     izdelkov
96.10   Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
7. člen
Za opravljanje sklopov dejavnosti se lahko oblikujejo notranje organizacijske enote (v nadaljnjem besedilu: NOE). NOE vodi vodja; organizacija in delovanje NOE se določita s statutom.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
8. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti zavod odgovarja z lastnim premoženjem.
Ustanoviteljica odgovarja le za obveznosti zavoda, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe, katere obseg se določa v letnem programu dela in finančnem načrtu zavoda.
9. člen
Zavod v pravnem prometu uporablja žig, katerega obliko in besedilo določi direktor zavoda, ki s svojim aktom lahko uredi tudi vsa druga vprašanja v zvezi z uporabo žiga.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
10. člen
Zavodu se da nepremično stvarno premoženje v brezplačno uporabo z dnem ustanovitve in se izkazuje v poslovnih knjigah ustanoviteljice. Ustanoviteljica in zavod uredita medsebojna razmerja na podlagi pogodbe, katere sestavni del je seznam nepremičnin s knjigovodskimi vrednostmi. Zavod krije stroške tekočega vzdrževanja, stroške investicijskega vzdrževanja pa pokriva ustanoviteljica.
Na zavod se z ustanovitvijo prenese premično stvarno premoženje javnih gospodarskih zavodov iz 2. člena tega odloka ter premoženje, ki jim je bilo dano s strani ustanovitelja, kot ustanovni vložek in se izkazuje v poslovnih knjigah zavoda.
Zavod mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– s prihodki od tržne dejavnosti,
– iz proračuna Republike Slovenije ter
– z dotacijami, donacijami, darili in iz drugih virov.
12. člen
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu nakazila za opravljanje gospodarske javne službe iz 5. člena tega odloka na podlagi potrjenega programa dela in finančnega načrta ob upoštevanju stroškov:
– nagrad in drugih stroškov za delo zaprtih oseb,
– plač in drugih stroškov dela zaposlenih na področju javne gospodarske službe.
Sestava stroškov in višina nakazil iz prejšnjega odstavka se določita v letni pogodbi, ki jo Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij sklene z zavodom v skladu z merili, ki jih predpiše Ministrstvo za pravosodje.
Ustanovitelj zagotavlja polovico vrednosti nagrad in drugih stroškov za delo zaprtih oseb določenih s Pravilnikom o količnikih za določitev osnovnih plačil o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov (Uradni list RS, št. 52/02 in 86/09).
Cenik dejavnosti javne gospodarske službe in cenik tržne dejavnosti sprejme upravni odbor na predlog direktorja.
13. člen
Polovica presežka prihodkov nad odhodki, ustvarjenega s prihodki iz druge in tretje alineje 11. člena tega odloka, zavod praviloma namenja za ohranitev, razvoj in širitev svoje dejavnosti v skladu s potrjenim finančnim načrtom zavoda.
Druga polovica presežka prihodkov nad odhodki se vrne ustanoviteljici za financiranje gospodarske javne službe.
VI. DELOVNA RAZMERJA
14. člen
Plače in pravice iz delovnih razmerij zaposlenih v zavodu se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki se uporabljajo za zaposlene v javnih gospodarskih zavodih.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE DO UPRAVLJANJA ZAVODA
15. člen
Ustanoviteljica ima poleg z zakonom določenih pristojnosti še naslednje pristojnosti:
– daje soglasje k statutu zavoda;
– daje soglasje k srednje- in dolgoročnemu razvojnemu načrtu zavoda;
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ter letnemu poročilu;
– daje soglasje k načinu razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in odloča o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad 300.000 (tristo tisoč) eurov;
– daje soglasje k ceniku javne gospodarske službe;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– imenuje in razrešuje direktorja.
16. člen
Neposredno odgovorni organ za nadzor nad delom in poslovanjem zavoda je Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
VIII. ORGANA ZAVODA
17. člen
Organa zavoda sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.
Upravni odbor
18. člen
Upravni odbor ima pet članov.
Ustanoviteljica imenuje tri člane, in sicer enega na predlog Ministrstva za finance, enega na predlog Ministrstva za pravosodje in enega na predlog Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
En član je direktor enega od zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma (v nadaljevanju: zavodi za prestajanje kazni zapora), ki je imenovan za dve leti. Upravni odbor s poslovnikom določi zaporedje imenovanj.
Enega člana upravnega odbora izvolijo zaposleni v zavodu. Kandidata za člana upravnega odbora lahko pisno predlaga skupina najmanj polovice zaposlenih. Postopek volitev določi upravni odbor s poslovnikom.
Člani upravnega odbora, razen člana iz tretjega odstavka tega člena, so imenovani za štiri leta.
19. člen
Članom upravnega odbora preneha funkcija:
– s prenehanjem mandatov direktorjev zavodov za prestajanje kazni zapora,
– z odpoklicem,
– če sami odstopijo in
– z razrešitvijo predstavnika zaposlenih.
20. člen
Upravni odbor izvoli predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora z večino glasov vseh svojih članov.
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja odločitve upravnega odbora ter ga zastopa glede na druge organe zavoda in tretjih oseb.
Če je predsednik upravnega odbora zadržan ali odsoten, njegove naloge prevzame njegov namestnik.
21. člen
Upravni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje njegov predsednik na predlog direktorja ali posameznega člana upravnega odbora. Na zahtevo najmanj dveh članov upravnega odbora ali direktorja zavoda mora predsednik prav tako sklicati sejo.
Odločanje upravnega odbora je veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov. Upravni odbor odloča z navadno večino navzočih članov. Če je izid neodločen, odloča glas predsednika.
Direktor zavoda se mora na vabilo udeleževati sej upravnega odbora.
Potek seje in sprejeti sklepi upravnega odbora morajo biti jasno zapisani v zapisniku seje, ki ga potrdijo člani upravnega odbora in podpiše predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik, če vodi sejo. Zapisnik se pošlje vsem članom upravnega odbora najpozneje v sedmih delovnih dneh po seji.
Seja upravnega odbora je lahko tudi dopisna, če temu ne nasprotuje noben njegov član. Dopisno sejo lahko skliče le predsednik upravnega odbora na predlog člana upravnega odbora ali direktorja zavoda.
Tehnično in administrativno pomoč za izvedbo seje upravnega odbora mora zagotoviti zavod.
Upravni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi s svojim delovanjem.
22. člen
Naloge in pristojnosti upravnega odbora so:
– sprejme statut zavoda;
– na predlog direktorja sprejme srednjeročni in dolgoročni razvojni načrt zavoda ter ju predloži v soglasje ustanoviteljici;
– na predlog direktorja sprejme letni program dela in finančni načrt ter ju predloži v soglasje ustanoviteljici;
– sprejme letno poročilo in ga skupaj z revizijskim poročilom predloži v soglasje ustanoviteljici;
– sprejme cenik dejavnosti javne gospodarske službe in ga predloži v soglasje ustanoviteljici;
– sprejme cenik tržne dejavnosti;
– na predlog direktorja in po predhodnem mnenju revizorja sprejme merila (ključe) za delitev stroškov, odhodkov in prihodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti;
– spremlja in nadzoruje poslovanje zavoda skladno z letnim načrtom.
23. člen
Člani upravnega odbora so za svoje delo upravičeni do sejnine v višini, kot jo določi ustanoviteljica.
Upravičeni so tudi do povrnitve utemeljenih potnih stroškov.
Direktor
24. člen
Direktorja imenuje in razrešuje ustanoviteljica na predlog upravnega odbora in na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Ustanoviteljica imenuje direktorja zavoda in z njim sklene pogodbo o zaposlitvi. Med trajanjem mandata ali do razrešitve je direktor v delovnem razmerju v zavodu.
Direktor je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih;
– višja raven znanja enega tujega jezika.
25. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo;
– če huje krši delovne obveznosti ali prekorači pooblastila;
– če upravni odbor ugotovi, da ni sposoben voditi poslov in zastopati zavoda;
– če sprejema odločitve v nasprotju s predpisi;
– če mu ustanoviteljica ali upravni odbor izreče nezaupnico zaradi slabih poslovnih dosežkov;
– če ne izvaja sklepov ali ne izpolnjuje navodil ustanoviteljice ali Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
Če je direktor razrešen, ustanoviteljica na predlog upravnega odbora imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
26. člen
Direktor zavoda ima naslednje pristojnosti in naloge:
– vodi, organizira in usklajuje poslovanje zavoda ter zastopa in predstavlja zavod;
– izvaja sklepe upravnega odbora;
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– predlaga upravnemu odboru sprejetje drugih splošnih aktov;
– predlaga upravnemu odboru sprejetje srednjeročnega in dolgoročnega razvojnega načrta zavoda ter ga predloži v soglasje ustanoviteljici;
– predlaga upravnemu odboru sprejetje letnega načrta zavoda, sprejema ukrepe za njegovo uresničitev ter poroča upravnemu odboru o delovnih in poslovnih dosežkih zavoda;
– je odredbodajalec in skladno s tem podpisuje poslovne akte, listine in druge dokumente, ki se nanašajo na finančno poslovanje zavoda;
– v skladu z veljavnim letnim načrtom zavoda odloča o prodaji in nakupu osnovnih sredstev, o dokončnih odpisih osnovnih sredstev, opreme in neizterljivih obveznosti, o najemanju posojil in razporejanju finančnih sredstev;
– predpisuje oziroma izdaja vse akte o delovanju zavoda, za katere niso pristojni drugi organi zavoda;
– izvršuje pravice in obveznosti delodajalca;
– predpisuje urnik poslovanja posameznih enot zavoda, določa delovni čas;
– določa prodajne cene in cene za opravljanje vseh vrst storitev na podlagi sprejetih cenikov tržne dejavnosti;
– odloča o likvidnostnem zadolževanju do 30.000 (trideset tisoč) eurov;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti.
27. člen
Direktor zavoda samostojno sklepa posle do zneska 30.000 (trideset tisoč) eurov, nad tem zneskom pa le s soglasjem upravnega odbora, če ni s tem odlokom za posamezne vrste poslov določeno drugače.
Direktor zavoda lahko posamezna opravila iz svoje pristojnosti s splošnim ali posebnim pisnim pooblastilom prenese na druge zaposlene.
IX. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE, FINANČNO POSLOVANJE
28. člen
Zavod vodi računovodstvo skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, s slovenskimi računovodskimi standardi in pravilnikom o računovodstvu.
Zaradi usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom zavod vodi tudi posebno knjigovodsko evidenco proračunskih prihodkov po načelu plačane izvedbe.
29. člen
Zavod mora zagotoviti ločene knjigovodske evidence za dejavnost javne gospodarske službe in za tržne dejavnosti v skladu z merili, ki jih sprejme njegov upravni odbor.
30. člen
Zavod mora imeti revidirane letne računovodske izkaze. Pri reviziji se skladno s predpisi ugotavljajo tudi namenskost, učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.
31. člen
Zavod vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in poslovnofinančnimi načeli.
Za skladnost finančnega poslovanja s predpisi in poslovnofinančnimi načeli je poleg direktorja zavoda posebno odgovoren zaposleni, ki skrbi za to poslovanje.
32. člen
Zavod mora pripraviti delovni program in finančni načrt ob upoštevanju delitve dejavnosti iz 5. člena tega odloka.
Delovni programa in finančni načrt zavoda morata vsebovati najmanj:
– program dela (ločeno za gospodarsko javno službo in tržno dejavnost);
– načrt vzdrževanja premičnega in nepremičnega premoženja (redno in izredno vlaganje v obnovo ter vlaganje v izboljšave);
– stanje osebja in predstavitev kadrovske politike;
– načrt prihodkov in odhodkov ob upoštevanju delitve iz 5. člena tega odloka;
– predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in
– druge podatke, potrebne za pripravo pogodbe iz drugega odstavka 12. člena tega odloka.
Obliko delovnega programa in finančnega načrta zavod uskladi z Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
X. SPLOŠNI AKTI
33. člen
Poleg statuta ima zavod še naslednje splošne akte:
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– poslovnik o delu upravnega odbora,
– akte poslovne politike,
– pravilnik o računovodstvu,
– akt o varstvu pri delu,
– akt o poslovni skrivnosti in
– druge akte, ki jih določajo predpisi.
Akte iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka sprejme upravni odbor, druge pa direktor zavoda.
XI. POSLOVNA SKRIVNOST
34. člen
Za poslovno skrivnost zavoda se štejejo listine in podatki, ki jih zaradi njihove narave in pomena za poslovanje zavoda ni dovoljeno sporočati, pošiljati ali dajati na vpogled nepooblaščenim osebam, razen na način, predpisan z aktom zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Upravni odbor sprejme statut in merila iz 29. člena tega odloka najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
36. člen
Drugi splošni akti morajo biti sprejeti najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi statuta. Do uskladitve se uporabljajo obstoječi statuti in splošni akti javnih gospodarskih zavodov iz 2. člena tega odloka, če niso v nasprotju s tem odlokom. Ob neskladju se uporablja ta odlok.
37. člen
Ustanoviteljica do imenovanja direktorja v skladu s 24. členom tega odloka imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da pod njenim nadzorom opravi priprave za začetek dela zavoda.
38. člen
Javni gospodarski zavodi iz 2. člena tega odloka se preoblikujejo v NOE.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p. o.,« v »Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve« (Uradni list RS, št. 62/01 in 112/13), Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13), Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Obrtne delavnice Rinka, p. o.,« v »Javni gospodarski zavod Rinka Celje, kovinska proizvodnja, mizarstvo, pranje perila« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13) in Odlok o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Kozjak, p. o.,« v »Javni gospodarski zavod Kozjak, kovinska predelava, galvanika, kmetijstvo« (Uradni list RS, št. 60/01 in 112/13).
40. člen
Zavod prevzame pogodbene ter druge pravice in obveznosti javnih gospodarskih zavodov iz 2. člena tega odloka.
41. člen
Pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan uveljavitve tega odloka v zavodih, določenih v 2. členu tega odloka, skladno s 75. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.) preidejo na zavod.
42. člen
Direktorjem javnih gospodarskih zavodov iz 2. člena tega odloka z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat in se imenujejo za vodje NOE.
43. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00720-18/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-2030-0059
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost