Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4061. Tarifa o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev, stran 10964.

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10 in 40/14 – ZIN-B) in četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O
o letnih plačilih za izvajanje poštnih storitev
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2015.
2. člen
(vrednost točke in število točk)
(1) Vrednost točke znaša 9,58 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09).
3. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 0100-2/2014/58
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
EVA 2014-2130-0048
Franc Dolenc l.r.
Direktor
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 38100-8/2014/3, z dne 24. 12. 2014.