Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4043. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij, stran 10933.

Na podlagi tretjega odstavka 181. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij
1. člen
V Uredbi o inšpekcijskem nadzoru tujih ladij (Uradni list RS, št. 105/10) se v 1. členu v oklepaju črtata podpičje in besedilo »v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/16/ES« ter se za zaklepajem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/38/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L št. 218 z dne 14. 8. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/16/ES)«.
2. člen
V 2. členu se v 1. točki črta točka g). Za dosedanjo točko h), ki postane točka g), se dodajo nove h), i) in j) točke, ki se glasijo:
»(h) Konvencija o delu v pomorstvu, 2006 (v nadaljnjem besedilu: MLC 2006),
(i) Mednarodna konvencija o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah, 2001 (v nadaljnjem besedilu: konvencija AFS 2001),
(j) Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, ki jo povzroči onesnaženje z gorivom, 2001 (v nadaljnjem besedilu: konvencija Bunkers 2001);«.
Na koncu 19. točke se pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 20. in 21. točka, ki se glasita:
»20. »spričevalo o delu v pomorstvu« je spričevalo iz predpisa 5.1.3 MLC 2006;
21. »izjava o skladnosti dela v pomorstvu« je izjava iz predpisa 5.1.3 MLC 2006.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vsa sklicevanja na konvencije, mednarodne kodekse in resolucije, vključno s sklicevanjem na spričevala in druge dokumente, so sklicevanja na konvencije, mednarodne kodekse in resolucije v njihovi najnovejši različici.«.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Na taki ladji pomorski inšpektor opravi podrobnejši inšpekcijski pregled v skladu s postopki, določenimi s pariškim memorandumom.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ukrepi, določeni v tej uredbi, ne smejo znižati splošne ravni varstva pomorščakov v skladu s socialnim pravom Evropske unije na področjih, za katera se uporablja ta uredba, glede na razmere, ki so že prevladujoče v posamezni državi članici. Če pomorski inšpektor pri izvajanju ukrepov iz te uredbe na ladjah, ki plujejo pod zastavo Evropske unije, ugotovi nedvomne kršitve prava Evropske unije, takoj obvesti pristojni organ, da sprejme nadaljnje ukrepe.«.
4. člen
Za prvim odstavkom 13. člena se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Če se pri podrobnejšem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da delovne in življenjske razmere na ladji niso v skladu z zahtevami MLC 2006, pomorski inšpektor takoj opozori poveljnika ladje o ugotovljenih pomanjkljivostih in mu določi rok, v katerem mora ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti.
(3) Če pomorski inšpektor ugotovi, da so pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka resne ali se nanašajo na prijavo, vloženo v skladu z 19. točko dela A Priloge V te uredbe, opozori organizacije pomorščakov in ladjarjev ter lahko obvesti predstavnika države zastave in predloži ustrezne informacije pristojnim organom v naslednjem pristanišču postanka.
(4) Pomorski inšpektor lahko o ugotovitvah iz drugega in tretjega odstavka tega člena predloži izvod zapisnika generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo, zato da se sprejmejo ustrezni in smotrni ukrepi ter zagotovi zapis teh informacij in se o njih obvestijo stranke, ki bi se lahko odločile za ustrezne postopke. Zapisniku priloži vse odgovore, ki jih je prejel v določenem roku od zaprošenih pristojnih organov države zastave.«.
5. člen
V drugem odstavku 14. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pomorski inšpektor mora varovati zaupnost prijave, vključno s pogovori, ki jih je v zvezi s prijavo opravil s člani posadke.«.
6. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(prijave v zvezi z MLC 2006)
(1) Pomorščak na ladji, ki pristane v slovenskem pristanišču, lahko prijavo o domnevni kršitvi zahtev MLC 2006, vključno s pravicami pomorščakov, sporoči pomorskemu inšpektorju, ki opravi začetno preiskavo.
(2) Če je glede na vrsto prijave potrebno, začetna preiskava obsega preveritev, ali so bili opravljeni pritožbeni postopki na ladji v skladu s predpisom 5.1.5 MLC 2006. Pomorski inšpektor lahko opravi tudi podrobnejši inšpekcijski pregled v skladu z 9. členom te uredbe.
(3) Pomorski inšpektor si prizadeva za rešitev prijave na ravni ladje.
(4) Če preiskava ali inšpekcijski pregled razkrije neskladnost s 15. členom te uredbe, se uporablja navedeni člen.
(5) Kadar ne gre za kršitve iz prejšnjega odstavka in se prijava ne reši na ladji, pomorski inšpektor takoj obvesti državo zastave in jo zaprosi, da mu v določenem roku predloži predlog in načrt ukrepov za odpravo pomanjkljivosti. Inšpektor mora zapisnik o vsakem inšpekcijskem pregledu, opravljenem v skladu s to uredbo, vnesti v bazo podatkov iz 20. člena te uredbe.
(6) Če prijava ni rešena v skladu s prejšnjim odstavkom, pomorski inšpektor pošlje izvod zapisnika generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo. Zapisniku priloži vse odgovore, prejete v določenem roku od pristojnega organa države zastave. Pomorska inšpekcija obvesti tudi organizacije pomorščakov in ladjarjev ter redno sporoča statistike in informacije o rešenih prijavah generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo v skladu s četrtim odstavkom 13. člena te uredbe.
(7) Drugi odstavek 14. člena te uredbe se uporablja tudi za prijave kršitev MLC 2006.«.
7. člen
Za drugim odstavkom 15. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri delovnih in življenjskih razmerah na ladji, ki očitno ogrožajo varnost, zdravje ali zaščito pomorščakov, ali pomanjkljivostih, ki pomenijo resno ali ponovljeno kršitev zahtev MLC 2006 (vključno s pravicami pomorščakov), pomorski inšpektor ladjo zadrži ali prepove trgovske operacije, med katerimi so bile odkrite pomanjkljivosti. Odločba o zadržanju ladje ali prepovedi opravljanja trgovskih operacij velja, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti ali dokler pomorski inšpektor ne sprejme načrta ukrepov za odpravo teh pomanjkljivosti in ugotovi, da se bo načrt hitro izvedel. Pomorski inšpektor se pred sprejetjem načrta ukrepov lahko posvetuje s pristojnimi organi države zastave.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če se ladji zaradi hude ali ponovljene kršitve zahtev MLC 2006 (vključno s pravicami pomorščakov) prepove plovba ali če delovne in življenjske razmere na ladji nedvoumno ogrožajo varnost, zdravje ali zaščito pomorščakov, pomorski inšpektor takoj obvesti državo zastave ter povabi predstavnika države zastave, da zagotovi svojo prisotnost, in zaprosi državo zastave, da v določenem roku poda odgovor. Pomorski inšpektor takoj obvesti tudi organizacije pomorščakov in ladjarjev.«.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo deveti, deseti in enajsti odstavek.
8. člen
V četrtem odstavku 18. člena se za besedo »Predstojnik« doda beseda »uprave«.
9. člen
V 22. členu se število »XIV« nadomesti s številom »XIII«.
10. člen
V Prilogi I se v II. delu v točki 2B v peti alineji za besedilom »ladje, o katerih je poročal ali vložil prijavo poveljnik ladje,« doda besedilo »vključno s prijavami na kopnem,«.
V točki 2B se na koncu desete alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– ladje, za katere je bil dogovorjen načrt ukrepov za odpravo pomanjkljivosti iz tretjega odstavka 15. člena, vendar pomorski inšpektor ni preveril izvajanja tega načrta.«.
11. člen
V Prilogi IV se 14., 15. in 16. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»14. Zdravniška spričevala (MLC 2006)
15. Pregled razporeditve časa stražarjenja (MLC 2006 in STCW 78/95)
16. Evidenca delovnega časa in počitka pomorščakov (MLC 2006)«.
Za 44. točko se dodajo nove 45., 46., 47. in 48. točka, ki se glasijo:
»45. Spričevalo o delu v pomorstvu
46. Izjava o skladnosti dela v pomorstvu, dela I in II
47. Mednarodno spričevalo o sistemu za preprečevanje obraščanja ladij
48. Spričevalo o zavarovanju ali drugo finančno jamstvo v zvezi s civilno odgovornostjo za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto«.
12. člen
V Prilogi V se v delu A za 15. točko dodajo nove 16., 17., 18. in 19. točka, ki se glasijo:
»16. dokumentacija, ki se zahteva na podlagi MLC 2006, ni predložena, se ne vodi, je vodena nepravilno, ne vsebuje podatkov v skladu z MLC 2006 ali pa je drugače neveljavna;
17. delovne in življenjske razmere na ladji niso v skladu z zahtevami MLC 2006;
18. obstaja utemeljen sum, da je ladja zamenjala zastavo, zato da bi se izognila zahtevam MLC 2006;
19. obstaja prijava z domnevo, da nekatere delovne in življenjske razmere na ladji niso v skladu z zahtevami MLC 2006.«.
13. člen
V Prilogi X se v točki 3.10 naslov spremeni tako, da se glasi: »Področja po MLC 2006« in se za 7. točko dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. razmere na ladji očitno ogrožajo varnost ali zdravje pomorščakov;
9. neskladnost pomeni resno ali ponovljeno kršitev zahtev v skladu z MLC 2006 (vključno s pravicami pomorščakov) glede delovnih in življenjskih razmer za pomorščake na ladji, kakor so določene v spričevalu o delu v pomorstvu in izjavi o skladnosti dela v pomorstvu te ladje.«.
14. člen
V Prilogi XIV se v naslovu število »XIV« nadomesti s številom »XIII«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(1) Do uveljavitve MLC 2006 se med konvencije iz 1. točke prvega odstavka 2. člena uredbe uvršča Konvencija št. 147 o minimalnih normativih v trgovski mornarici.
(2) Določbe nove 1.h) točke, 20. in 21. točke prvega odstavka 2. člena, novega drugega, tretjega in četrtega odstavka 13. člena., novega 14.a. člena, novega tretjega in osmega odstavka 15. člena, spremenjene točke 2B) II. dela Priloge I, spremenjene 14., 15., 16. točke, nove 45. in 46. točke Priloge IV, 16., nove 17., 18. in 19. točke Priloge V, spremenjeni naslov v 3.10 točki, določbe novih 8. in 9. točke Priloge X te uredbe se začnejo uporabljati z dnem začetka veljavnosti MLC 2006.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-7/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-2430-0018
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik