Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4053. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih, stran 10946.

Na podlagi petega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 11. člena, sedmega odstavka 15. člena in tretjega odstavka 44. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08 in 42/10) se v 1. členu besedilo »z Uredbo Komisije (EU) št. 176/2010 z dne 2. marca 2010 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede osemenjevalnih središč za pridobivanje in skladiščenje semena, skupin za zbiranje in pridobivanje zarodkov, pogojev za kopitarje, ovce in koze kot donorje ter za ravnanje s semenom, jajčnimi celicami in zarodki navedenih vrst (UL L št. 52 z dne 3. 3. 2010, str. 14)« nadomesti z besedilom »z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 846/2014 z dne 4. avgusta 2014 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 92/65/EGS glede pogojev za donorje iz vrst enoprstih kopitarjev (UL L št. 232 z dne 5. 8. 2014, str. 5)«.
2. člen
V 2. členu se besedilo », z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 338/97/ES)« nadomesti z besedilom »), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 750/2013 z dne 29. julija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 212 z dne 7. 8. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 338/97/ES)«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se v 1. točki besedilo »Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES) in Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES)« nadomesti z besedilom »Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) št. 579/2014 z dne 28. maja 2014 o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (ULL št. 160 z dne 29. 5. 2014, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES) in Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeni z Uredbo (EU) Komisije št. 1137/2014 z dne 27. oktobra 2014 o spremembi priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obdelavo nekaterih vrst drobovine živali, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 307 z dne 28. 10. 2014, str. 28), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES)«.
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS)« nadomesti z besedilom »Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave)«.
5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) S psi, mačkami in belimi dihurji se lahko trguje, če:
a) izpolnjujejo pogoje iz 6. člena in, kjer je to ustrezno, 7. člena Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 576/2013/EU);
b) jih v roku 48 ur pred odpremo klinično pregleda veterinar veterinarske organizacije s koncesijo po zakonu, ki ureja veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni veterinar);
c) jih med prevozom na namembni kraj spremlja veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu veterinarskega spričevala iz dela 1 Priloge E Direktive 92/65/EGS. Z veterinarskim spričevalom, ki ga podpiše uradni veterinar, se potrjuje, da je pooblaščeni veterinar v ustreznem oddelku potnega lista za hišne živali (v nadaljnjem besedilu: potni list) dokumentiral, da je bil klinični pregled opravljen v skladu s prejšnjo točko. Iz potnega lista mora biti razvidno, da so živali v času kliničnega pregleda sposobne za načrtovani prevoz v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1). Potni list mora biti v formatu, določenem v prvem odstavku 21. člena Uredbe 576/2013/EU, in ustrezati vzorcu potnega lista za hišne živali, določenem v delih 1 in 2 Priloge III Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 109), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije št. 1219/2014 z dne 13 novembra 2014 o spremembi Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav (UL L št. 329 z dne 14. 11. 2014, str. 23).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Promet s psi, mačkami in belimi dihurji je dovoljen, če so glede označitve in registracije izpolnjeni pogoji, določeni v pravilniku, ki ureja označevanje in registracijo živali.«.
Četrti odstavek se črta.
6. člen
V 11. členu se v vseh odstavkih beseda »VURS« nadomesti z besedo »Uprava« v ustreznem sklonu.
7. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se dodajo tretji do peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Za mačke, pse in bele dihurje morajo biti uvozni pogoji enaki pogojem iz točk (a) do (d) prvega odstavka 10. člena in točke (a) prvega odstavka 2. člena Uredbe 576/2013/EU. Živali mora med prevozom na namembni kraj spremljati veterinarsko spričevalo iz točke c) drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(4) Uvoz psov, mačk in belih dihurjev je dovoljen, če so živali starejše od treh mesecev in cepljene proti steklini.
(5) O dodatnih pogojih glede zdravstvenega varstva živali se Uprava lahko posvetuje z Nacionalnim veterinarskim inštitutom Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-165/2014
Ljubljana, dne 24. decembra 2014
EVA 2014-2330-0159
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano