Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4060. Tarife o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 10960.

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr. in 40/13 – popr.) in 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F E
o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2015.
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev je 1,26 EUR. Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za vzpostavitev Centra za investicije je 0,32 EUR.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 0,88 EUR.
4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,18 EUR.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 0100-2/2014/57
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
EVA 2014-3330-0066
Franc Dolenc l.r.
Direktor
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 38100-8/2014/3, z dne 24. 12. 2014.