Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4070. Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB)
4071. Zakon o dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-D)
4072. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4073. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Islamski republiki Afganistan

MINISTRSTVA

4074. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za stisnjena plinasta goriva za vozila
4075. Pravilnik o postopku overitve meril
4076. Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
4077. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
4078. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
4079. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje
4080. Odločba o soglasju k odločitvi uprave ustanove o prenehanju ustanove FUNDACIJA HARFA, USTANOVA ZA IZPELJAVO KIPARSKIH PROJEKTOV
4081. Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave ustanove o prenehanju ustanove GRAD KOSTEL ustanova – fundacija za ureditev in oživitev grajskega naselja
4082. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA IGOR GRDINA, ustanova za podpiranje knjižnih izdaj na področju slovenistike in slovenske literarne in glasbene zgodovine

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4083. Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko
4084. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije
4085. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4086. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cankova

4087. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2015

Dol pri Ljubljani

4088. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015
4089. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Grad

4090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2014

Kočevje

4091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje
4092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje
4093. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje
4094. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
4095. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
4096. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Komen

4097. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015
4098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4099. Sklep o potrditvi članice Občinskega sveta Občine Komen
4100. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2015

Koper

4101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper in Občini Ankaran
4102. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Kuzma

4103. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2014
4104. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2015

Litija

4105. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin (Uradni list RS, št. 119/05 in 89/12) po skrajšanem postopku

Medvode

4106. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja MS 9/2-1 Medvode
4107. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena

Moravske Toplice

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014
4109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice
4110. Sklep o uskladitvi neprofitnih najemnin v Občini Moravske Toplice
4111. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2015

Mozirje

4112. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2015
4113. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2015
4114. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Podčetrtek

4149. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2015
4150. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
4151. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1241 – Lastnič

Postojna

4115. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2015
4116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
4117. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja
4118. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
4119. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Postojna
4120. Sklep o spremembi Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ptuj

4121. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož

Radeče

4122. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2015
4123. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2015
4124. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2015

Rečica ob Savinji

4125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014
4126. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2015
4127. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
4128. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem glasilu
4129. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015
4130. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015
4131. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015

Rogatec

4132. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2015
4133. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2015

Slovenske Konjice

4152. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2015
4153. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
4154. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2015
4155. Sklep o enotni ceni za najem grobov v Občini Slovenske Konjice

Šempeter-Vrtojba

4134. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015
4135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter - Vrtojba
4136. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba

Šentrupert

4137. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar–marec 2015

Škofja Loka

4138. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za del leta 2014

Škofljica

4139. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
4140. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2015
4141. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2015

Šmarješke Toplice

4142. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2015
4143. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Štore

4144. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2014
4145. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2015

Vrhnika

4146. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2015
4147. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015
4148. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti