Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4149. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2015, stran 11161.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 19. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Podčetrtek za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|                             V EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2015|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  4.226.996|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.309.224|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.987.218|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.413.973|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   227.650|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   345.595|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   322.006|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   268.106|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    2.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   48.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    5.000|
|   |in nematerialnega premož.         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   912.772|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   912.772|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  4.037.396|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.171.303|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   167.760|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalca za socialno   |   27.273|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   876.920|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   51.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   48.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.428.790|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   15.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   768.850|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   128.000|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   516.940|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.371.303|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.371.303|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   66.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |   66.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   189.600|
+---------------------------------------------------------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   189.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   189.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |      0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA         |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni kontov in načrta razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Podčetrtek
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu Občine Podčetrtek se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma župana.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnem naročanju in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s sklepom določi župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Podčetrtek se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemka proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
4. člen
(namenski odhodki in prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namen, določen v tem zakonu
2. prihodki krajevnih skupnosti (najemnine za grobove in najemnine za poslovne prostore)
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4. prihodki turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma
5. prihodki takse za obremenjevanje voda
6. prihodki drugih ekoloških taks
7. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med področji proračunske porabe v okviru posameznega neposrednega PU odloča na predlog predlagatelja župan oziroma v primeru ožjih delov predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, voda, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana, ki o tem poroča občinskemu svetu na naslednji seji.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 45.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob spreminjanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Višini splošne proračunske rezervacije je določena v posebnem delu proračuna.
O namenu uporabe sredstev splošne proračunske rezervacije v višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 450 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2015 se občina ne namerava dodatno zadolževati.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta, oziroma za EU projekte, do višine že odobrenih EU sredstev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih soustanoviteljica je Občina Podčetrtek, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Podčetrtek v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 032-022/2014
Podčetrtek, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost