Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice, stran 11117.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 90/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 3. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice
1. člen
V 4. členu Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 40/14):
– se pri Lokacija, EŠD: 6748, Ime enote: Bukovnica – Eneolitska naselbina, pred številko parcele 1851 doda besedilo: »južni del parcele št.«; ter dodajo parcele številka: »890, 891 in 892/2 k.o. Bukovnica«,
– se pri Lokacija, EŠD: 14259, Ime enote Filovci – Rimska naselbina, črtajo parcele številke: 6882, 6883, 6884 in 6885 k.o. Filovci in se nadomestijo s parcelami št.: »6182, 6183, 6184 in 6185 k.o. Filovci«;
– se pri Lokacija, EŠD: 6787, Ime enote: Selo – Rimska cesta, črta parcela št. 196l, ki se nadomesti s parcelo št. »196«;
– se v Opisu vplivnega območja spomenika, EŠD: 30, Ime enote: Bogojina – Cerkev Gospodovega vnebohoda, črtajo parcele št.: 2683/3, 2684 in 2681 k.o. Bogojina, ki se nadomestijo s parcelo št. »2683/4 k.o. Bogojina«;
– Utemeljitev razglasitve pri EŠD: 22251, Ime enote: Fokovci – Domačijo Vidovo se spremeni tako, da se glasi:
»Domačija z vrhkletno stanovanjsko hišo, prosto stoječim pritličnim gospodarskim poslopjem, z vodnjakom sredi dvorišča, stoji v gričevnatem predelu naselja Fokovci, na Vidovem Bregu.
Leta 1927 grajena zidana vrhkletna stanovanjska hiša, s podolžno pet osno fasado in dvoosnim rizaltom v osrednji osi, predstavlja izjemno ambiciozno zasnovano stavbno enoto domačije. Na vseh fasadah je mogoče slediti razgibani fasadni delitvi, nakazani s horizontalnimi in vertikalnimi členitvami. Pokriva jo simetrična opečna dvokapnica, zasnovana v obliki T. V celoti je ohranjeno notranje in zunanje prvotno leseno stavbno pohištvo z okovjem, kakor tudi sama notranja oprema. V kuhinji je ohranjen značilen zidani štedilnik z okovjem. Niz zidanih gospodarskih poslopij z opečno dvokapnico, predstavlja južno mejo domačijskega kompleksa. V vzhodnem pročelju tega niza se odkriva letnica 1937. Na dvorišču stoji ohranjen značilen vodnjak s prenovljeno dvokapno opečno strešico. Domačija predstavlja tako z arhitekturnega kot ambientalnega vidika, del bogate stavbne dediščine prve četrtine 20. stoletja.«
– se pri EŠD: 450, Ime enote: Martjanci – Cerkev sv. Martina v Opisu vplivnega območja spomenika črta parcela številka 680 k.o. Martjanci ter doda parceli številka: 680/1 in 680/2 k.o. Martjanci;
– se pri Lokacija, EŠD: 22244, Ime enote: Vučja Gomila – Domačija Miškino, črta parcela št. 1969/1, ki se nadomesti s parcelo št. »5041 k.o. Vučja Gomila«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-00001/2013-37
Moravske Toplice, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost