Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4076. Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije, stran 10995.

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in postopek izdaje službenih izkaznic uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Finančna uprava).
2. člen
(1) Službena izkaznica je sestavljena iz usnjenega ovitka in identifikacijske kartice s posebnimi zaščitnimi elementi.
(2) Službena izkaznica je veljavna, če vsebuje oba dela, določena v prejšnjem odstavku.
3. člen
(1) Ovitek je iz črnega usnja, velikosti 100 x 73 mm.
(2) Na sprednji strani usnjenega ovitka je na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: »Službena izkaznica«.
(3) Na notranji strani usnjenega ovitka je prostor za vstavitev identifikacijske kartice.
4. člen
(1) Identifikacijska kartica je velika 85 x 54 mm.
(2) Identifikacijska kartica je v treh odtenkih modro-zelene barve, znak Finančne uprave je v beli barvi, leva stranica srednjega kraka je sive barve, drugi napisi so beli.
5. člen
Obrazec identifikacijske kartice je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Uradni osebi, ki je zaposlena na delovnem mestu v okviru:
– finančnega urada, ki je na območju, kjer živi avtohtona italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, ali
– Generalnega finančnega urada, delo pa opravlja v prostorih finančnega urada, ki je na območju, kjer živi avtohtona italijanska oziroma madžarska narodna skupnost,
se izda identifikacijska kartica z besedilom v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku, in sicer tako, da se na hrbtni strani ponovijo elementi iz 5. člena tega pravilnika v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
7. člen
Notranja organizacijska enota Generalnega finančnega urada, pristojna za kadrovske zadeve, izvaja administrativno-tehnične naloge v zvezi z izdajo službenih izkaznic in v kadrovski evidenci Finančne uprave poleg osebnega imena uradne osebe evidentira datum izdaje, prenehanja veljavnosti, odvzema, uničenja oziroma nadomestitev izkaznice, registrsko številko službene izkaznice ter razlog za prenehanje veljavnosti, odvzem, uničenje oziroma nadomestitev službene izkaznice.
8. člen
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati v nasprotju z namenom, za katerega je izdana.
9. člen
(1) Službena izkaznica se zamenja in izda nova:
– če je bila imetniku ukradena,
– če jo je uradna oseba izgubila,
– če je poškodovana,
– če uradna oseba spremeni osebno ime ali
– če se spremeni drug bistven podatek iz službene izkaznice.
(2) Uradna oseba mora v primeru izgube službene izkaznice ali v primeru katerega koli drugega razloga iz prejšnjega odstavka to dejstvo nemudoma sporočiti organizacijski enoti iz 7. člena tega pravilnika, da to označi v svojih evidencah in uredi preklic njene veljavnosti.
(3) Preklic službene izkaznice se objavi na spletni strani FURS.
(4) Če je bila namesto službene izkaznice, ki je bila izgubljena ali ukradena, izdana nova službena izkaznica, se naknadno najdena službena izkaznica uniči.
10. člen
(1) Službena izkaznica preneha veljati z dnem, ko uradni osebi preneha delovno razmerje ali, ko iz drugih razlogov izgubi status oziroma pooblastila uradne osebe.
(2) Službena izkaznica se uradni osebi odvzame za čas prepovedi opravljanja dela.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora uradna oseba takoj po prejemu posamičnega akta vrniti službeno izkaznico organizacijski enoti iz 7. člena tega pravilnika.
11. člen
(1) Vrnjene službene izkaznice se komisijsko uničijo. Za ta namen imenuje predstojnik Finančne uprave tričlansko komisijo, ki o uničenju sestavi zapisnik.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje ali fizično uničenje.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
(1) Službene izkaznice po tem pravilniku se izdajo najpozneje do 31. 12. 2015.
(2) Do izdaje novih službenih izkaznic so veljavne in se uporabljajo službene izkaznice, izdane na podlagi predpisov, ki se prenehajo uporabljati v skladu s 14. členom tega pravilnika.
13. člen
Ob prejemu službene izkaznice, izdane v skladu s tem pravilnikom, mora uradna oseba vrniti staro službeno izkaznico organizacijski enoti iz 7. člena tega pravilnika.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehata uporabljati Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (Uradni list RS, št. 81/00, 4/01 – popr. in 25/14 – ZFU) in Pravilnik o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (Uradni list RS, št. 140/04, 33/05, 109/12 in 25/14 – ZFU).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 007-891/2014/21
Ljubljana, 24. decembra 2014
EVA 2013-1611-0197
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost