Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4105. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin (Uradni list RS, št. 119/05 in 89/12) po skrajšanem postopku, stran 11110.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A (109/12) in 76/14 – odl. US) ter 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je župan Občine Litija dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin (Uradni list RS, št. 119/05 in 89/12) po skrajšanem postopku
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb ter dopolnitev in pravna podlaga)
Območje urejanja LN Grbin
normativno ureja Odlok o lokacijskem načrtu za območje Grbin (Uradni list RS, št. 119/05 in 89/12) (v nadaljevanju: LN Grbin), ki je bil sprejet v letu 2005 in ki je bil v letu 2012 že enkrat noveliran. Leta 2010 je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10), ki pa je v 125. členu določil, da z dnem uveljavitve tega odloka kot občinski prostorski izvedbeni akt Odlok o lokacijskem načrtu Grbin v celoti ostane v veljavi.
S predmetnim sklepom se za območje urejanja LN Grbin ponovno začenja postopek za sprejetje spremembe in dopolnitve odloka, in sicer iz razloga, ker je investitor pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za komunalno infrastrukturo ponovno naletel na problem, ki bi ga bilo s sprejetjem dopolnilnega člena o tolerancah pri gradnji komunalne infrastrukture moč odpraviti in posledično pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja za končno uspešno predajo komunalne infrastrukture. Skladno s sedmim odstavkom 96. člena ZPNačrt se Odlok o lokacijskem načrtu za območje Grbin šteje za občinski podrobni prostorski načrt in se zato spreminja oziroma dopolnjuje po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
2. člen
(Območje predvidenih sprememb LN Grbin)
Območje urejanja LN Grbin je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10) opredeljeno v enoto urejanja prostora LI – 57 SSe naselja Litija, ki se ureja na podlagi Odloka o lokacijskem načrtu Grbin (Uradni list RS, št. 119/05 in 89/12).
3. člen
(Predmet in programska izhodišča ter vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo)
Priprava sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Postopek se bo zaradi manjšega obsega predvidenih sprememb vodil po skrajšanem postopku v skladu z 61.a členom ZPNačrt, zato so roki za podajanje smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter za potek javne razgrnitve skrajšani na 15 dni.
V spremembah in dopolnitvah je predviden le sprejem dodatnega oziroma dopolnilnega člena o tolerancah gradnje komunalne infrastrukture, s katerim se bo določila velikost možnih odstopanj od rešitev, ki so dopustna, če se z novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, ne poslabšajo bivalne in delovne razmere na območju načrta oziroma na sosednjih območjih ter niso v nasprotju z javno koristjo.
4. člen
(Roki za pripravo posamezne faze)
Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN:
+------------------------------------------------------+--------+
|Faze                         |Rok   |
+------------------------------------------------------+--------+
|Objava Sklepa o začetku priprave OPPN         |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Izdelava osnutka OPPN                 |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora     |15 dni |
+------------------------------------------------------+--------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN v skladu      |    |
|z zahtevami iz smernic                |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|I. obravnava na seji Občinskega sveta Občine Litija  |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN      |15 dni |
|in javna obravnava                  |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve    |    |
|in javne obravnave                  |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj      |    |
|nosilcev urejanja prostora              |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora      |15 dni |
+------------------------------------------------------+--------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN za II. obravnavo  |    |
|na Občinskem svetu Občine Litija           |    |
+------------------------------------------------------+--------+
|Priprava končnega predloga po sprejemu sprememb OPPN |    |
|na Občinskem svetu Občine Litija in objava Odloka o  |    |
|spremembah OPPN v Uradnem listu RS          |    |
+------------------------------------------------------+--------+
Zaradi predmetne spremembe OPPN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
5. člen
(Način pridobivanja strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Strokovno rešitev izdela izvajalec sprememb in dopolnitev OPPN, izbran s strani pripravljavca, v skladu s podpisano pogodbo o financiranju izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Grbin, številka 350-3/2008-49 z dne 23. 12. 2014. Izvajalec del poleg potrebnih strokovnih podlag in rešitev upošteva vsebino smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Predmet sprememb in dopolnitev je le sprejem dodatnega oziroma dopolnilnega člena o tolerancah gradnje komunalne infrastrukture, zato bodo kot nosilci urejanja prostora vključeni le nosilci urejanja prostora, vezani na komunalno infrastrukturo.
1. JP Komunalno stanovanjsko podjetje, Ponoviška cesta 15, Litija
2. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, Ljubljana
3. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
4. Občina Litija, Jerebova 14, Litija.
Kolikor se v postopku priprave sprememb OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-ta pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo v 15-dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev OPPN morajo nosilci v roku 15 dni izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje izdano.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN zagotavljajo soinvestitorji in sicer v skladu s podpisano pogodbo o financiranju izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Grbin, številka 350-3/2008-49 z dne 23. 12. 2014.
8. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, na naslovu: http://www.litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Litija pošlje ta sklep tudi Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-3/2008-48
Litija, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost