Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4070. Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), stran 10981.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB)
Razglašam Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-15
Ljubljana, dne 29. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O ORGANU IN SKLADU ZA REŠEVANJE BANK (ZOSRB)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon ureja organ za reševanje bank (v nadaljnjem besedilu: organ za reševanje), sklad za reševanje bank (v nadaljnjem besedilu: sklad) in premostitveno banko.
2. člen
(prenos aktov Evropske unije)
Ta zakon delno prenaša Direktivo 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 190).
3. člen
(pojmi, uporabljeni v tem zakonu)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »banka« pomeni banko, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo in ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnico banke tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev. Za namen tega zakona se SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana ne šteje za banko.
2. »izredni ukrep« je izredni ukrep, kot ga ureja zakon, ki ureja bančništvo.
3. »Odbor za finančno stabilnost« je Odbor za finančno stabilnost, ustanovljen na podlagi zakona, ki ureja makrobonitetni nadzor finančnega sistema.
4. »Uredba (EU) št. 575/2013« je Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).
5. »zajamčena vloga« je zajamčena vloga, kot je določena v zakonu, ki ureja bančništvo.
II. ORGAN IN SKLAD ZA REŠEVANJE BANK
4. člen
(organ za reševanje)
(1) Naloge in pristojnosti organa za reševanje izvaja Banka Slovenije.
(2) Banka Slovenije izvaja naloge in pristojnosti organa za reševanje z izvajanjem izrednih ukrepov in z ustanovitvijo premostitvene banke.
(3) Banka Slovenije za namene iz prvega odstavka tega člena vzpostavi ustrezno notranjo organizacijo, da se zagotovi operativna neodvisnost in prepreči nasprotje interesov pri izvajanju nalog in pooblastil Banke Slovenije v zvezi z ukrepi za reševanje na eni strani ter izvajanju nalog in pooblastil glede izvajanja nadzora na podlagi zakona, ki ureja bančništvo in Uredbe (EU) št. 575/2013 na drugi strani. Operativna neodvisnost je zagotovljena, kadar se zagotovi ločeno poročanje in oblikovanje predlogov za odločitve, ki jih Banka Slovenije sprejme kot organ za reševanje in kot organ, pristojen za nadzor nad bančnim sistemom.
5. člen
(sklad)
(1) Banka Slovenije vzpostavi sklad. Sklad predstavlja premoženje bank, s katerim v skladu s tem zakonom upravlja Banka Slovenije. Sklad je namenjen financiranju reševanja bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih banki lahko izreče Banka Slovenije in financiranju premostitvene banke.
(2) Banka Slovenije sklad upravlja tako, da ga vodi, predstavlja in zastopa. Banka Slovenije v okviru vodenja sklada tudi upravlja njegovo premoženje.
(3) Sklad nima pravne osebnosti.
(4) Sredstva, ki predstavljajo premoženje sklada, se lahko uporabijo le v skladu s tem zakonom.
(5) Obveznosti, ki jih prevzame sklad, se poplačajo iz premoženja sklada. Banka Slovenije in banke ne odgovarjajo za obveznosti sklada.
6. člen
(čas delovanja sklada za reševanje)
Sklad preneha z delovanjem 31. decembra 2024.
7. člen
(sposobnost biti stranka v sodnem postopku)
Sklad ima sposobnost biti stranka v sodnem postopku. Sklad v sodnem postopku zastopa Banka Slovenije ali oseba, ki jo Banka Slovenije za to pooblasti.
8. člen
(upravljanje sklada)
(1) Banka Slovenije upravlja sklad ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in od drugega premoženja v upravljanju Banke Slovenije.
(2) Banka Slovenije sklepa posle upravljanja sklada v njegovem imenu in za njegov račun.
(3) Banka Slovenije upravlja sredstva sklada tako, da se zagotavlja stalna in takojšnja razpoložljivost naložb sklada za potrebe financiranja naložb pri izvajanju izrednih ukrepov v posamezni banki.
9. člen
(upravljanje sredstev sklada)
(1) Banka Slovenije določi naložbeno politiko za upravljanje sredstev sklada tako, da se zagotavlja njihova varnost, njihovo nizko tveganje in njihova visoka likvidnost.
(2) S sredstvi sklada, ki pomenijo naložbo sklada v banki, nastalo na podlagi tretjega odstavka 11. člena tega zakona, upravlja Banka Slovenije z upoštevanjem ciljev izrednih ukrepov ter standardov skrbnega gospodarjenja.
(3) Banka Slovenije ovrednoti sredstva sklada po pošteni vrednosti ter mesečno obvešča banke o vrednosti sklada ter vrednosti naložbe posamezne banke v skladu. Banka Slovenije ob koncu poslovnega leta sestavi računovodske izkaze sklada, ki jih revidira pooblaščena revizorka ali revizor.
10. člen
(kritje stroškov upravljanja sklada)
Stroški, povezani z revidiranjem računovodskih izkazov ter drugi stroški Banke Slovenije, povezani z upravljanjem sklada, se krijejo iz sredstev sklada. Stroški upravljanja, ki jih zaračuna Banka Slovenije, ne smejo presegati dejanskih stroškov upravljanja.
III. SREDSTVA SKLADA
11. člen
(uporaba sredstev sklada)
(1) Sredstva sklada se lahko uporabijo samo za kritje stroškov njegovega delovanja, za financiranje izvajanja izrednih ukrepov, ki jih izreče Banka Slovenije, za financiranje premostitvene banke v skladu s tem zakonom in za izplačila v skladu z drugim odstavkom 18. člena tega zakona.
(2) Sredstva sklada se lahko uporabijo za financiranje izvajanja izrednih ukrepov, ki jih izreče Banka Slovenije, če Banka Slovenije po posvetovanju z Odborom za finančno stabilnost ter z ministrstvom, pristojnim za finance, oceni, da je zagotovitev sredstev sklada v zvezi z izrednimi ukrepi v posamezni banki nujna, da se zagotovi stabilnost finančnega sistema.
(3) Sredstva sklada se lahko, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, uporabijo kot:
1. vplačilo v kapitalske instrumente premostitvene banke za namene vplačila njenega ustanovitvenega kapitala ali za zagotavljanje njene kapitalske ustreznosti;
2. vplačila v kapitalske instrumente banke, ki so ji bili izrečeni izredni ukrepi, če se ti kapitalski instrumenti izdajo zaradi zagotavljanja kapitalske ustreznosti te banke, in so predhodno pokrite pretekle izgube banke;
3. posojila, garancije, jamstva ali druga zavarovanja, dana premostitveni banki ali banki, ki so ji bili izrečeni izredni ukrepi in so predhodno pokrite pretekle izgube banke.
(4) Pri oceni iz drugega odstavka tega člena Banka Slovenije upošteva razloge za izredne ukrepe ter ali je zaradi teh razlogov ogrožena ali bi lahko bila ogrožena stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji. Pri presoji, ali je oziroma ali bi lahko bila ogrožena finančna stabilnost, se uporabijo merila, ki za ugotavljanje ogroženosti stabilnosti finančnega sistema določa zakon, ki ureja bančništvo.
12. člen
(sredstva sklada)
(1) Sredstva sklada zagotavljajo banke.
(2) Banke zagotovijo sredstva za delovanje sklada z vplačilom ustanovnih denarnih sredstev in izrednim vplačilom denarnih sredstev.
13. člen
(ciljna raven sredstev)
(1) Ciljna raven sredstev sklada znaša 2,3 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji, pri čemer se sredstva v višini 1,3 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog zagotovijo z vplačanimi ustanovnimi denarnimi sredstvi v skladu s 14. členom tega zakona. Za sredstva v višini enega odstotka vsote vseh zajamčenih vlog pa banke zagotavljajo likvidna sredstva kot zavarovanje za izredno vplačilo denarnih sredstev v skladu s 15. in 16. členom tega zakona.
(2) Za izračun ciljne ravni se kot vsota vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji upošteva podatek o stanju na dan 30. septembra 2014.
14. člen
(vplačilo ustanovnih denarnih sredstev)
(1) Banke vplačajo ustanovna denarna sredstva ob ustanovitvi sklada. Banke vplačajo denarna sredstva na podlagi zahteve Banke Slovenije, v kateri je določena višina sredstev, ki naj jih banka vplača.
(2) Banka Slovenije določi višino sredstev, ki naj jih v sklad vplačajo vse banke tako, da vplačila vseh bank dosežejo skupno 1,3 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog. Če se premoženje sklada zmanjša zaradi izplačila v skladu s prvo točko drugega odstavka 18. člena tega zakona, ostale banke na podlagi zahteve Banke Slovenije sorazmerno zagotovijo sredstva v višini izplačanega zneska.
(3) Banka Slovenije pri določanju višine sredstev, ki naj jih vplača posamezna banka, upošteva delež, ki ga glede na obveznosti vseh bank, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital bank po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge vseh bank, pomenijo obveznosti te banke, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital te banke po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge pri tej banki. Za izračun višine sredstev, ki naj jih vplača posamezna banka, se upošteva stanje na dan 30. septembra 2014.
(4) Banka Slovenije ne zahteva vplačila denarnih sredstev, če ugotovi, da banka zaradi vplačila ne bo zagotavljala ali v naslednjih šestih mesecih verjetno ne bo izpolnjevala zahtev glede kapitalske ustreznosti in ustrezne likvidnosti v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali Uredbo (EU) št. 575/2013 in so oziroma bodo verjetno s tem podani razlogi za odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev. V tem primeru Banka Slovenije od banke zahteva vplačilo denarnih sredstev, ko ugotovi, da so pri banki prenehali razlogi iz prejšnjega stavka. Banka Slovenije najmanj vsakih šest mesecev preverja, ali so pri banki še podani razlogi iz prvega stavka tega odstavka. Če banka preneha pred vplačilom denarnih sredstev, ostale banke na podlagi zahteve Banke Slovenije sorazmerno zagotovijo sredstva v višini zneska, ki bi ga morala vplačati banka, ki je prenehala pred vplačilom.
(5) Banka Slovenije v 3 dneh od vplačil denarnih sredstev bank po prvem odstavku tega člena javno objavi seznam bank, ki so vplačala denarna sredstva in višino vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah, ter seznam bank, ki denarnih sredstev niso vplačala. Banka Slovenija v 3 dneh od dneva izplačila javno objavi tudi ime banke oziroma seznam bank, ki so jim bila izplačana denarna sredstva na podlagi prve točke drugega odstavka 18. člena tega zakona in višino teh izplačil po posamezni banki. Banka Slovenije v 3 dneh od vplačil denarnih sredstev bank po prvem odstavku tega člena javno objavi tudi seznam bank, ki jim na podlagi prejšnjega odstavka ni bilo potrebno vplačati denarnih sredstev.
15. člen
(izredno vplačilo denarnih sredstev)
(1) Če sredstva, ki jih vplačajo banke v sklad na podlagi prejšnjega člena, ne zadoščajo za financiranje izvajanja izrednih ukrepov, Banka Slovenije naloži bankam, da v sklad vplačajo dodatna denarna sredstva v obsegu, ki je potreben za financiranje izvajanja izrednih ukrepov, vendar skupno največ v višini likvidnih sredstev, ki jih banke zagotavljajo na podlagi 16. člena tega zakona.
(2) Delež posamezne banke pri vplačilu dodatnih sredstev v sklad na podlagi zahteve iz prejšnjega odstavka se določi sorazmerno z deležem, ki ga predstavljajo likvidna sredstva te banke glede na likvidna sredstva pri vseh bankah.
(3) Posamezna banka mora zagotoviti vplačilo dodatnih sredstev v sklad največ v višini likvidnih sredstev, ki jih mora zagotavljati na podlagi 16. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije v 3 dneh od naložitve bankam, da v skladu s prvim odstavkom tega člena vplačajo dodatna sredstva, javno objavi seznam teh bank in višino dodatno vplačanih sredstev po posameznih bankah.
16. člen
(zagotavljanje likvidnih sredstev)
(1) Banke morajo biti sposobne, da skladu kadarkoli zagotovijo denarna sredstva v skupnem znesku, ki je enak enemu odstotku vsote vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah. Višina zneska denarnih sredstev, ki ga mora biti sposobna zagotoviti posamezna banka, se določi v sorazmerju z deležem, ki ga glede na obveznosti vseh bank, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital bank po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge vseh bank, pomenijo obveznosti te banke, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital te banke po 72. členu Uredbe EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge pri tej banki.
(2) Banke z namenom zagotavljanja sposobnosti izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka zagotavljajo likvidna sredstva v obliki varnih in likvidnih naložb najmanj v višini, določeni na podlagi prejšnjega odstavka.
(3) Likvidna sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo izključno za namene izrednega vplačila denarnih sredstev bank v sklad na podlagi zahteve Banke Slovenije v skladu s prvim odstavkom 15. člena tega zakona.
(4) Banka Slovenije predpiše merila in pogoje za naložbe bank, ki se lahko upoštevajo kot likvidna sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz tega člena, ter določi vsebino, roke in način poročanja bank glede izpolnjevanja te obveznosti.
17. člen
(dolžnosti nove banke)
(1) Ne glede na določbe 14. člena tega zakona zahteva Banka Slovenije od banke, ki pridobi dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, po ustanovitvi sklada, vplačilo denarnih sredstev najkasneje v treh mesecih po pridobitvi dovoljenja za opravljanje bančnih storitev.
(2) Banka Slovenije določi višino denarnih sredstev, ki naj jih vplača banka, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev tako, da določi povprečno vrednost naložb bank v sklad, ki jo prilagodi upoštevajoč predvideno stopnjo tveganosti poslovanja nove banke. Povprečna vrednost naložb bank v sklad se določi na podlagi zadnjega revidiranega izkaza finančnega položaja banke.
(3) Ne glede na določbe 16. člena tega zakona zahteva Banka Slovenije od banke, ki pridobi dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, po ustanovitvi sklada, da banka zagotovi likvidna sredstva najkasneje v treh mesecih po pridobitvi dovoljenja za opravljanje bančnih storitev.
(4) Banka Slovenije določi višino likvidnih sredstev, ki naj jih zagotavlja banka, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev tako, da določi povprečno višino likvidnih sredstev, ki jih zagotavljajo druge banke in jo prilagodi upoštevajoč predvideno stopnjo tveganosti poslovanja nove banke.
18. člen
(vplačana sredstva so naložba banke)
(1) Sredstva, ki jih banka vplača v sklad, predstavljajo naložbo te banke.
(2) Naložba posamezne banke v sklad ni prenosljiva in se izplača banki iz sklada:
1. če banka preneha ali se zoper banko v skladu s predpisi začne postopek stečaja ali prisilne likvidacije, ali
2. ob prenehanju sklada, z likvidacijo naložb sklada.
(3) Naložba v sklad se v primerih iz prejšnjega odstavka izplača banki glede na sorazmerni delež sredstev, ki jih je banka vplačala v sklad. V primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka se delež banke določi z upoštevanjem vrednosti sredstev sklada, ki se določi na podlagi zadnjega razpoložljivega revidiranega izkaza finančnega položaja sklada.
IV. PREMOSTITVENA BANKA
19. člen
(premostitvena banka)
(1) Banka Slovenije lahko z odločbo o izrednih ukrepih, s katero izreče izredni ukrep prenosa premoženja in obveznosti banke, odloči o ustanovitvi premostitvene banke z vplačilom ustanovnega kapitala premostitvene banke iz sredstev sklada. Na premostitveno banko se prenese premoženje in obveznosti na podlagi odločbe o izrednih ukrepih, ki jih izreče Banka Slovenije. Premostitvena banka se za namene prenosa premoženja in obveznosti banke na prevzemno družbo, ki je izveden v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, šteje kot prevzemna družba.
(2) Premostitvena banka se ustanovi za obdobje dveh let od zadnjega prenosa premoženja in obveznosti na podlagi izrečenih izrednih ukrepov z možnostjo podaljšanja do skupno največ petih let, pri čemer Banka Slovenije pri odločanju o upravičenosti podaljšanja upošteva zlasti razmere na trgu in predvideno časovno obdobje za učinkovito izvrševanje izrednih ukrepov.
(3) Ustanovni kapital premostitvene banke se vplača v obliki denarnih ali stvarnih vložkov, ki se zagotovijo iz sklada ali s prenosom premoženja banke, ki ji je bil izrečen izredni ukrep, v višini obveznosti, ki se hkrati prenesejo na premostitveno banko. Edini delničar premostitvene banke je sklad.
(4) Banka Slovenije z odločbo iz prvega odstavka tega člena imenuje izredno upravo premostitvene banke. Za upravljanje premostitvene banke se uporabljajo določbe zakona o bančništvu, ki urejajo pristojnosti organov banke v času izrednih ukrepov in izredno upravo banke.
(5) Z izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je premostitvena banka, v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, finančnih in dodatnih finančnih storitev, ki jih bo opravljala premostitvena banka. V odločbi iz prvega odstavka tega člena se navedejo storitve, ki jih bo opravljala premostitvena banka.
(6) Če ni v tem členu določeno drugače, se za premostitveno banko smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, in Uredbe (EU) št. 575/2013, ki veljajo za banko, v kateri je imenovana izredna uprava.
(7) Banka Slovenije izda odločbo o prenehanju premostitvene banke, če:
1. se je premostitvena banka združila z drugim subjektom, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev, ki jih opravlja premostitvena banka;
2. je vse delnice premostitvene banke prevzel novi investitor ali so bila vsa sredstva, pravice in obveznosti premostitvene banke prenesena na tretjo osebo;
3. je poteklo obdobje iz drugega odstavka tega člena;
4. so sredstva premostitvene banke izčrpana in so njene obveznosti v celoti poravnane.
(8) V primeru iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka Banka Slovenije predlaga začetek prisilne likvidacije ali stečaja premostitvene banke. Za prisilno likvidacijo in stečaj premostitvene banke se uporabljajo določbe o prisilni likvidaciji in stečaju banke.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(vzpostavitev sklada)
Banka Slovenije vzpostavi sklad v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
21. člen
(vzpostavitev zahtevanega nivoja likvidnih sredstev)
Banke pričnejo zagotavljati likvidna sredstva v skladu s 16. členom tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
22. člen
(rok za sprejem akta Banke Slovenije)
Banka Slovenije sprejme akt iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
23. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/14-17/20
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EPA 216-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost