Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje, stran 11095.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Lekarne Kočevje (Uradni list RS, št. 9/93) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Kočevje Ljubljanska 26, Kočevje ustanavlja javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah odloča Občinski svet Občine Kočevje.«
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je: Kočevje, Roška cesta 16.«
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov. Svet sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Kočevje,
– en predstavnik delavcev, ki ga izvolijo zaposleni v zavodu na način, določen s statutom zavoda,
– en predstavnik uporabnikov, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih odobri svet zavoda in za znesek sredstev za plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.«
5. člen
V 21. členu se besedi »izvršnega sveta« nadomestita z besedama »občinskega sveta.«
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Neporabljeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, knjižen na kontu 980 »Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva« v višini 1.470.855,00 EUR vplača javni zavod v proračun Občine Kočevje najkasneje petnajst dni po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Zavod mora statut zavoda in druge akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku dveh mesecev po njegovi uveljavitvi.
8. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Dosedanji svet zavoda nadaljuje s svojim delom do oblikovanja novega sveta zavoda.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2014-2106
Kočevje, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost