Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014, stran 11128.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |                      |   v eurih|
+--------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2014|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  1.866.687|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           |  1.779.197|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               |  1.529.422|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       |  1.402.162|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje           |   83.960|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blagoin storitve    |   43.200|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki               |     100|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |   249.775|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |   224.440|
|   |premoženja                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.300|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    1.400|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |    2.850|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   19.785|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   37.630|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |   37.630|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |   49.860|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |   49.860|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz |      0|
|   |sredstev proračuna EU            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  1.852.261|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   668.340|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   151.361|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   22.520|
|   |varnost                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   462.282|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   10.507|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                 |   21.670|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   872.392|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   160.423|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in        |   429.465|
|   |gospodinjstvom               |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   80.935|
|   |ustanovam                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |   201.569|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |   273.529|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   273.529|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   38.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   27.200|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   10.800|
|   |uporabnikom                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |   14.426|
|   |(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH          |      0|
|   |POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |      0|
|   |finančnih naložb              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v    |      |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega   |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)           |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   220.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje           |   220.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |55 ODPLAČILA DOLGA             |   51.813|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   51.813|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   182.613|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE            |   168.187|
|   |(VII.-VIII.)                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE            |   –14.426|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)            |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA |      |
|LETA                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|9009 Splošni sklad za drugo            |   14.115|
+--------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.«
2. člen
Spremeni se besedilo 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 0 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
3. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 11. člena in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži za odobrena sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije za projekt Medgen borza v višini 220.000 EUR, največ za obdobje do prejema teh sredstev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-13
Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost