Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4131. Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015, stran 11133.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu – ZSpo (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji – NPŠ (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 16/11) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015
I. UVOD
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015 opredeljuje programe športa, ki se bodo v letu 2015 financirali iz sredstev občinskega proračuna, in s tem izvajalcem športnih programov nameni določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa športa v Uradnem listu RS.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA V LETU 2015
V letu 2015 bo Občina namenila sredstva za programe športa na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih« v višini 12.150,00 EUR in na proračunski postavki »19003 – Vrtci – dodatne dejavnosti – krožki«, v višini 636,00 EUR, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Občina v letu 2015 za sofinanciranje te dejavnosti namenja 100 % od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »19003 – Vrtci – dodatne dejavnosti – krožki«.
2. Športna rekreacija
Občina v letu 2015 za sofinanciranje te dejavnosti namenja 20 % od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«.
12. Delovanje društev, športne zveze ter zavodov, povezanih s športom na lokalni ravni
Občina v letu 2015 za sofinanciranje delovanja društev namenja 80 % od vseh sredstev, zagotovljenih v proračunu na proračunski postavki »18070 – Financiranje športa v društvih«.
III. UVELJAVITEV
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-17
Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost