Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4117. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, stran 11125.

Na podlagi določb 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 – ZDavNepr, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) ter sklepa št. 03201-1/2014-4 z dne 27. 1. 2014, je Občinski svet Občine Postojna na 3. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja
1.
Spremeni se določba b) točke sklepa Občinskega sveta Občine Postojna št. 03201-1/2014-4 z dne 27. 1. 2014 (v nadaljnjem besedilu: sklep), s katero se določi kot javno infrastrukturo na področju vzgoje in izobraževanja, osnovnošolskega izobraževanja ter predšolske vzgoje sledeči nepremičnini, ki sta namenjeni opravljanju teh dejavnosti:
1. OŠ Prestranek – spremeni se parcelna številka, in sicer se namesto parc. št. 4763/1 določi:
+------------+--------------------+-----------------+-----------+
|Naziv    |Naslov       |Parc. št. ter  |ID znak  |
|      |          |k.o.       |      |
+------------+--------------------+-----------------+-----------+
|OŠ     |Ulica 25. maja 14a, |4763/9, k.o.   |2492-   |
|Prestranek |6258 Prestranek   |2492 Slavina   |4763/9-0  |
+------------+--------------------+-----------------+-----------+
2. Vrtec Postojna – spremeni se parcelna številka, in sicer se namesto parc. št. 108/4 določi:
+-----------+---------------------+-----------------+-----------+
|Naziv   |Naslov        |Parc.  št. ter |ID znak  |
|      |           |k.o.       |      |
+-----------+---------------------+-----------------+-----------+
|Vrtec   |Dislocirana enota  |108/5, k.o. 2490 |2490-   |
|Postojna  |Škratek, Vilharjeva |Postojna     |108/5-0  |
|      |ulica 14, 6230    |         |      |
|      |Postojna       |         |      |
+-----------+---------------------+-----------------+-----------+
2.
Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47802-1/2014
Postojna, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost