Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4104. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2015, stran 11108.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 29. ter 98. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12 in 69/14) je župan Občine Kuzma dne 24. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kuzma za leto 2014 (Uradni list RS, št. 9/14 in 69/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |                     |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/     |   Proračun|
|    |                     | januar–marec|
|    |                     |     2015|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   435.390|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   362.767|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   286.154|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   261.126|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    18.140|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    6.875|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      13|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    76.613|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    4.204|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    3.075|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     194|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga      |      0|
|    |in storitev               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    69.141|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    17.989|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    8.520|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    9.469|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |     250|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     250|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |    54.385|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |    54.385|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   428.740|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   176.336|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    37.871|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    15.775|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   115.799|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    2.250|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    4.642|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   122.848|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |    79.165|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    28.449|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |    15.234|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   128.612|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   128.612|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     944|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi       |     944|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    6.650|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |    8.873|
|    |7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI   |       |
|    |BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ  |       |
|    |ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – |    63.582|
|    |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI  |       |
|    |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+------------------------+------------------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH  |              438|
|    |POSOJIL IN PRODAJA   |               |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |               |
|    |(750+751+752)      |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH  |              438|
|    |POSOJIL         |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |750 Prejeta vračila   |              438|
|    |danih posojil      |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih |               |
|    |deležev         |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova |               |
|    |privatizacije      |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN    |               |
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |               |
|    |DELEŽEV         |               |
|    |(440+441+442+443)    |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN    |               |
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH  |               |
|    |DELEŽEV         |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |440 Dana posojila    |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |441 Povečanje      |               |
|    |kapitalskih deležev in |               |
|    |naložb         |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |442 Poraba sredstev   |               |
|    |kupnin         |               |
|    |iz naslova       |               |
|    |privatizacije      |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |443 Povečanje      |               |
|    |namenskega premoženja v |               |
|    |javnih skladih     |               |
|    |in drugih osebah    |               |
|    |javnega prava,     |               |
|    |ki imajo premoženje v  |               |
|    |svoji lasti       |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA   |              438|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE  |               |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV   |               |
|    |(IV.-V.)        |               |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+------------------------+------------------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)   |            25.000|
+-------+------------------------+------------------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE      |            25.000|
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |500 Domače zadolževanje |            25.000|
+-------+------------------------+------------------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)  |            36.181|
+-------+------------------------+------------------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA     |            36.181|
+-------+------------------------+------------------------------+
|    |550 Odplačila domačega |            36.181|
|    |dolga          |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) |            –4.093|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH   |               |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-  |               |
|    |VIII.)         |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE    |            –11.181|
|    |(VII.-VIII.)      |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE    |            –6.650|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)  |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA   |             4.093|
|    |RAČUNIH NA DAN 31. 12. |               |
|    |PRETEKLEGA LETA     |               |
+-------+------------------------+------------------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine in na občinski spletni strani.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem uradnem glasilu Uradne objave Občine Kuzma ter se uporablja od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-0001/2014-61
Kuzma, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost