Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4112. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2015, stran 11118.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 3. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mozirje za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mozirje za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (evrih):
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.329.570,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.935.070,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.661.720,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.403.420,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7000 Dohodnina              | 2.403.420,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  181.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7030 Davki na nepremičnine        |  134.400,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7031 Davki na premičnine         |    400,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7032 Davki na dediščine in darila    |   5.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7033 Davki na promet nepremičnin     |   41.500,00|
|   |in na finančno premoženje        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   76.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7044 Davki na posebne storitve      |   1.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7047 Drugi davki na uporabo blaga    |   75.000,00|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |   1.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7060 Drugi davki             |   1.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  273.350,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  134.800,00|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in |    300,00|
|   |dividend ter presežkov prihodkov     |       |
|   |nad odhodki               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7102 Prihodki od obresti         |    500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7103 Prihodki od premoženja       |  134.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7111 Upravne takse in pristojbine    |   2.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   6.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7120 Globe in druge denarne kazni    |   6.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |    350,00|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7130 Prihodki od prodaje blaga      |    350,00|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  130.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7141 Drugi nedavčni prihodki       |  130.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  140.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   65.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7200 Prihodki od prodaje zgradb     |   65.000,00|
|   |in prostorov               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   75.000,00|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7221 Prihodki od prodaje stavbnih    |   75.000,00|
|   |zemljišč                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   26.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   26.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7300 Prejete donacije in darila     |   26.500,00|
|   |od domačih pravnih oseb         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  228.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  228.000,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7400 Prejeta sredstva iz državnega    |  201.000,00|
|   |proračuna                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7401 Prejeta sredstva iz občinskih    |   27.000,00|
|   |proračunov                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 2.691.439,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  982.912,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  245.244,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4000 Plače in dodatki          |  211.690,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4001 Regres za letni dopust       |   7.314,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4002 Povračila in nadomestila      |   14.850,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4005 Plače za delo nerezidentov     |   11.100,00|
|   |po pogodbi                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4009 Drugi izdatki zaposlenim      |    290,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   37.419,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4010 Prispevek za pokojninsko      |   19.660,00|
|   |in invalidsko zavarovanje        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje|   15.910,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4012 Prispevek za zaposlovanje      |    138,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4013 Prispevek za starševsko varstvo   |    231,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4015 Premije kolektivnega dodatnega in  |   1.480,00|
|   |pokojninskega zavarovanja,        |       |
|   |na podlagi ZKDPZJU            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  580.247,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4020 Pisarniški in splošni material   |   77.000,00|
|   |in storitve               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4021 Posebni material in storitve    |   11.667,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4022 Energija, voda, komunalne storitve |  117.600,00|
|   |in komunikacije             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4023 Prevozni stroški in storitve    |   3.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4024 Izdatki za službena potovanja    |   3.100,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4025 Tekoče vzdrževanje         |  269.110,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4026 Poslovne najemnine in zakupnine   |   21.700,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4027 Kazni in odškodnine         |   3.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4029 Drugi operativni odhodki      |   74.070,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   73.650,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4031 Plačila obresti od kreditov –    |   56.500,00|
|   |poslovnim bankam             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4032 Plačila obresti od kreditov – drugim|   2.500,00|
|   |finančnim institucijam          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4033 Plačila obresti od kreditov – drugim|   14.650,00|
|   |domačim kreditodajalcem         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   46.352,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4090 Splošna proračunska rezervacija   |   10.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4091 Proračunska rezerva         |   36.052,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4093 Sredstva za posebne namene     |    300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.132.170,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   18.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4102 Subvencije privatnim podjetjem   |   18.000,00|
|   |in zasebnikom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  283.300,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4111 Družinski prejemki in starševska  |   6.000,00|
|   |nadomestila               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4112 Transferi za zagotavljanje socialne |   3.000,00|
|   |varnosti                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4119 Drugi transferi posameznikom    |  274.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|   90.710,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4120 Tekoči transferi nepridobitnim   |   90.710,00|
|   |organizacijam in ustanovam        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  740.160,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4131 Tekoči transferi v sklade socialnega|   25.000,00|
|   |zavarovanja               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4133 Tekoči transferi v javne zavode   |  715.160,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  490.821,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  490.821,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4202 Nakup opreme            |   6.300,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4204 Novogradnje, rekonstrukcije     |  220.721,00|
|   |in adaptacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove |  214.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev |   4.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4208 Študije o izvedljivosti projektov, |   45.600,00|
|   |projektna dokumentacija, nadzor     |       |
|   |in investicijski inženiring       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   85.536,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   28.501,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4310 Investicijski transferi       |   8.001,00|
|   |nepridobitnim organizacijam in ustanovam |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4311 Investicijski transferi javnim   |   17.500,00|
|   |podjetjem in družbam, ki so v lasti   |       |
|   |države ali občin             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4314 Investicijski transferi posameznikom|   3.000,00|
|   |in zasebnikom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   57.035,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4323 Investicijski transferi javnim   |   57.035,00|
|   |zavodom                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  638.131,00|
|   |PRIMANJKLJAJ)              |       |
|   |(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj |       |
|   |odhodki)                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  711.281,00|
|   |7102) –                 |       |
|   |(II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez |       |
|   |prihodkov od obresti minus skupaj odhodki|       |
|   |brez plačil obresti)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  819.988,00|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7500 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
|   |od posameznikov in zasebnikov      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)|       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |  638.131,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  638.131,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  638.131,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam |  629.931,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |5503 Odplačila kreditov drugim domačim  |   8.200,00|
|   |kreditodajalcem             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |     0,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –638.131,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  –638.131,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. |     0,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
(posebni del proračuna)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od prispevkov občanov in se uporabijo za rekonstrukcijo cest.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju in realizaciji proračuna ob polletju, dokončno pa pri sprejemanju zaključnega računa.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 36.052,00 evrov.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 36.052,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do skupne višine 400,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2015 se Občina Mozirje dodatno ne zadolžuje.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2015 ni predviden.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2015 lahko zadolžujejo ob soglasju Občinskega sveta Občine Mozirje.
Kolikor je za potrebe zadolževanja pravnih oseb iz prvega odstavka potrebno poroštvo Občine Mozirje, zadolževanje v letu 2015 ni možno.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Mozirje v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 032-0010/2014
Mozirje, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost