Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4094. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, stran 11096.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 25. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ter cena storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe).
2. člen
Cene določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Kočevje, ki so ali bodo uporabniki storitve odvajanja in čiščenja komunalnih voda ter storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.
3. člen
(1) Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 3,0813 €/na mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cena izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2696 €/m3 dobavljene pitne vode.
4. člen
(1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 3,3647 €/na mesec brez DDV.
Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,2916 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.
5. člen
(1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav za vodomer DN 20 znaša 3,3647 €/na mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cena ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav znaša 0,3488 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, veljaven od 24. 12. 2013.
7. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po njegovi uveljavitvi.
Št. 032-1/2014-2106
Kočevje, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost