Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014, stran 11116.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Rebalans|
|                        |   proračuna|
|                        |     2014|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 8.000.333,05|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 5.627.556,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 4.970.544,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 4.133.304,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  360.640,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  476.600,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  657.012,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  351.762,00|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   2.500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni             |   3.600,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   2.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  297.150,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  300.500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  300.000,00|
|   |neopredm. dolgoročnih sredstev      |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 2.072.277,05|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  784.025,00|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1.288.252,05|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 8.731.734,65|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 2.571.913,81|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  351.320,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za       |   54.028,00|
|   |socialno varnost             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.134.185,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   2.410,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve                |   29.970,81|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.501.777,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  232.300,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  852.200,00|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim         |  246.404,00|
|   |organizacijam in ustanovam        |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     | 1.142.003,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi neprofitnim     |   28.870,00|
|   |organizacijam v tujino          |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 3.368.505,84|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih       | 3.368.505,84|
|   |sredstev                 |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  289.538,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in fiz. |   76.458,00|
|   |osebam, ki niso PU            |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi        |  213.080,00|
|   |proračunskim uporabnikom         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK         |  –731.401,60|
|   |(I.-II.) (PRORAČUNSKI           |       |
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    500,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    500,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   7.420,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   7.420,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila             |       0|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |440 Povečanje kapitalskih deležev     |   7.420,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |   –6.920,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |  330.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  330.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        |  204.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  204.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  204.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –612.321,60|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  126.000,00|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE           |  731.401,60|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|9009 Splošni sklad za drugo           |  612.321,60|
+------------------------------------------------+--------------+
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2014.«
2. člen
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00053/2013-11
Moravske Toplice, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost