Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4096. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 11097.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 25. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – por., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 4. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve odlaganja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe).
2. člen
Cene določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Kočevje, ki so ali bodo uporabniki storitve odlaganja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
3. člen
(1) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0031 €/kg brez DDV.
(2) Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1708 €/kg brez DDV.
(3) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
(4) Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1032 €/kg brez DDV.
4. člen
(1) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
(2) Cena storitve izvajanja javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
5. člen
(1) Cena javne infrastrukture za storitev javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.
(2) Cena storitve izvajanja javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov znaša 0,1501 €/kg brez DDV.
6. člen
Določbe tega sklepa do sprejetja novega odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki smiselno dopolnjujejo ali zamenjujejo določbe odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 82/05).
7. člen
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva naslednje:
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih odpadkov v zbirnem centru Mozelj, razen oddaja gradbenih odpadkov nad 1.500 kg na gospodinjstvo letno in azbesta, so vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
– na fizično osebo v gospodinjstvu (občana) se mesečno obračuna 100 litrov zbranih mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju MKO) sorazmerno s težo (12,3964 kg, pretvornik potrjen z Elaboratom),
– za od 1 do 7 uporabnikov gospodinjstva se za zbiranje uporablja 120 l zabojnik za MKO in 240 l zabojnik za embalažo, za več kot 7 oseb se lahko namesti dodatni zabojnik za MKO in embalažo,
– na pisno željo uporabnika je mogoče določiti tudi večji zabojnik, pri čemer se dodatne količine upoštevajo pri mesečnem obračunu,
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, se za stavbo določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
– razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo lahko doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO: embalaža = 1:2)
– kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med nameščenimi zabojniki za MKO in embalažo, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.
8. člen
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva naslednje:
– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem,
– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki,
– pravne osebe, ki presegajo minimalne mesečno predpisane količine zbranih ločenih frakcij odpadkov, si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz posamezne ločene frakcije,
– minimalne mesečno predpisane količine za individualni odvoz so: papir 120 l, steklo 120 l,
– razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti zabojnikom za embalažo, papir ali steklo, lahko doseže najmanj naslednje razmerje:
mešani komunalni odpadki: embalaža: papir: steklo = 30:60:20:10
– kolikor uporabnik preseže razmerje med nameščenimi zabojniki za MKO in ostalimi frakcijami, si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO vsaj do vzpostavitve razmerja MKO: embalaža: papir: steklo = 30: 60: 20: 10. Na pisno željo uporabnika, se ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve dodatnega zabojnika za MKO.
9. člen
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna zabojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto.
– Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe ali več stavb deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki med uporabnike izvedejo na podlagi predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb.
– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba zagotoviti svoje primerne zabojnike.
– Če ločenih posod za biološke odpadke poslovni uporabniki nimajo, se vsakemu poslovnemu uporabniku storitev zaračuna po velikosti najmanjše posode in pogostosti odvoza, ki jo določi izvajalec javne službe.
– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, je 120-litrski zabojnik.
10. člen
Če količina odpadkov v več kot treh zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne večje posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni bližini posode.
Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem obračunu.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, prenehajo veljati cene ravnanja z odpadki z dne 1. 2. 2005.
12. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po njegovi uveljavitvi.
Št. 032-1/2014-2106
Kočevje, dne 24. decembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost