Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4075. Pravilnik o postopku overitve meril, stran 10990.

Na podlagi petega odstavka 11. člena in prvega odstavka 13. člena ter za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o postopku overitve meril
1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek redne in izredne overitve (v nadaljnjem besedilu: overitev) meril, ki ga izvajajo Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) ali pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jih na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o meroslovju imenuje urad (v nadaljnjem besedilu: imenovane osebe).
(2) Ta pravilnik določa tudi vrsto, obliko in vsebino oznak, ki se uporabljajo pri overitvi in zaščiti meril, ter vsebino potrdila o skladnosti merila s predpisi (v nadaljnjem besedilu: POS).
2. člen
(1) Zahteva za overitev mora vsebovati podatke o:
– vložniku zahteve (firma in sedež za pravne osebe in samostojne podjetnike oziroma ime, priimek in naslov za fizične osebe),
– imetniku merila (firma in sedež za pravne osebe in samostojne podjetnike oziroma ime, priimek in naslov za fizične osebe), če imetnik ni vložnik zahteve, in
– vrsti overitve (redna, izredna).
(2) Izvajalec overitve mora za vsako zahtevano overitev pridobiti podatke o merilu (vrsta in tip, uradna oznaka oziroma številka certifikata, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila, proizvajalec, serijska številka) in podatek o lokaciji overitve.
3. člen
(1) V overitev se lahko predložijo samo tista merila, za katera je bila ugotovljena skladnost po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti, in ki so bila označena ali je bila zanje izdana listina o skladnosti merila s predpisi, preden so bila dana v prvo uporabo.
(2) Merilo, ki se daje v overitev, mora biti tehnično brezhibno, nepoškodovano, očiščeno in pripravljeno za overitev.
4. člen
Postopek overitve merila sestavljajo:
1. pregled zahteve za overitev,
2. identifikacija merila glede na podatke iz zahteve za overitev,
3. ugotavljanje, ali so izpolnjeni pogoji za overitev iz prejšnjega člena,
4. pregled stanja zaščitnih in overitvenih oznak, pri čemer se redna overitev lahko izvede samo, če je merilo pred začetkom postopka še vedno ustrezno zaščiteno in označeno,
5. pri izredni overitvi se preveri, ali so sestava merila in nastavitve meroslovno relevantnih parametrov merila še skladne z odobritvijo tipa merila ali z listinami o skladnosti merila z meroslovnimi predpisi,
6. pregled ustreznosti predpisanih napisov na merilu,
7. pregled in preskus merila, da se ugotovi, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve, in
8. zaščita merila ter označitev skladnosti merila s predpisi.
5. člen
(1) O postopku overitve merila se izda poročilo o overitvi, ki vsebuje:
– podatke o izdajatelju poročila o overitvi, ki jih, če poročilo o overitvi izda imenovana oseba, spremlja besedilo »MIRS ID XXX«, kjer »XXX« predstavlja trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe, ki je določena v odločbi o imenovanju,
– sklicevanje na akreditacijo izdajatelja, če je akreditiran,
– podatke o imetniku merila,
– podatek o vrsti overitve (redna, izredna),
– podatke, ki so zahtevani za identifikacijo merila,
– meroslovne podatke o merilu, ki so pomembni pri overitvi,
– podatke o pogojih, pri katerih je bil preskus merila opravljen,
– rezultate pregleda in preskusa,
– ugotovljene pogreške merila in pripadajoče največje dopustne pogreške,
– ugotovitve o skladnosti merila s predpisom,
– datum pregleda merila,
– enolično identifikacijo poročila in datum izdaje in
– podpis ali drugo označbo odobritve pooblaščenega osebja.
(2) Če se overitev merila zavrne, se v poročilu o overitvi navedejo razlogi za zavrnitev. Vložnik zahteve prejme poročilo.
(3) Če je v enem sklopu naprave več meril z enim skupnim prikazom (npr. merila za merjenje izpušnih plinov, priprave za merjenje tekočin goriv), je treba vsako merilo posebej overiti, razen če je v certifikatu, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila, določeno drugače.
6. člen
Veljavnost overitve se določi tako, da se datumu overitve prišteje rok overitve. Če je rok overitve krajši od 5 let, overitev velja do konca meseca, v katerem se izteče rok overitve. Če je rok overitve enak ali daljši od 5 let, overitev velja do konca leta, v katerem se izteče rok overitve.
7. člen
(1) Oznake, s katerimi se potrdi skladnost meril s predpisi pri overitvi (v nadaljnjem besedilu: overitvena oznaka), so:
1. overitvena oznaka v obliki žiga,
2. overitvena oznaka v obliki nalepke.
(2) Overitvena oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 7 mm. V zgornjem delu na prvi strani sta zadnji številki letnice konca veljavnosti overitve merila, v spodnjem pa identifikacijska številka urada ali imenovane osebe. Na drugi strani je zgoraj znak »SI«, spodaj pa je zapisan mesec konca veljavnosti overitve merila.
(3) Overitvena oznaka v obliki nalepke je okrogle oblike s premerom 22 mm. Oznaka je sestavljena iz središčnega kroga in dveh kolobarjev okoli njega. V središčnem krogu je znak »SI« med visečima skodelicama, nad tem znakom pa identifikacijska številka urada ali imenovane osebe. V zunanjem kolobarju so na desni in levi polovici številke od 0 do 9. Številke na levi predstavljajo desetice letnice (desetletje), na desni polovici pa enice letnice (leto) konca veljavnosti overitve. V notranjem kolobarju so številke od 1 do 12, ki predstavljajo mesec konca veljavnosti overitve. Črke in številke so v črni barvi, črte pa v zeleni barvi.
(4) Leto veljavnosti na overitveni nalepki se označi tako, da se preluknja desetico leta na levi strani zunanjega kroga nalepke in enico leta na desni strani zunanjega kroga nalepke. Mesec veljavnosti se označi tako, da se preluknja številko meseca v notranjem krogu nalepke.
(5) POS mora vsebovati:
– pravno podlago za izdajo potrdila,
– podatke o izdajatelju potrdila, ki jim sledi besedilo »MIRS ID XXX«, kjer »XXX« predstavlja trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe, ki je določena v odločbi o imenovanju,
– naslov »potrdilo o skladnosti«,
– podatke o imetniku merila iz 2. člena tega pravilnika,
– vrsto in tip merila (pri merilnih sistemih popis sestavnih delov),
– podatke o proizvajalcu merila,
– uradno oznako merila ali številko certifikata, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila,
– serijsko številko merila (pri merilnih sistemih serijske številke sestavnih delov),
– rok veljavnosti POS,
– izjavo, da so bili pri izvajanju meritev uporabljeni etaloni, katerih sledljivost je bila preverjena na nacionalne ali mednarodne etalone, in
– podatke o predpisu, na podlagi katerega je bila ugotovljena skladnost merila.
(6) Na POS navajanje logotipov, razen logotipa izdajatelja, ni dovoljeno.
8. člen
(1) Oznake, s katerimi se merilo zaščiti (v nadaljnjem besedilu: zaščitna oznaka), so:
1. zaščitna oznaka v obliki žiga in
2. zaščitna oznaka v obliki nalepke.
(2) Zaščitna oznaka v obliki žiga ima obliko šesterokotnika, z očrtanim krogom premera 7 mm, v katerem je velika črka Z. Na levi strani črke je oznaka »SI«, na desni pa identifikacijska številka urada ali imenovane osebe. Zaščitna oznaka se uporablja na obeh straneh.
(3) Zaščitna oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z velikostjo 20 mm x 8 mm. Nalepka je oranžne barve s črnimi napisi. Na sredini je tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka »SI«, med visečima skodelicama pa identifikacijska številka urada ali imenovane osebe.
9. člen
(1) Grafični prikaz overitvenih in zaščitnih oznak je podan v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Predpisane dimenzije žigov se lahko v utemeljenih primerih izjemoma spremenijo, pri čemer morajo oblike žigov ostati nespremenjene. Dimenzije se lahko spremenijo le v obsegu, ki še zagotavlja čitljivost s prostim očesom.
(3) Potrebno število oznak za potrditev skladnosti meril s predpisanimi meroslovnimi zahtevami dobijo pri uradu osebe, ki jih za izvajanje overitev imenuje urad.
10. člen
(1) Po opravljenem pregledu in preskusu merila se merilo zaščiti na način, ki je določen v certifikatu, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila.
(2) Skladnost merila s predpisi se potrdi z označitvijo merila z overitveno oznako. Overitvena oznaka se namesti na mesto in način, ki sta določena v certifikatu, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila. Če to mesto in način v certifikatu, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila, ni določeno ali je neprimerno, se overitvena oznaka namesti na vidno mesto na merilu, ki je zaščiteno pred vremenskimi ali drugimi neželenimi vplivi. Ob namestitvi nove overitvene oznake mora izvajalec overitve staro overitveno oznako odstraniti in uničiti.
(3) Če konstrukcija ali uporaba merila ne omogoča namestitve overitvene oznake ali namestitev ni smiselna, se izda POS.
(4) V primeru izdaje POS v skladu s tretjim odstavkom tega člena se strošek izdaje POS ne zaračuna.
(5) Če se je skladnost merila potrdila v skladu z drugim odstavkom tega člena in vložnik zahteva tudi POS, se strošek izdaje POS lahko zaračuna.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Pri merilih, ki so že v prometu ali uporabi, katerih rok overitve je pet ali več let, in ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno overitev, velja overitev do konca leta, ki je označeno na overitveni oznaki ali na POS.
(2) Ostale overitvene oznake in POS, ki so bili izdani pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
12. člen
Določbe 2. in 5. člena ter peti in šesti odstavek 7. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. julija 2015.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 82/08), 2. in 5. člen ter šesti odstavek 6. člena pa se uporabljajo do 30. junija 2015.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-136/2014
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
EVA 2014-2130-0046
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost