Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4086. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 11090.

Na podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) in 23. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je Svet fundacije na 29. seji dne 14. 10. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilih fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 92/07 in 53/10) se v 1. členu besedilo »predsednika, podpredsednika, direktorja«, nadomesti z besedilom »predsednika sveta, podpredsednika sveta«.
2. člen
V 4., 21., 24., 25. in 28. členu se beseda »direktor« v različnih sklonih nadomesti z besedno zvezo »predsednik sveta« v ustreznem sklonu.
3. člen
V 6. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»Poslovodni organ fundacije je predsednik sveta, ki opravlja svoje delo nepoklicno.«
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
4. člen
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če sklep sveta ni v skladu z zakoni ali drugimi podzakonskimi akti, predsednik sveta o tem pisno obvesti svet. V primeru, da svet vztraja pri njegovi izvršitvi, predsednik sveta sklepa ne izvrši in o tem v roku 8 dni pisno obvesti ustanovitelja.«
5. člen
Za 7. členom se dodata novi 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
Predsednik sveta s sredstvi fundacije razpolaga samo za namen in v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.
Predsednik sveta je odgovoren za razpolaganje s sredstvi fundacije v skladu z odlokom.
Omejitev porabe sredstev za posredovanje se lahko spreminja glede na potrebe fundacije, vendar mora predsednik sveta skrbeti, da višina sredstev, potrebnih za poslovanje fundacije, ne ogroža premoženja, potrebnega za izpolnjevanje namenov fundacije.
7.b člen
Predsednik sveta pripravi predlog letnega programa dela, predlog pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev ter predloge drugih splošnih aktov fundacije.«
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razrešitev predsednika sveta lahko predlagajo najmanj štirje člani sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Predsednik sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina navzočih članov sveta.«
7. člen
V 10. členu se beseda »podpredsednik« nadomesti z besedo »podpredsednik sveta«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razrešitev podpredsednika sveta lahko predlagajo najmanj štirje člani sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Podpredsednik sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina navzočih članov sveta.«
9. člen
Črta se druga točka » 2. Direktor« ter členi 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člen.
10. člen
22.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za pritožbe ima tri člane, ki jih imenuje in razrešuje svet, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za šport, enega na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in enega na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport. Mandat člana Komisije za pritožbe preneha s sklepom sveta o razrešitvi ali s potekom mandata sveta, ki ga je imenoval.
Komisija za pritožbe lahko pritožbo zavrne, s čimer je odločitev dokončna, ali pa odločitev sveta v celoti ali deloma odpravi ter zadevo vrne svetu v ponovno odločanje. Ponovna odločitev sveta je dokončna.«
11. člen
Spremeni se tretji odstavek 23. člena tako, da se glasi:
»Člani sveta, člani strokovnih komisij in člani komisije za pritožbe imajo pravico do povračila potnih stroškov in dnevnic.«
12. člen
Za 25. členom se doda nov člen 25.a, ki se glasi:
»Administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji opravlja ministrstvo, pristojno za šport.«
13. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. oktobra 2014
Predsednica
Sveta fundacije za šport
mag. Katja Koren Miklavec l.r.

AAA Zlata odličnost