Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4119. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Postojna, stran 11126.

Na podlagi določb 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 – ZDavNepr, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) ter na podlagi 18. in 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 –ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) ter sklepa št. 03201-1/2014-6, z dne 27. 1. 2014 je Občinski svet Občine Postojna na 3. seji dne 23. 12. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Postojna
1.
Spremeni se določba sklepa Občinskega sveta Občine Postojna št. 03201-1/2014-6, z dne 27. 1. 2014 (v nadaljnjem besedilu: sklep) o Javnih športnih objektih občinskega pomena, namenjenih uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Postojna, in sicer se pri nepremičnini – stavba št. 443, del stavbe št. 2 spremeni navedba, ki se pravilno glasi:
+--------------+-----------------+------------------+-----------+
|Naziv     |Naslov      |Parc. št. ter k.o.|ID znak  |
+--------------+-----------------+------------------+-----------+
|Športni park |Pot k Pivki 4,  |1523/10, k.o. 2490|2490-443-1 |
|v Postojni  |6230 Postojna  |Postojna, stavba |      |
|       |         |št. 443, del   |      |
|       |         |stavbe št. 1   |      |
+--------------+-----------------+------------------+-----------+
2.
Ostale določbe sklepa ostanejo v veljavi.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47802-1/2014
Postojna, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost