Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2014 z dne 30. 12. 2014

Kazalo

4130. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015, stran 11132.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – (uradno prečiščeno besedilo) (ZUJIK-UPB1), 56/08, 4/10 in 18/11), Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 40/08, 17/09, 7/11) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 3. redni seji dne 23. 12. 2014 sprejel
L E T N I P R O G R A M K U L T U R E
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015
I. UVOD
Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015 opredeljuje redno dejavnost ter programe in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu. Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji v roku največ 2 mesecev po objavi tega letnega programa kulture v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA
V letu 2015 bo Občina Rečica ob Savinji namenila sredstva za financiranje ljubiteljske kulture na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih društev«, kot sledi:
– 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja: 1050,00 €;
– 402203 Voda in komunalne storitve: 50,00 €;
– 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme: 70,00 €;
– 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 12.720,00 €.
Iz postavke »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« na kontu 412000 se financira dejavnost Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Mozirje, v višini 1.602,00 €, ostala sredstva na tej postavki v višini 11.098,00 € pa so predmet javnega razpisa na podlagi določb Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji in se dodelijo v višini in po vsebinah, kot je določeno v tabeli:
+-------------------------------------+------------+------------+
|Vsebina               | Delež ( %)|Sredstva (€)|
+-------------------------------------+------------+------------+
|Redna dejavnost           |    34,3|  3.810,00|
+-------------------------------------+------------+------------+
|Kulturne prireditve         |    34,2|  3.808,00|
+-------------------------------------+------------+------------+
|Izobraževanje članov kulturnih    |      9|  1.000,00|
|društev za izvajanje ljubiteljske  |      |      |
|kulturne dejavnosti         |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Nakup opreme na področju kulture   |     4,5|   500,00|
+-------------------------------------+------------+------------+
|Projekti in dejavnosti posebnega   |     18|  2.000,00|
|pomena                |      |      |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Skupaj                |     100|  11.118,00|
+-------------------------------------+------------+------------+
V primeru, da znotraj posameznih vsebin programa ni dovolj predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo za tiste programe, za katere je prijavljenih več predlogov in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani.
Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2015 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-16
Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost