Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4063. Tarifa o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, stran 10970.

Na podlagi 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 63/13) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa
1. člen
(vsebina)
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2015.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2013, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila agenciji.
2. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša 9,07 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 63/13).
3. člen
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino)
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2013 znaša 1,24 odstotka.
4. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 0100-2/2014/60
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
EVA 2014-2430-0099
Franc Dolenc l.r.
Direktor
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 38100-8/2014/3, z dne 24. 12. 2014.