Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4069. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A, stran 10979.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A (Uradni list RS, št. 69/14) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A, to je besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 14/2014, ki ga je izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Domžale, Ljubljanska 76, 1230 Domžale.
2. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Mlinše - Kolovrat, Mlinše 12, Izlake, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala od 12. januarja do 12. februarja 2015.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 28. januarja 2015, ob 16. uri, v sejni sobi Športnega društva Mlinše, Mlinše 35, Izlake.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območje DB 2 – Dolgo Brdo – A podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-4/2014-7
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.