Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4031. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice v obdobju januar–marec 2015, stran 10795.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 96. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice dne 22. decembra 2014 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice v obdobju januar–marec 2015
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do sprejetja proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015 oziroma najkasneje do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), Odlokom o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 71/14; v nadaljevanju: odlok o rebalansu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini, sorazmerni s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju lani.
Prejemki in izdatki občine se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk, kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži do zneska, ki je potreben za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa od 1. januarja 2015 do uveljavitve poračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2015, oziroma do 31. marca 2015.
Št. 410-0200/2014-1(110)
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost